BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’de bay­ram

Mek­ke’de bay­ram

Yak­la­şık 4 mil­yon ha­cı Kur­ban Bay­ra­mı’nı Mek­ke’de kut­la­dı. Türk ha­cı a­day­la­rı­nın se­vin­ci i­se, “ha­cı” ol­ma­la­rı ve bay­ra­mın Tür­ki­ye i­le ay­nı gü­ne denk gel­me­siy­le i­ki­ye kat­lan­dı> İs­ma­il Mah­no­li-Meh­met Ko­ca Şük­rü Ci­do MEK­KE BAR­DA­KOĞ­LU’N­DAN HA­CI­LA­RA YE­MEK SER­Vİ­Sİ A­ra­fat’ta Türk ha­cılarla bir­lik­te vak­fe­ye du­ran Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı A­li Bar­da­koğ­lu, bu­ra­sı­nın in­sa­noğ­lu ha­ya­tı i­çin ye­ni bir baş­lan­gıç ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu yıl Di­ya­net ta­ra­fın­dan A­ra­fat’ta Türk ha­cılara sı­cak ye­mek de ik­ram e­dil­di. Bar­da­koğ­lu biz­zat ken­di­si ye­mek ser­vi­si­ne ka­tı­la­rak sı­ra­ya gi­ren ha­cı­la­ra ye­mek da­ğıt­tı. Ara­fat ve Müz­de­li­fe’de vak­fe­si­nin ar­dın­dan Mi­na’da bü­yük şey­ta­nı taş­la­yan Ha­cı aday­la­rı, kur­ban­la­rı­nı kes­tir­dik­ten so­ra ih­ram­dan çı­ka­rak “ha­cı” ol­du­lar. Ge­ce­yi Müz­de­li­fe’de ge­çi­ren ha­cı aday­la­rı, bay­ram sa­ba­hı şey­ta­nı taş­la­dık­tan son­ra, bir­bir­le­riy­le bay­ram­laş­tı. Ara­fat ve Müz­de­li­fe vak­fe­sin­den son­ra Mi­na’ya inen ha­cı aday­la­rı­nın ko­nak­la­dı­ğı üç ki­lo­met­re­ka­re­lik ala­na ku­ru­lu on bin­ler­ce ça­dır, Mi­na’da ça­dır de­ni­zi gö­rü­nü­mü oluş­tur­du. Tra­fi­ğin ki­lit­len­di­ği Mek­ke’de, ya­ya ola­rak Mi­na’ya şey­tan taş­la­ma­ya yü­rü­yen ha­cı aday­la­rı­nın tek­bir ve tel­bi­ye­le­ri ye­ri gö­ğü in­let­ti. Bay­ram sa­ba­hı Kâ­be’de sa­bah na­ma­zı kı­lan Müs­lü­man­lar, ar­dın­dan bay­ram na­ma­zı için saf tut­tu. Mek­ke’ye hac için ge­len­le­re va­cip ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı mü­min­ler­den bir bö­lü­mü Bay­ram Na­ma­zı’na iş­ti­rak et­ti. Na­ma­zın ar­dın­dan dil­le­ri ve renk­le­ri fark­lı olan an­cak ay­nı di­ne men­sup ha­cı­la­rın bir­bir­le­ri­ne sa­rı­la­rak bay­ram­laş­ma­la­rı hac­cın en gü­zel gö­rün­tü­le­rin­den bi­ri­ni oluş­tur­du. Ye­ni bi­na iz­di­ha­ma ma­ni ol­du Ba­zı ha­cı­la­rın ço­cuk­la­rıy­la ka­tıl­dı­ğı bü­yük şey­ta­nı taş­la­ma­da bu yıl kor­ku­lan ol­ma­dı. Mi­na’da bu yıl ilk de­fa ha­cıların kul­la­nı­mı­na açı­lan dört kat­lı Ce­me­rat (Şey­tan taş­la­ma böl­ge­si), iz­di­ha­mı ön­le­di­ği için geç­miş­te ya­şa­nan ezil­me­ler ve ölüm­ler ya­şan­ma­dı. Ay­nı an­da 300 bin ki­şi­nin şey­tan taş­la­ma­sı­na im­kan sağ­la­yan ye­ni ya­pı­da yü­rü­yen mer­di­ven­ler, asan­sör­ler ve is­te­yen­le­re ki­ra­la­nan özel araç­lar ne­de­niy­le ha­cı aday­la­rı­nın ra­hat iba­det et­me­le­ri­ni sağ­lı­yor. Bi­na he­nüz tam ola­rak bit­me­se de ha­cı­la­rın bu yıl kul­la­nı­mı­na açıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT