BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka şu­be­le­ri ve yüz­ler­ce araç ya­kıl­dı

Ban­ka şu­be­le­ri ve yüz­ler­ce araç ya­kıl­dı

O­lay­la­rın ar­dın­dan sa­vaş a­la­nı­nı an­dı­ran so­kak­lar­da, az sa­yı­da in­san gö­ze çar­pı­yor.Ati­na’da cu­mar­te­si ak­şa­mı 16 ya­şın­da­ki bir gen­cin po­li­sin aç­tı­ğı ateş so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan Yu­na­nis­tan’ın pek çok ken­tin­de baş­la­yan ve haf­ta so­nu bo­yun­ca de­vam eden pro­tes­to gös­te­ri­le­rin­de yüz­ler­ce iş­ye­ri, on­lar­ca ban­ka şu­be­si, ka­mu bi­na­sı ve araç­ta cid­di mad­di ha­sar mey­da­na gel­di. Ati­na, Se­la­nik, Yan­ya, Pat­ra ile Gi­rit ada­sı baş­ta ol­mak üze­re bir­çok kent­te çı­kan olay­lar­da, sa­de­ce Ati­na’da ve yal­nız­ca son 24 sa­at­te 24 ban­ka şu­be­si, 35 iş­ye­ri, 22 araç, 12 ev, 7 oto­büs du­ra­ğı, 63 çöp kon­tey­ne­ri ve ik­ti­dar par­ti­si­nin bü­ro­su kun­dak­lan­dı. Ade­ta sa­vaş ala­nı­na dö­nen şe­hir­ler­de dün sa­bah sa­at­le­rin­de ha­yat nor­ma­le dön­me­ye baş­la­dı. Öte yan­dan, Ati­na’da­ki Tek­nik Üni­ver­si­te pro­tes­to­cu­lar ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ri­lir­ken Ber­lin’de­ki ey­lem­ler­de de Yu­nan Bü­yü­kel­çi­lik bi­na­sı iş­gal edil­di. Yu­na­nis­tan Baş­ba­ka­nı Kos­tas Ka­ra­man­lis, ölen gen­cin ai­le­si­ne baş sağ­lı­ğı di­ler­ken so­rum­lu­la­rın ce­za­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT