BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Düz­gün bı­çak dar­be­siyle 40 mil­yon YTL kur­tula­cak

Düz­gün bı­çak dar­be­siyle 40 mil­yon YTL kur­tula­cak

Her bay­ram bi­linç­siz ke­sim ve ha­ta­lı uy­gu­la­ma­lar­dan do­la­yı mil­yon­lar­ca do­lar­lık ka­yıp, Le­vent Kır­ca’lı ta­nı­tım­lar­la a­zal­tı­la­cak.Her bay­ram bi­linç­siz ke­sim ve ha­ta­lı uy­gu­la­ma­lar­dan do­la­yı mil­yon­lar­ca do­lar­lık ka­yıp, Le­vent Kır­ca’lı ta­nı­tım­lar­la a­zal­tı­la­cak. Tür­ki­ye ih­ra­ca­tın­da 2 mil­yar do­lar­lık ka­yıt­lı ih­ra­ca­tı ve sağ­la­dı­ğı is­tih­dam i­le ö­nem­li bir sek­tör o­lan de­ri­de, her kur­ban bay­ra­mın­da ya­şa­nan de­ri ka­yıp­la­rı­nı a­zalt­ma­yı a­maç­la­yan Tür­ki­ye De­ri Vak­fı (TÜR­DEV) Baş­ka­nı Mah­mut Ye­şil, ‘mil­li ser­vet’ o­la­rak ni­te­le­nen kur­ban de­ri­le­ri­nin çö­pe git­me­me­si i­çin so­rum­lu­luk p­ro­je­si­ne im­za at­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Her yıl ö­nem­li bir kıs­mı kur­ban bay­ra­mın­da ol­mak ü­ze­re 25 mil­yon hay­van ke­si­mi ya­pı­lı­yor. Kur­ban de­ri­le­rin­de yak­la­şık 40 mil­yon YTL bir de­ğer or­ta­ya çı­kı­yor. Bu­nun yüz­de 30’u yan­lış ke­sim ve ha­ta­lı uy­gu­la­ma­lar se­be­biy­le doğ­ru­dan çö­pe gi­di­yor. Bu­nun ö­nü­ne geç­me­yi he­def­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT