BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öy­le bay­ram ol­sun ki...

Öy­le bay­ram ol­sun ki...

Bay­ram­lar se­vinç, sü­rur; hu­zur, ba­rış, kar­deş­lik, dost­luk, bir­lik-be­ra­ber­lik; cö­mert­lik, da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma ik­li­mi de­ğil mi­dir?Bay­ram­lar se­vinç, sü­rur; hu­zur, ba­rış, kar­deş­lik, dost­luk, bir­lik-be­ra­ber­lik; cö­mert­lik, da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma ik­li­mi de­ğil mi­dir? O hal­de bay­ram na­ma­zı­na gi­den ada­mın ha­ya­tı­na kast edi­lir mi? Gü­ya ca­mi­ye iba­det yap­ma­ya gi­den ki­şi, adam öl­dü­rür mü, öl­dü­re­bi­lir mi? Her bay­ram­da va­iz­ler, imam­lar kür­sü­ler­de, min­ber­ler­de; dar­gın­lar ba­rış­ma­lı, küs­kün­lük­ler so­na er­me­li di­ye ne­fes tü­ke­tir­ler... Fa­kat ne ya­zık ki, ca­mi­ye git­ti­ği hal­de, ho­ca­la­rın se­si­ni duy­ma­yan, sö­zü­nü din­le­me­yen­le­rin sa­yı­sı çok­tur. Böy­le za­val­lı­lar, de­ğil ba­rış­mak; es­ki hu­su­met­ten do­la­yı, ca­mi ka­pı­sın­da in­san­la­ra kur­şun sık­mak­tan ka­çın­maz­lar... Hey­hat... Bay­ram­laş­ma için bir ara­ya ge­len ki­mi ai­le fert­le­ri, ak­ra­ba­lar, hı­sım­lar, ya­kın­lar bi­le, saç­ma sa­pan se­bep­ler­le bir­bi­ri­ne dü­şer­ler, kav­ga eder­ler. Ba­zı­la­rı işi ci­na­yet iş­le­me­ye ka­dar gö­tü­rür. Ne acı, ne fe­ci; ne deh­şet ve­ri­ci bir hal­dir bu? Her yö­nü ile gü­zel­lik de­mek olan bay­ram­lar­da, bu den­li çir­kin­lik­ler, in­sa­nı ne ka­dar de­rin­den ya­ra­lar, ne ka­dar müt­hiş hır­pa­lar! Bay­ram­da gü­zel­lik­le­ri çir­kin­lik­ler­le göl­ge­le­mek, ne­şe ve se­vin­ci kâ­bu­sa çe­vir­mek ne bü­yük bed­baht­lık­tır!.. Öy­le bay­ram ol­sun ki, ci­na­yet­ler iş­len­me­sin; “kö­pe­ği­me taş at­tı” di­ye adam öl­dü­rül­me­sin. Öy­le bay­ram ol­sun ki, bay­ram­laş­ma­ya gi­den­ler bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­ya­cak du­ru­ma gel­me­sin... Öy­le bay­ram­lar ol­sun ki, med­ya­da­ki ha­ber­ler iç ka­rart­ma­sın. Her se­ne, “ace­mi ka­sap­lar has­ta­ne­le­ri dol­dur­du...” tü­rün­den hi­ka­ye­ler dök­tü­rül­me­sin... Yol ke­nar­la­rın­da, so­kak baş­la­rın­da­ki man­za­ra­lar, ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­ra kan re­van fo­to­ro­man­la­rı gi­bi ko­nu ol­ma­sın. Boş ar­sa­lar­da­ki iş­kem­be yı­ğın­la­rı, ba­ğır­sak gö­rün­tü­le­ri vs. mi­de bu­lan­dır­ma­sın. Öy­le bay­ram ol­sun ki, kur­ban iba­de­ti­nin şart­la­rı tam ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ril­sin. Kur­ba­nın ka­nı baş­ta ol­mak üze­re, her par­ça­sı­nın muh­te­rem ol­du­ğu bi­lin­sin ve ona gö­re ha­re­ket edil­sin. Bil­gi­siz­lik­ten, tem­bel­lik­ten ve so­rum­suz­luk­tan do­la­yı hay­van­la­ra ezi­yet edil­me­sin. Öy­le bay­ram ol­sun ki, ace­mi de­ğil; ehil ka­sap­lar iş yap­sın... “Beş yüz ki­lo­luk bo­ğa­nın al­tın­da kal­dı” gi­bi ha­ber­ler ar­tık ya­zıl­ma­sın. Med­ya, il­le de bay­ra­mın gü­zel­li­ğiy­le bağ­daş­ma­yan ha­ber­ler için çır­pın­ma­sın... Şe­hir için­de ka­çan bir bo­ğa­nın tra­fi­ği ak­sat­ma­sı el­bet­te ha­ber­dir. La­kin köy ye­rin­de, bir hay­va­nın ipin­den bo­şan­ma­sı da ha­ber mi­dir? İn­san­lar sa­de­ce kur­ban ke­ser­ken de­ğil, so­ğan doğ­rar­ken bi­le par­ma­ğı­nı ke­se­mez mi? Ya­ni pi­re­yi de­ve yap­ma­nın âle­mi var mı? Vel­ha­sıl öy­le bay­ram­lar ol­sun ki, ya­lan-do­lan, fit­ne-fe­sat, düş­man­lık, boz­gun­cu­luk ol­ma­sın. Her­kes bay­ra­mı, “bay­ram” gi­bi ya­şa­sın!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT