BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 SORUDA RAHİM KANSERİ

8 SORUDA RAHİM KANSERİ

Na­sıl bu­la­şır, na­sıl so­nuç­lar do­ğu­rur, te­da­vi­si müm­kün mü­dür?... Ö­zel­lik­le 20 - 25 yaş a­ra­sın­da­ki her 3 ka­dın­dan bi­rin­de bu­lu­nan ra­him ağ­zı kan­se­ri­nin bi­lin­me­yen yön­le­ri...Na­sıl bu­la­şır, na­sıl so­nuç­lar do­ğu­rur, te­da­vi­si müm­kün mü­dür?... Ö­zel­lik­le 20 - 25 yaş a­ra­sın­da­ki her 3 ka­dın­dan bi­rin­de bu­lu­nan ra­him ağ­zı kan­se­ri­nin bi­lin­me­yen yön­le­ri... Ka­dın­la­rın ço­ğun­da vi­rüs vü­cut­tan atı­lır­ken ba­zı­la­rın­da atı­la­maz ve ra­him ağ­zı kan­se­ri­ne ne­den olur. Dr. Se­na­i Aksoy ra­him ağ­zı kan­se­rin­den na­sıl ko­ru­na­bi­le­ce­ği­ni­zi, has­ta­lı­ğın teş­his ve te­da­vi­si­ni 10 so­ru­da an­la­tı­yor. 1- Ra­him ağ­zı kan­se­ri­ne na­sıl ya­ka­la­nı­lır?... Hu­man pa­pi­lo­ma vi­rüs (HPV) de­nen bir vi­rü­sün uzun sü­re­li en­fek­si­yo­nu son­cu or­ta­ya çı­kar. Ka­dın­la­rın ço­ğu vi­rü­sü te­mas­tan son­ra­ki 12 - 24 ay­da vü­cut­tan ta­ma­men atar­lar. An­cak ba­zı­la­rın­da vi­rüs vü­cut­tan atıl­maz ve ra­him ağ­zı kan­se­ri ris­ki oluş­tu­rur. 2- Oluş­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ran dış fak­tör­ler var mı­dır, ge­ne­tik mi­dir? Evet, var­dır. Si­ga­ra içil­me­si, vü­cut di­ren­ci­ni dü­şü­ren has­ta­lık­lar ve­ya ilaç­lar kan­ser olu­şu­mu­nu ko­lay­laş­tı­rır. Ai­le­de ra­him ağ­zı kan­se­ri­nin ol­ma­ma­sı ko­ru­yu­cu bir fak­tör ol­ma­dı­ğı gi­bi kan­se­re ya­ka­lan­mış ak­ra­ba­la­rın var­lı­ğı bir risk oluş­tur­maz. 3- Ge­le­cek­te­ki so­nuç­la­rı ne­ler, iyi­leş­me müm­kün mü?... Or­ta dö­nem­de vi­rüs kan­ser ön­ce­si de­di­ği­miz du­rum­la­ra yol aça­bi­lir. Bu du­rum­lar lez­yo­nun öne­mi­ne gö­re ra­him ağ­zı­nın ya­kıl­ma­sı iş­le­mi ile te­da­vi edi­lir. Bu iş­lem ba­sit ol­ma­sı­na rağ­men sey­rek ola­rak ile­riki yıl­lar­da ha­mi­le­lik­te risk oluş­tu­ra­bi­lir. 4- Ra­him ağ­zı kan­se­ri­nin be­lir­ti­le­ri var mı­dır? Özel­lik­le kan­ser ön­ce­si ola­rak ta­nım­la­nan dö­nem­de hiç­bir be­lir­ti ol­ma­ya­bi­lir. Ba­zen hiç­bir ne­de­ne bağ­lı ol­ma­yan ve cin­sel iliş­ki ile or­ta­ya çı­kan ağ­rı­lar ve­ya ka­na­ma­lar gö­rü­le­bi­lir. 5- Ra­him ağ­zı kan­se­ri öl­dü­rü­cü mü­dür? Ra­him ağ­zı kan­se­ri­ne ya­ka­la­nan ka­dın­la­rın üç­te bi­ri ölür. Ül­ke­miz­de sağ­lık­lı is­ta­tis­tik­ler bu­lun­ma­mak­la bir­lik­te ay­nı nü­fus yo­ğun­lu­ğu­na sa­hip ül­ke­ler­de yıl­da 3000 - 4000 ra­him ağ­zı kan­se­ri va­ka­sı gö­rül­mek­te­dir. 6- PAP - Sme­ar tes­ti ne­dir, ne işe ya­rar?... Ra­him ağ­zı kan­se­ri­ni er­ken tes­pit ede­bil­mek için ra­him ağ­zın­da­ki hüc­re­le­rin in­ce­len­me­si­ne Sme­ar de­nir. Bu mu­aye­ne­ye ide­al baş­la­ma ya­şı 25’dir ve her yıl ya­pıl­ma­lı. Eğer ilk iki Sme­ar tes­ti nor­mal­se da­ha son­ra ki test­ler 3 yıl­da bir ya­pı­la­bi­lir. 7- Aşı­la­ma­ya han­gi yaş­lar­da baş­lan­ma­lı?... İde­al ola­nı evlilik ön­ce­si ya­pıl­ma­sı­dır. An­cak evlilik son­ra­sın­da aşı­nın ya­pıl­ma­sın­da her­han­gi mah­sur yok­tur ve ko­ru­yu­cu­lu­ğu var­dır. Bu­gün­kü bil­gi­le­ri­miz­le aşı­nın ko­ru­yu­cu­lu­ğu en az 5 - 6 yıl sür­mek­te­dir. 8- Bu kan­ser­den so­rum­lu baş­ka vi­rüs­ler ­de var mı­dır? Ra­him ağ­zı kan­se­rin­den sa­de­ce pa­pi­lo­ma vi­rü­sü ai­le­sin­den vi­rüs­ler so­rum­lu­dur. Ra­him ağ­zı kan­se­ri oluş­tu­ra­bi­le­cek 15 ka­dar vi­rüs ti­pi var­dır. Bun­la­rın için­de 16 ve 18 tip­le­ri kan­se­rin yüz­de 70’in­den so­rum­lu­dur. Aşı ile özel­lik­le bu tip­ler he­def­len­mek­te­dir. 1 DOĞA HARİKASI ZEYTiN ­Her şe­yi, her şe­ye şi­fa Z­ey­tin­de bol mik­tar­da p­ro­te­in, yağ, A, C, E vi­ta­min­le­ri i­le kal­si­yum, fos­for, kü­kürt, k­lor, mag­nez­yum mi­ne­ral­le­ri var­dır. ­Zey­ti­nin ve zey­tin­ya­ğı­nın fay­da­la­rı say­mak­la bi­te­cek gi­bi de­ğil: İş­ta­hı a­çı­yor, mi­de­yi kuv­vet­len­di­ri­yor, ba­ğır­sak­la­rı yu­mu­şa­tı­yor ve ka­bız­lı­ğı gi­de­ri­yor. ­Ka­ra­ci­ğer ve baş ağ­rı­sı­nı gi­der­me ö­zel­li­ği var, yük­sek tan­si­yo­nu dü­şü­rü­yor. Zey­tin­ya­ğı kalp ve da­mar sağ­lı­ğı i­çin de çok fay­da­lı­dır. Da­mar­la­rı a­çı­yor, ka­ra­ci­ğe­rin dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na yar­dım e­di­yor, sa­rı­lı­ğa i­yi ge­lir. Böb­rek­ler­de kum ve taş o­lu­şu­mu­nu en­gel­li­yor. Kan şe­ke­ri­ni dü­şür­dü­ğü i­çin şe­ker has­ta­la­rı­na fay­da­lı­dır. Hüc­re­le­rin ye­ni­len­me­si­ni sağ­la­dı­ğı i­çin, yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­ri­yor. Cil­di bes­li­yor ve gü­zel­leş­ti­ri­yor. Be­bek ve ço­cuk ge­li­şi­mi­ni des­tek­li­yor. Bey­nin ve ke­mik­le­rin ge­li­şip güç­len­me­si­ni sağ­lı­yor. YAPRAĞI AYRI MARİFETLİ ­Zey­ti­nin mey­ve­si, zey­ti­nin sı­kıl­ma­sıy­la el­de e­di­len zey­tin­ya­ğı dı­şın­da zey­tin a­ğa­cı­nın ku­ru­tul­muş yap­rak­la­rı ve ka­buk­la­rı da şi­fa o­la­rak kul­la­nı­lı­yor. ­Zey­ti­nin yap­rak­la­rı kay­na­tı­la­rak el­de e­di­len zey­tin yap­ra­ğı ça­yı i­le gar­ga­ra ya­pı­lır­sa diş ağ­rı­la­rı­nı ha­fif­le­ti­yor ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­ri­yor. Zey­tin­ya­ğı ye­mek­ler­den ön­ce i­çi­lir­se mi­de ül­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yor. İd­rar yol­la­rı­nı kay­gan­laş­tı­ran zey­tin­ya­ğı lif­li gı­da­lar­la bir­lik­te tü­ke­ti­lir­se ba­sur şikâ­yet­le­ri­ni a­zal­tı­yor. Cil­di bes­li­yor, gü­zel­leş­ti­ri­yor ve kı­rı­şık­lık­la­rı a­zal­tı­yor. ­Ya­nık ve de­ri has­ta­lık­la­rı i­le ra­him il­ti­hap­la­rı­na sü­rü­lür­se fay­da­sı o­lu­yor. TAVSİYELER Epilepsi nöbeti geldiğinde >> Ön­ce­lik­le sa­kin olun, has­ta­nın ya­nın­dan ay­rıl­ma­yın, yar­dı­ma ge­rek var­sa baş­ka­sı­nı gön­de­rin! >> So­ğan, ko­lon­ya vb. şey­ler kok­lat­ma­yın! (Bu mü­da­ha­le halk ara­sın­da doğ­ru ola­rak bi­lin­se de son de­re­ce yan­lış­tır.) >> Has­ta­nın ha­re­ket­le­ri­ni dur­dur­ma­ya ve­ya en­gel­le­me­ye ça­lış­ma­yın... Has­ta­yı gü­ven­li bir ye­re ya­tı­rın ve­ya alın... >> Sı­kı giy­si­le­ri var­sa giy­si­le­ri­ni gev­şe­tin (kra­vat, ke­mer gi­bi), şa­yet ta­kı­yor­sa göz­lü­ğü­nü çı­kar­tın... >> As­la ağ­zı­na bir şey sok­ma­ya ve­ya koy­ma­ya (ör­ne­ğin diş­le­ri­ni sı­kı­yor­sa aç­ma­ya ve­ya su ver­me­ye) ça­lış­ma­yın... Çe­ne ile il­gi­li zor­la­yı­cı ha­re­ket­ler za­rar­lı­dır... >> Nö­be­ti­nin bit­me­si­ni bek­le­yin... Nö­bet bit­me­den bir ara­ca ko­ya­rak has­ta­ne­ye ta­şı­ma­ya ça­lış­ma­yın. >> Ka­sıl­ma ve tit­re­me 7 da­ki­ka­nın üze­rin­de olur­sa ya da nö­bet ar­ka ar­ka­ya de­vam eder­se mut­la­ka bir am­bu­lans ça­ğı­rın... SAĞLIK OLSUN KAHVALTIDA su­yu çok i­çin Yrd. Doç. Dr. O­ğuz Kut­lu, ba­zı yi­ye­cek­le­rin ki­şi­le­ri st­re­se kar­şı da­ha du­yar­lı ha­le ge­ti­re­bil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “St­res­ten u­zak dur­mak is­te­yen­le­re sa­bah kah­val­tı­sı­nı ih­mal et­me­me­le­ri­ni, bol su iç­me­le­ri­ni ö­ne­ri­yo­ruz” de­di. St­res, öğ­ren­me ve bes­len­me a­ra­sın­da ö­nem­li bir i­liş­ki ol­du­ğu­nu kay­de­den Kut­lu, “As­lın­da be­lir­li bir dü­zey­de st­res, per­for­mans a­çı­sın­dan o­lum­lu­dur. An­cak yük­sek st­res dü­ze­yi, öğ­ren­me­yi güç­leş­ti­ren bi­yo­kim­ya­sal mad­de­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu i­çin bel­le­ğe za­rar ve­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu. KADININ GÜNLÜĞÜ El-a­yak şiş­me­si­ne do­ğal for­mül­ler... >> Ağ­rı­yan a­yak­la­rı din­len­dir­mek i­çin, ka­ya tu­zu ve bir çor­ba ka­şı­ğı a­da­ça­yı ka­tıl­mış ı­lık su­da a­yak­la­rı­nı­zı 10 da­ki­ka bek­le­tin. Bu uy­gu­la­ma ay­nı za­man­da a­yak ko­ku­la­rı­nı ve ter­le­me­le­ri­ni de ön­ler. >> ­Bir su bar­da­ğı ce­viz i­çi, bi­rer tat­lı ka­şı­ğı ka­ra­bi­ber o­tu ve ka­fu­ru i­yi­ce e­zi­le­rek toz ha­li­ne ge­ti­ri­lir. Sı­cak su i­le ma­saj yap­tık­tan son­ra ağ­rı­yan böl­ge­le­re sü­rü­lür. >> ­Bir su bar­da­ğı ku­şü­zü­mü ve bir çay bar­da­ğı se­de­fo­tu a­lı­na­rak bir ka­ba ko­nu­lur. Ye­te­ri ka­dar su i­la­ve e­di­le­rek kay­na­tı­lır. El­de e­di­len bu iş­lem ağ­rı­yan böl­ge­le­re sü­rü*­lür. MAR­KET A­von’dan “can­lı ge­ce­ler” İn­ce çiz­gi­ler, cilt to­nun­da­ki bo­zuk­luk­lar ve pü­rüz­lü cilt gö­rü­nü­mü gi­bi yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri­ne kar­şı et­ki­li çö­züm­ler el­de et­me­nin yo­lu­, sa­de­ce pro­fes­yo­nel bir cilt ba­kı­mın­dan mı geçiyor sa­nı­yor­su­nuz?... Avon, cil­di­ni­zin genç gö­rü­nü­mü­nü or­ta­ya çı­kar­mak için yaş­lan­ma kar­şı­tı üs­tün cilt ba­kım tek­no­lo­ji­le­riy­le for­mü­le edi­len Anew Re­ju­ve­na­te Se­ri­si’nden can­lan­dı­rı­cı ge­ce kre­mi ve cilt can­lan­dı­rı­cı se­ru­mu­nu sa­tı­şa sun­du. İNCİ -­Mu­ha­le­fet, si­ya­se­tin te­miz, er­dem­li ve se­vi­ye­li ka­na­dın­da yer al­ma im­ka­nı ta­şır... Fa­kat ta­bi­i ki kö­rü kö­rü­ne u­çan ku­şa mu­ha­le­fet et­me­nin bir an­la­mı yok... Ben­ce ik­ti­da­rın da mu­ha­le­fe­te ih­ti­ya­cı var­dır, mu­ha­le­fet sağ­lam de­ğil­se ik­ti­dar da yal­pa­lar...” (...Pe­lin Ba­tu - O­yun­cu / Ya­zar) SİZ­DEN GE­LEN­LER Albümünüz İB­RA­HİM TA­HA U­YA­NIK O­yu­na her za­man ha­zır tat­lı bir ço­cuk... (...Tur­gay U­ya­nık) AY­ŞE NUR & SEV­DE NUR ­Kar­deş sev­gi­si böy­le bir şey de­mek ki?... (...A­li Rı­za Can­se­ven) Tarifiniz (...Ze­li­ha Yıl­dı­rım’ın ta­ri­fi) BA­HA­RAT­LI Pİ­LAV MAL­ZE­ME­LER: >> 2 So­ğan >> 2 Sar­mı­sak >> 3 Çor­ba Ka­şı­ğı Sı­vı Yağ >> Ka­ra­bi­ber, Tuz >> Kır­mı­zı Toz Bi­ber, Saf­ran, Hint­ce­vi­zi >> 250 gr So­yul­muş do­ma­tes >> 3 Çor­ba Ka­şı­ğı Kı­yıl­mış May­da­noz >> 200 gr Pi­rinç >> 1.5 Su Bar­da­ğı Et Su­yu >> Li­mon Su­yu HA­ZIR­LA­NI­ŞI: >> So­ğan­la­rı so­yup kü­çük küp­ler ha­lin­de doğ­ra­yın. Sa­rım­sa­ğı so­yup ezin. Bir ta­va­da 2 çor­ba ka­şı­ğı ya­ğı kız­dı­rıp so­ğan ve sa­rım­sa­ğı ha­fif­çe ka­vu­run. Ba­ha­rat­la­rın tü­mü­nü ta­va­ya ek­le­yin. Doğ­ran­mış do­ma­tes­le­ri su­yu ile bir­lik­te, may­da­noz ve pi­rinç eş­li­ğin­de ila­ve edin. 5 dak. kı­sık ateş­te pi­şi­rin. Et su­yu­nu ek­le­yip pi­rin­ci kı­sık ateş­te 30 dak. ka­dar pi­şi­rin. Ara sı­ra ka­rış­tı­rın. Üze­ri­ne li­mon su­yu dö­küp tuz ve ka­ra­bi­ber­le tat­lan­dı­rın. Ser­vis ya­pın. Şiiriniz (...A­li Rı­za Mal­koç’un sa­tır­la­rı) İN­SAN VAR, İN­SAN­CIK VAR Sey­rey­ler k­âi­na­tı İn­san var, in­san­cık var ­Ba­kı­şın­da sa­na­tı İn­san var, in­san­cık var ­Zer­re­den ya­ra­tıl­mış E­na­ni­yet ka­tıl­mış Ün­van­la par­la­tıl­mış İn­san var, in­san­cık var ­Yu­tar her da­im gâ­mı ­Cen­net­te­dir ma­ka­mı ­Ders ey­le­miş ahkâ­mı İn­san var, in­san­cık var ­Ki­mi­si se­ver si­si ­Kim hür­met di­len­ci­si ­Gö­nül­le­rin in­ci­si İn­san var, in­san­cık var E­sin­ti­si ö­te­den ­Çağ­rı­sı kaç kı­ta­dan İl­ham al­mış a­ta­dan İn­san var, in­san­cık var ­ Ve­ren el iz bı­ra­kır Al­tı­na dö­ner ba­kır ­Ser­ma­ye­si tam ta­kır İn­san var, in­san­cık var ­Sö­zü has­sas te­ra­zi ­Top­rak to­hum­dan ra­zı E­sir al­mış ma­ra­zı İn­san var, in­san­cık var Mesajınız (...E­li Tunç Ba­kır’ın sa­tır­la­rı) MÛ­BA­REK OL­SUN ­Ma­a­le­sef bay­ra­mı gur­bet­te ya­şa­yan­lar­da­nım... ­Da­ha doğ­ru­su bu se­vin­ci a­ğız ta­dıy­la ya­şa­ya­ma­yan­lar­da­nım... Ön­ce­lik­le el­le­ri­ne has­ret kal­dı­ğım an­ne ve ba­bam ol­mak ü­ze­re bü­tün Tür­ki­ye’nin bay­ra­mı­nı teb­rik e­de­rim... ­Tav­si­yem i­se ö­zel­lik­le Tür­ki­ye’de­ki bay­ram­la­rın kıy­me­ti­nin bi­lin­me­si... ­Se­lam­lar... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT