BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu ha­va bay­ram­dan son­ra da sür­sün

Bu ha­va bay­ram­dan son­ra da sür­sün

Bugün mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı, ikin­ci gün. Ki­mi işi­ni kay­bet­me­nin mo­ral­siz­li­ği, ki­mi de işin­den ol­ma kor­ku­suy­la gir­di bay­ra­ma. Ama yi­ne de kur­ban ke­sen... ka­bir zi­ya­re­ti ya­pan... eşi­ni dos­tu­nu se­vin­di­ren in­san­lar­la do­lu cad­de ve so­kak­lar. Ev­ler­den hu­zur ta­şı­yor.Bugün mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı, ikin­ci gün. Ki­mi işi­ni kay­bet­me­nin mo­ral­siz­li­ği, ki­mi de işin­den ol­ma kor­ku­suy­la gir­di bay­ra­ma. Ama yi­ne de kur­ban ke­sen... ka­bir zi­ya­re­ti ya­pan... eşi­ni dos­tu­nu se­vin­di­ren in­san­lar­la do­lu cad­de ve so­kak­lar. Ev­ler­den hu­zur ta­şı­yor. Hal­kın sağ­du­yu­su ve me­ta­ne­ti, bay­ra­mın kut­si­ye­tiy­le bir­le­şin­ce bü­tün olum­suz­luk­la­ra rağ­men mu­az­zam bir kay­naş­ma çık­tı or­ta­ya. Bu­nu as­la göz ar­dı et­me­mek la­zım. Top­lu­mu top­lum ya­pan en önem­li di­na­mik de bu de­ğil mi za­ten. Bay­ra­mın es­tir­di­ği bu gü­zel ha­va­nın bay­ram son­ra­sın­da da de­vam et­me­si ge­re­ki­yor. Or­tak akıl bu da­ya­nış­ma ol­ma­dan or­ta­ya çık­maz çün­kü. Or­tak akıl ol­ma­dan da ül­ke­de bir­lik dir­lik ol­maz. Mo­ral­ler bo­zu­lur ve in­san­lar öf­ke­ye ka­pı­lıp sa­ğa so­la sav­ru­lur. Bun­lar ar­zu edi­len şey­ler de­ğil ta­bi­i. Bü­tün bu gü­zel­lik­le­re rağ­men be­ni en­di­şe­len­di­ren cid­di bir ne­den var as­lın­da. He­men söy­le­ye­yim ki, ya­nıl­mış ol­ma­yı çok is­ti­yo­rum. Ül­ke bir kriz bu­lu­tu­nun göl­ge­sin­de kal­dı. Ya­ğış, sa­ğa­nak ha­lin­de ya­ğı­yor. Gök­ten ne­yin ine­ce­ği­ni tam bil­mi­yo­ruz ay­rı­ca. Ha­zır­lık­lı ol­maz­sak ya­ğış se­le, sel de fe­la­ke­te dö­nü­şe­bi­lir! Geç­miş­te çok ör­ne­ği­ni gör­dü­ğü­müz o kö­tü hu­yu­muz ye­ni­den dep­re­şi­ve­rir­se yan­dı gü­lüm ke­ten hel­va. Kriz ma­lum; glo­bal. Glo­bal fi­nans kri­zi. Pa­ray­la iş ya­pan sek­tör­ler­le il­gi­li ya­ni. Kos­ko­ca ban­ka­lar dev­ril­di bir bir. ABD‘nin, Av­ru­pa‘nın de­vi de­di­ği­miz ban­ka­lar yer­le bir ol­du. Tril­yon­lar­ca do­lar en­jek­te edi­li­yor hâ­lâ ba­na mı­sın, de­mi­yor sek­tör. Du­rum o ka­dar va­him ya­ni. Ge­le­lim, be­ni en­di­şe­len­di­ren ko­nu­ya. Mil­li hu­yu­muz! İçin­de bu­lun­du­ğu­muz şart­la­rı de­ğer­len­dir­mek ye­ri­ne he­men bir suç­lu bu­lup su­çu ona yük­le­yi­ve­ri­riz. Böy­le bir ko­lay­cı­lı­ğı­mız var bi­zim. Şim­di de ona ben­zer bir du­rum ya­şa­nı­yor. Re­el sek­tör zor du­rum­da. Fi­nans sı­kın­tı­sı çe­ki­yor. Ya­rın öbür gün iş­ten çı­kar­ma­lar hız­la­na­bi­lir. Bun­lar Tür­ki­ye‘nin ger­çe­ği. Kim in­kâr ede­bi­lir ki? De... ban­ka­lar ne yap­sın? Ko­nuş­ma­la­ra ba­kı­lır­sa, bu işin tek so­rum­lu­su fi­nans sek­tö­rü. Ban­ka­lar ya­ni. Sa­na­yi­ye ge­re­ken fi­nans­man des­te­ği­ni ver­mi­yor­lar çün­kü. Ger­çek­ten öy­le mi aca­ba? San­mam. Dün­ya­da ya­şa­nan kriz, fi­nans kri­zi. Zor­da olan ban­ka­lar. Ta­mam Türk ban­ka­la­rı için şim­di­lik böy­le bir risk yok ama ya olur­sa? Dik­kat­li ol­ma­la­rı la­zım. Pe­ki, ne yap­mak la­zım. Tür­ki­ye‘de pa­ra yok de­ğil. Var. Var ol­ma­sı­na var ama her­ke­si mem­nun ede­cek ka­dar de­ğil. Pe­ki, ça­re ne? Ön­ce­lik­le­ri doğ­ru tes­pit et­mek. Tür­ki­ye dö­viz fa­ki­ri. Ön­ce­li­ği dö­viz ge­ti­ri­ci iş­le­re ver­me­si ge­re­ki­yor. İh­ra­cat, tu­rizm ve hiz­met sek­tö­rü. Bu sek­tör­ler dö­viz ka­zan­dı­ran sek­tör­ler. On­lar ara­sın­da da dö­viz ge­tir­me­yi sür­dü­re­bi­len­le­re ön­ce­lik ver­mek la­zım. Ha­sı­lı, Tür­ki­ye de­vam­lı dö­viz ka­zan­dı­ran ve­rim­li sek­tör­le­ri­ni va­kit ge­çir­me­den tes­pit edip on­la­rı des­tek­le­me­li ki, kriz bit­ti­ğin­de hâ­lâ ayak­ta du­ru­yor ol­sun. Bu­nun için de kav­ga­dan ve bi­ri­ni suç­la­mak­tan uzak dur­mak ge­re­ki­yor. Şart bu. Ha­yır­lı bay­ram­lar di­li­yo­rum efen­dim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT