BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­taç Du­rak’ı kay­bet­me­mek

Ay­taç Du­rak’ı kay­bet­me­mek

Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak’ı ta­nı­yo­ruz. Sa­yın Du­rak Ada­na’ya ina­nıl­maz hiz­met­ler yap­tı. Ada­na be­şe, bel­ki ona kat­lan­dı. Çu­ku­ro­va’da son de­re­ce­de mo­dern bir dün­ya doğ­du. Da­ha da ya­pa­ca­ğı çok iş var. Ka­ra­taş’ı bü­yük şeh­re kat­tı­ğı tak­dir­de Ada­na bir sa­hil şeh­ri ola­cak. Bun­lar şu ba­kım­dan da önem­li Ada­na ve An­tal­ya nü­fus kay­ma­sı­nı ön­lü­yor­lar. Bu iki­si yük­sek mik­tar­da göç al­mak­ta. On­lar da ol­ma­sa İs­tan­bul ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la pe­ri­şan olur. El­bet­te her­kes ye­rin­de doy­sa, doğ­ru ne var ki bu bir ger­çek.Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak’ı ta­nı­yo­ruz. Sa­yın Du­rak Ada­na’ya ina­nıl­maz hiz­met­ler yap­tı. Ada­na be­şe, bel­ki ona kat­lan­dı. Çu­ku­ro­va’da son de­re­ce­de mo­dern bir dün­ya doğ­du. Da­ha da ya­pa­ca­ğı çok iş var. Ka­ra­taş’ı bü­yük şeh­re kat­tı­ğı tak­dir­de Ada­na bir sa­hil şeh­ri ola­cak. Bun­lar şu ba­kım­dan da önem­li Ada­na ve An­tal­ya nü­fus kay­ma­sı­nı ön­lü­yor­lar. Bu iki­si yük­sek mik­tar­da göç al­mak­ta. On­lar da ol­ma­sa İs­tan­bul ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la pe­ri­şan olur. El­bet­te her­kes ye­rin­de doy­sa, doğ­ru ne var ki bu bir ger­çek. Ada­na’yı gö­ren­ler ken­di­ni tak­dir­den ala­mı­yor. He­le bi­zim gi­bi es­ki Ada­na’yı bi­lip de bu­gün­kü rü­ya şe­hir Ada­na’yla kar­şı­la­şan­lar hiz­met­le­rin de­ğe­ri­ni da­ha iyi kav­ra­mak­ta. Ay­taç Du­rak çok ken­di­ne has bir yö­ne­ti­ci. İlk ba­kış­ta so­ğuk bir adam. Ken­di ka­nun­la­rı olan, me­sa­fe­li du­ran, pek ko­nuş­ma­yan bi­ri. Ama hiç de gö­rün­tü­de­ki gi­bi de­ğil. Bi­raz üs­tü­ne gi­der, bi­raz eşe­ler­se­niz kal­bi mem­le­ket aş­kıy­la do­lu ça­lış­kan, gay­ret­li fa­kat pren­sip sa­hi­bi bir in­san­la kar­şı­la­şır­sı­nız. Ay­taç Du­rak’ın yap­tık­la­rı bir­çok şeh­re em­sal ve dok­to­ra tez­le­ri­ne ko­nu ola­cak de­ğer­de­dir. Ama bu Ay­taç Du­rak. Ah Ay­taç Du­rak, na­zar mı değ­di, ne ol­duy­sa ken­di aya­ğı­na sık­tı. Ge­nel mer­kez­le ters düş­tü ve hiç ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ya­pa­rak is­ti­fa et­ti. Se­bep te­ma­yül yok­la­ma­sı. Ha­ki­ka­ten bu yok­la­ma­nın is­tis­na isim­le­ri ola­maz mıy­dı? Na­za­ri ola­rak müm­kün. Ama uy­gu­la­ma­da çok zor. Bir­kaç is­tis­na bir­çok kır­gın­lı­ğa yol açar­dı. Bu­nu Ay­taç Du­rak’la da ge­nel mer­kez­le de ko­nuş­tuk. Baş­kan di­yor ki iti­bar edi­le­rek yok­la­ma yi­ne ya­pı­la­bi­lir­di. Mer­kez­de­ki yö­ne­ti­ci­ler­se böy­le bir­den­bi­re hem de bir­lik be­ra­ber­li­ğe en ih­ti­yaç duy­duk­la­rı za­man­da mar­ka bir şeh­rin mar­ka bir is­min­den is­ti­fa ha­be­ri gel­me­si­ne son de­re­ce­de şa­şır­mış­lar. İza­hı­nı yi­ne Ay­taç baş­kan yap­mak­ta: -Ha­ta her­ke­se mah­sus­tur. Olay şu. Ön­ce Ay­taç Bey yer­siz alın­mış. Şim­di de yu­ka­rı­da bir alın­gan­lık oluş­muş. İki­si­ne de sün­ger çek­me­li. Bun­la­rın bay­ra­ma denk gel­me­si bir ümit se­be­bi. Küs­kün­lük­le­rin unu­tul­ma gün­le­ri. Ay­taç Du­rak Ada­na­lı ta­ra­fın­dan çok se­vil­mek­te. Bu­nu bi­li­yo­ruz. El­bet­te sa­yın Er­do­ğan da çok iyi bi­li­yor. O ka­dar ki baş­ka­nın red­det­ti­ği o 350 ki­şi­lik te­ma­yül eki­biy­le is­ti­fa­dan son­ra ya­pı­lan yok­la­ma­da bi­le yüz­de 65’le Ay­taç Du­rak bi­rin­ci ol­muş. Kim­se vaz­ge­çil­mez de­ğil. Kim­se ye­ri dol­du­rul­maz da de­ğil. An­cak uzun se­ne­ler­dir kim ik­ti­da­ra ge­lir­se gel­sin Ay­taç Du­rak Ada­na’da hiz­me­tin ba­şın­day­dı. AK Par­ti’ye mer­kez par­ti­si ima­jı­nı pe­kiş­tir­me an­la­mın­da par­ti­ler üs­tü isim­ler ve bu me­yan­da Ay­taç Du­rak’a ih­ti­yaç var. Bir sürç­mek­le atın boy­nu vu­rul­maz. Te­men­ni ede­riz bu mü­ba­rek bay­ram ha­va­sın­da Ay­taç Du­rak, çok­tan ge­nel baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ı ara­mış, sa­yın Baş­ba­kan da ona “is­ti­fa mı et­miş­ti­niz? Al­lah Al­lah ben ni­ye duy­ma­dım” di­ye ta­kıl­mış­tır. Ga­ye­nin hiz­met ol­du­ğu yer­de is­ti­fa da öf­ke de ola­maz. Ora­da sa­de­ce sa­bır var­dır. Pe­ki Ay­taç Du­rak büs­bü­tün ce­za­sız mı kal­ma­lı? Ha­yır, bir ce­za la­zım. Ada­na ta­mam. Dol­ma ka­le­mi­ni koy­sa ka­za­nır. Ona Di­yar­ba­kır’ı al­ma gö­re­vi ve­ril­me­li. Di­yar­ba­kır se­çi­mi­ni yö­ne­te­cek bir eki­bin ba­şı­na ge­tir­me­li... * BAY­RA­MI­NI­ZI TEB­RİK EDE­RİM...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT