BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRT ay­da 4 mil­yon YTL kâr edi­yor

TRT ay­da 4 mil­yon YTL kâr edi­yor

Ay­da 63 mil­yon YTL ge­li­ri, 59 mil­yon YTL gi­de­ri olan TRT, ay­da 4 mil­yon YTL kâr edi­yor.Ay­da 63 mil­yon YTL ge­li­ri, 59 mil­yon YTL gi­de­ri olan TRT, ay­da 4 mil­yon YTL kâr edi­yor. Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın, MHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Tu­ran Çir­kin’in so­ru öner­ge­si­ne ce­vap ve­rir­ken, ay­lık gi­der­ler içe­ri­sin­de yer alan per­so­nel gi­der­le­ri­nin ise yak­la­şık 24 mil­yon YTL brüt ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ku­ru­mun mu­ha­se­be iş­lem­le­ri hak­kın­da da bil­gi ve­ren Ay­dın, prog­ram, ha­ber ve ya­yın hiz­met­le­rin­de ça­lış­tı­rı­la­cak per­so­ne­le ih­ti­yaç du­yul­ma­sı üze­ri­ne, ku­rum ta­ra­fın­dan KPSS’de ba­şa­rı­lı olan­lar ara­sın­dan, ele­man te­mi­ni­ne gi­dil­di­ği­ni ifa­de ede­rek, sı­nav­da ba­şa­rı­lı olan aday­la­rın pu­an sı­ra­la­ma­sı­na gö­re çağ­rıl­dı­ğı­nı, mü­la­kat sı­nav­la­rın ın ise de­vam et­ti­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT