BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çok a­cı çe­ke­cek o­lan­lar!..

Çok a­cı çe­ke­cek o­lan­lar!..

İmam-ı Şa­fi­i haz­ret­le­ri, az yer, az uyur­du. “On al­tı se­ne­dir, do­ya­sı­ya ye­mek ye­me­dim” bu­yur­du. Se­be­bi so­ru­lun­ca, “Çok ye­mek be­de­ne ağır­lık ve­rir, kal­bi za­yıf­la­tır, an­la­yı­şı, id­ra­ki azal­tır, çok uy­ku ge­ti­rir ve böy­le­ce in­sa­nı iba­det­ten alı­ko­yar. Kul­lu­ğun ba­şı az ye­mek­tir” bu­yur­du.İmam-ı Şa­fi­i haz­ret­le­ri, az yer, az uyur­du. “On al­tı se­ne­dir, do­ya­sı­ya ye­mek ye­me­dim” bu­yur­du. Se­be­bi so­ru­lun­ca, “Çok ye­mek be­de­ne ağır­lık ve­rir, kal­bi za­yıf­la­tır, an­la­yı­şı, id­ra­ki azal­tır, çok uy­ku ge­ti­rir ve böy­le­ce in­sa­nı iba­det­ten alı­ko­yar. Kul­lu­ğun ba­şı az ye­mek­tir” bu­yur­du. Bir sof­ra­da Pey­gam­ber efen­di­mi­ze da­ha çok ye­me­si için ıs­rar edi­lin­ce, efen­di­miz, “İn­san­la­rın ahi­ret­te çok aç­lık çe­ke­cek olan­la­rı, dün­ya­da do­yun­ca­ya ka­dar ye­mek yi­yen­ler­dir“ bu­yur­du Üç şey kal­bi öl­dü­rür; çok ko­nuş­mak, çok uyu­mak, çok ye­mek. Çok uyu­mak, çok ye­mek, çok ko­nuş­mak ay­rı­ca gön­lü ka­tı­laş­tı­rır. Ha­di­si şe­rif­te, “İyi­lik­le­rin ba­şı aç­lık­tır. Kö­tü­lük­le­rin ba­şı tok­luk­tur” bu­yu­rul­du. Ye­me­ğin ta­dı, aç­lı­ğın çok­lu­ğu ka­dar ar­tar. Tok­luk, unut­kan­lık ya­par. Kal­bi kör eder, al­kol­lü iç­ki­ler gi­bi, ka­nı bo­zar. Aç­lık, ak­lı te­miz­ler, kal­bi par­la­tır. Az ye­me­nin in­san sağ­lı­ğın­da­ki ye­ri önem­li­dir. Bir­çok has­ta­lık çok ye­mek­ten, tı­ka ba­sa ye­mek­ten ile­ri gel­mek­te­dir. Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de şöy­le bu­yu­rul­du: “İn­san kal­bi, tar­la­da­ki ekin gi­bi, ye­mek de yağ­mur gi­bi­dir. Faz­la su, eki­ni çü­rüt­tü­ğü gi­bi, faz­la gı­dâ da kal­bi öl­dü­rür.” “Çok yi­ye­ni, çok içe­ni Al­la­hü teâ­lâ sev­mez.” “Her der­din ba­şı, çok ye­mek, her has­ta­lı­ğın ila­cı çok ye­mek­ten ko­run­mak, per­hiz et­mek­tir.” “Az ye, has­ta ol­ma!” Aç­lık, kalb­de in­ce­lik do­ğu­rur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Az yi­ye­nin içi nur­la do­lar“ ve “Al­la­hü teâ­lâ, az yi­yip içen ve be­de­ni ha­fif olan mü­mi­ni se­ver” bu­yu­rul­du. Ak­şem­sed­din haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Ma’ne­vî hu­zû­ra er­mek ve bu yol­da iler­le­mek için dört şey lâ­zım­dır: 1- Az ye­mek, 2- Az uyu­mak, 3- Hal­ka az ka­rış­mak, 4- Al­la­hü te­âlâ­yı unut­ma­mak.” Hü­se­yin bin Sa­id haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: Has­ta ol­ma­mak için ve has­ta­lık­tan kur­tul­mak için, dört şey yap­mak la­zım­dır: 1- Faz­la ye­me­me­li, 2- Al­kol­lü iç­ki­le­ri hiç iç­me­me­li­dir. 3- Üzül­me­me­li, asa­bi­leş­me­me­li, 4- Vü­cu­du, eş­ya­sı, yi­ye­cek­le­ri te­miz ol­ma­lı­dır. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
Kapat
KAPAT