BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni bir Adana doğmuş

Yeni bir Adana doğmuş

A­da­na yer de­ğiş­tir­miş, ye­ni­len­miş, ye­şil­len­miş, süs­len­miş. Sey­han Neh­ri­ne ya­pı­lan park­lar, yü­rü­yüş yol­la­rıyla A­da­na yeni bir şe­hir ha­li­ne ge­ti­ril­miş. Ye­şil­li­ğin göz a­lı­cı man­za­ra­sı­nı, Sa­ban­cı Ca­mi­i’nin muh­te­şem gü­zel­li­ği ta­mam­lı­yor.Memleketten HABER VAR -6- HAZIRLAYAN: Behçet FAKİHOĞLU-İrfan ÖZFATURA Ada­na yer de­ğiş­tir­miş, ye­ni­len­miş, ye­şil­len­miş, süs­len­miş. Sey­han Neh­ri­ne ya­pı­lan ba­raj­lar, köp­rü­ler, park­lar, yü­rü­yüş yol­la­rı ve di­ğer pro­je­ler­le âde­ta yeni bir şe­hir ha­li­ne ge­l­miş. Bu man­za­ra­yı, Sa­ban­cı Ca­mi­i’nin muh­te­şem gü­zel­li­ği ta­mam­lı­yor. Çu­ku­ro­va’da ku­ru­lu Ada­na’nın, son 24 yıl için­de, ku­zey böl­ge­si­ne ta­şın­ma­sı ana he­def ola­rak alın­mış. Bir yan­dan ta­rım alan­la­rı­nın iş­ga­li­ne son ve­ril­miş, di­ğer yan­dan ze­min em­ni­ye­ti da­ha yük­sek dre­naj prob­le­mi ol­ma­yan, ik­lim ve nem açı­sın­dan son de­re­ce uy­gun, su­la­na­ma­yan ara­zi­le­rin bu­lun­du­ğu ku­zey­de­ki yer­le­şim alan­la­rı ca­zi­be mer­ke­zi ol­muş­tur. Son ku­ru­lan Çu­ku­ro­va ve Sa­rı­çam il­çe­le­ri 20 yıl­lık bir ge­li­şim so­nu­cu­dur. Bu çer­çe­ve­de sa­de­ce Çu­ku­ro­va il­çe­sin­de 3 bin hek­tar­da 200 bin ko­nut­luk imar par­se­li üre­til­miş­tir. Bu böl­ge­de in­san­lar gel­me­den, yer­le­şi­me açıl­ma­dan, mül­ki­yet dü­zen­le­me­si ve alt­ya­pı hiz­met­le­ri ön­ce­den ya­pıl­mış­tır. 85 okul, 60 ca­mi ye­ri da­hil bü­tün sos­yal te­sis alan­la­rı yüz­de 35 kar­şı­lı­ğı ta­pu­ya tes­cil edil­miş­tir. Okul ve ca­mi­ler­den, pla­na gö­re ne­re­dey­se ta­ma­mı ya­pıl­mış­tır. Ha­len Ada­na’nın Ku­zey Ba­tı ve Ku­zey Do­ğu­su’nda plan­lı ge­liş­me hız­la de­vam et­mek­te­dir. Son yıl­lar­da sa­de­ce TO­Kİ ta­ra­fın­dan 10 bin ci­va­rın­da ko­nut ya­pıl­mış­tır. ES­Kİ ADA­NA KO­RU­NU­YOR Şeh­rin ku­ze­ye ta­şın­ma­sı se­be­biy­le, Es­ki Ada­na’nın ta­ri­hi do­ku­su nis­pe­ten ko­run­muş. Es­ki yer­le­şim alan­la­rın­da çe­şit­li kent­sel dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­la­rı da ya­pıl­mak­ta­dır. Ye­şil alan­lar ar­tı­rı­lır­ken, bu alan­la­rın halk­la bü­tün­leş­me­si de sağ­lan­mış. Bir pa­zar gü­nü, şe­hir­de­ki 140 bin oto­mo­bi­lin 36 bi­ni­nin sa­de­ce pik­nik amaç­lı ola­rak Sey­han Ba­raj Gö­lü’nde­ki Men­de­res Bul­va­rı’ndan geç­ti­ği tes­pit edil­miş. 18 mil­yon do­la­ra bir şir­ke­te yap-iş­let-dev­ret mo­de­li ile yap­tı­rı­lan Re­gü­la­tör Köp­rü sa­ye­sin­de olu­şan iç­göl çev­re­siy­le 500 hek­tar­dan olu­şan Sey­han Rek­re­as­yon Va­di­si bün­ye­sin­de­ki park­lar­dan Mer­kez Par­kı, yi­ne bir pa­zar gü­nü 60 bin Ada­na­lı zi­ya­ret et­miş. Ki­şi ba­şı­na 11 m2 ye­şil ala­nın düş­tü­ğü Ada­na’da, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğıy­la ya­pı­lan pro­to­kol so­nu­cun­da, 768 hek­tar Kent Or­ma­nı ka­de­me ka­de­me hal­kın hiz­me­ti­ne su­nul­mak­ta­dır. Bu böl­ge­de Men­de­res Bul­va­rı’nın 10 ka­tı bü­yük­lü­ğün­de­ki ye­ni pik­nik alan­la­rı­nı hal­kın hiz­me­ti­ne sun­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam et­mek­te­dir. 20 YILIN ESERİ İç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon, yağ­mur su­yu prob­le­mi­ni de çöz­müş olan Ada­na, şe­hir içi ula­şım­da da bü­yük adım­lar at­mış. Şeh­ri do­ğu­dan ba­tı­ya ikiye bö­len oto­yo­lun şe­hir ge­çi­şi üc­ret­siz ha­le ge­ti­ril­mek­le 5 ay­rı nok­ta­da gi­riş-çı­kış­lar ya­pıl­mış. Her gün bin­den faz­la iş­çi­nin 24 sa­at ça­lış­tı­ğı Ray­lı Ta­şı­ma Sis­te­mi pro­je­si­nin yüz­de 85’i ta­mam­lan­mış­tır. Çap­raz­la­ma Ada­na’nın bir ucun­dan öbür ucu­na ula­şım sü­re­si or­ta­la­ma 20 da­ki­ka­dır. Sa­de­ce şe­hir mer­ke­zin­de olan Sey­han Rek­re­as­yon Va­di­si’nde­ki yü­rü­yüş yol­la­rı­nın uzun­lu­ğu 50 ki­lo­met­re­yi aş­mış, spor ve sos­yal te­sis­ler ba­kı­mın­dan da bü­yük adım­lar atıl­mış. 20 yıl Ada­na’da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­mış olan Ay­taç Du­rak, yap­tı­ğı bü­tün bu hiz­met­ler­le, Ada­na ile âde­ta bü­tün­leş­miş. TARİHÎ DOKU YAŞATILIYOR ­Bir yan­dan mo­dern yer­le­şim a­lan­la­rı ku­ru­lur­ken, es­ki A­da­na’nın ta­rihî do­ku­su da ko­ru­nu­yor. Çar­şı pa­za­ra çe­ki­dü­zen ve­ril­miş, bir­çok ta­rihî e­se­rin res­to­ras­yo­nu­na baş­lan­mış. Adana kebabı şalgam suyuyla yenir, üzerine de halka tatlı alınır Ada­na mut­fa­ğı, özel­lik­le tes­cil­li Ada­na ke­ba­bı ve şal­gam su­yu­nu duy­ma­ya­nı­mız yok. Ada­na ke­ba­bın ta­dı Ada­na’da baş­ka olu­yor. “Ke­bap Ada­na’da ye­nir” sö­zü bo­şu­na söy­len­me­miş... Ada­na’ya öz­gü tap­ta­ze mal­ze­me­ler, yö­re­sel pi­şir­me şek­li ve or­tam bir ara­ya ge­lin­ce, ta­ri­fi im­kan­sız bir lez­zet ve tat or­ta­ya çı­kı­yor. Ada­na’yla öz­deş­leş­miş bu ke­ba­bın pa­ten­ti, Ada­na Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Şa­ban Baş’ın gay­re­tiy­le alın­dı, tes­cil edil­di. Turp­gil­lerden olan şal­gam bit­ki­sin­den ya­pı­lan şal­gam su­yu ise ge­nel­lik­le ke­bap çe­şit­le­ri ile bir­lik­te tü­ke­ti­lir. Pa­ten­ti Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan alın­mış. Ada­na’ya öz­gü bir di­ğer ne­fis lez­zet de hal­ka tat­lı­sı­dır. Ee­e, şal­gam­la ye­ni­len ke­ba­bın üs­tü­ne de bu tat­lı iyi gi­der... Tür­ki­ye’yi a­ya­ğa kal­dı­rı­rız “Es­ki­den Ame­ri­ka hap­şı­rır­sa biz nez­le olu­ruz di­yor­duk, şim­di za­tür­re olu­yo­ruz” di­ye sö­ze baş­la­yan Do­ğu Ak­de­niz Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (DA­Sİ­FED) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Onat­ça, bu­na rağ­men ka­ram­sar ol­ma­dık­la­rı­nı ve her zor­lu­ğun üs­te­sin­den ge­le­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Onat­ça, “Şir­ket­ler per­so­nel çı­ka­rır­sa ya­rın iş­siz ka­lan bü­yük­ler de po­lis­le­re taş atar” de­di. Ada­na’da ina­nıl­maz bir po­tan­si­yel bu­lun­du­ğu­nu, ya­tı­rım­cı için en uy­gun şart­la­rın bu­ra­da ol­du­ğu­nu ve bu böl­ge­nin Tür­ki­ye’yi bi­le aya­ğa kal­dı­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Onat­ça, teş­vik sis­te­mi­nin de dü­zel­til­me­si­ni is­te­di. A­DA­NA’NIN Sİ­LİKON VA­Dİ­Sİ Bi­ze İş Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi’ni (İŞ­GEM) gez­di­ren Sü­ley­man Onat­ça, “Kü­çük bir si­li­kon va­di­si kur­duk” di­yor. Dün­ya­da bü­yük rağ­bet gö­ren İŞ­GEM’ler, kü­çük gi­ri­şim­ci­le­re tek­no­lo­ji­den per­so­ne­le ka­dar bir­çok ko­nu­da des­tek olu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT