BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KDV ve vergide ARTIŞ YOK

KDV ve vergide ARTIŞ YOK

Ver­gi ar­tı­şı di­ye bir ko­nu­nun gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bun­la­rın hep­si kül­li­yen ya­lan. İk­ti­da­rı yıp­rat­ma­ya yö­ne­lik de­di­ko­du­lar” de­diHARÇ­LIK İZ­Dİ­HA­MI Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Üs­kü­dar’da­ki e­vi­nin ö­nün­de top­la­nan ço­cuk­la­ra ko­ru­ma­lar ta­ra­fın­dan bay­ram harç­lı­ğı ve­ril­di. Harç­lık­lar­dan kap­mak is­te­yen ço­cuk­lar a­ra­sın­da bü­yük çe­kiş­me ya­şan­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ver­gi ar­tı­şı­nın gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı, he­le gı­da­da as­la böy­le bir şey dü­şü­nül­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bü­tün bun­la­rın hep­si kül­li­yen ya­lan­dır. Sa­de­ce AK Par­ti ik­ti­da­rı­nı yıp­rat­ma­ya yö­ne­lik de­di­ko­du­lar­dır” de­di. Bay­ram na­ma­zı­nı Sul­ta­nah­met Ca­mi­i’nde kı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, çı­kış­ta ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. “Ver­gi oran­la­rı­nın ar­tı­şı gün­dem­de mi? Gı­da­nın KDV’sinde yüz­de 8’den yüz­de 18’e ar­tış ola­ca­ğı­na da­ir id­di­alar var” so­ru­su­nu Er­do­ğan şöy­le ce­vap­la­dı: “Be­nim ki­ta­bım­da böy­le bir şey yok. He­le hele gı­dada as­la. Bü­tün bun­la­rın hep­si kül­li­yen ya­lan. Sa­de­ce ik­ti­da­rı yıp­rat­ma­ya yö­ne­lik de­di­ko­du­lar­dır. Dış­tan kay­nak­la­nan bir şey ol­ma­dık­tan son­ra zam­ma bi­le biz ko­lay ko­lay gir­me­yiz. Dış­tan kay­nak­la­nan ne­dir? Pet­rol­dür. Ama ba­kın biz elek­trik­te 5 yıl zam yap­ma­dık. Tam ak­si­ne dü­şür­dük. Kim­se bu­nu ko­nuş­ma­dı.” EN AZ BİZ ET­Kİ­LE­NE­CE­ĞİZ Kü­re­sel kriz­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da da bu­lu­nan Er­do­ğan, bay­ram­dan son­ra fi­nans sek­tö­rü yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­me­ler ya­pa­ca­ğı­nı ve re­el sek­tö­rün des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Er­do­ğan, “Ay­nı ge­mi­nin yol­cu­la­rı­yız. İd­di­ay­la ko­nu­şu­yo­rum, dün­ya­da kü­re­sel kriz­den en az et­ki­le­nen ül­ke biz ola­ca­ğız. Bu ko­nu­da id­di­alı­yım. Bu id­di­ala­rı­mı da da­ha ön­ce za­ten ıs­rar­la ve is­pat­la söy­le­dim, or­ta­ya koy­dum.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT