BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da­ki ti­yat­ro­la­rın ­ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­lı­yor

İs­tan­bul’da­ki ti­yat­ro­la­rın ­ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­lı­yor

Tan­zi­mat’tan gü­nü­mü­ze ka­dar İs­tan­bul’da fa­a­li­yet gös­te­ren ti­yat­ro me­kan­la­rı ta­pu si­cil ve ar­şiv bel­ge­le­rin­den fay­da­la­nı­la­rak be­lir­le­ne­cek2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ilan edi­len İs­tan­bul’da yü­rü­tü­len pro­je­ler­den bi­ri olan “Ge­le­ce­ğe Per­de Açan Ge­le­nek: İs­tan­bul Ti­yat­ro­lar Ha­ri­ta­sı” kap­sa­mın­da, Tan­zi­mat’tan gü­nü­mü­ze ka­dar İs­tan­bul’da fa­ali­yet gös­te­ren ti­yat­ro me­kan­la­rı be­lir­le­ne­cek. İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı Sah­ne ve Gös­te­ri Sa­nat­la­rı Yö­net­me­ni Dik­men Gü­rün, sah­ne ve gös­te­ri sa­nat­la­rı­nın, İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da önem­li bir ye­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bİ­NA­LAR HIZ­LA YOK OLU­YOR İs­tan­bul gi­bi bir dün­ya ken­tin­de ti­yat­ro bi­na­la­rı­nın hız­la yok edil­me­si­nin ti­yat­ro ha­ya­tı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Gü­rün, bu­ra­dan ha­re­ket­le ya­pı­la­cak bi­lim­sel ça­lış­ma­nın, ti­yat­ro ha­ya­tı­nı, gi­de­rek iz­le­ri si­li­nen bir mi­ra­sın can­la­na­rak ge­le­ce­ğe bel­ge ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. İs­tan­bul’un 19. yüz­yı­lın ba­şın­dan iti­ba­ren Ba­tı­lı an­lam­da ti­yat­ro ile ta­nış­tı­ğı­na işa­ret eden Gü­rün, o dö­nem­de ti­yat­ro bi­na­la­rı in­şa edi­le­rek bu­ra­lar­da ya­ban­cı ti­yat­ro top­lu­luk­la­rı­nın oyun­lar sah­ne­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Gü­nü­müz­de es­ki ti­yat­ro bi­na­la­rı­nın yok de­ne­cek ka­dar az ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Gü­rün, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de ya­pı­lan ti­yat­ro­la­rın ise iş­ler­li­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni söy­le­di. Pro­je­nin kül­tür ve sa­nat ha­ya­tı­nın önem­li bir par­ça­sı olan ti­yat­ro me­kan­la­rı­nın sap­tan­ma­sı, be­lir­gin­leş­me­si ve ko­run­ma­sı açı­şın­dan cid­di bir gi­ri­şim ola­ca­ğı­nı an­la­tan Gü­rün, pro­je kap­sa­mın­da kent­te ti­yat­ro bi­na­la­rı­nın yo­ğun­laş­tı­ğı­nı dü­şün­dük­le­ri Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki Be­yoğ­lu ve çev­re­si, Şiş­li, Or­ta­köy, Dol­ma­bah­çe, Şeh­za­de­ba­şı-Di­rek­le­ra­ra­sı (Ak­sa­ray ve Fa­tih’i içi­ne ala­rak), Ana­do­lu ya­ka­sın­da ise Ka­dı­köy ve Üs­kü­dar gi­bi bel­li me­kan­lar­da ta­ra­ma ya­pa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. ARAŞ­TIR­MA Kİ­TAP­LAŞ­TI­RI­LA­CAK Söz ko­nu­su me­kan­la­ra ait ta­pu si­cil­le­ri­ni ve ar­şiv bel­ge­le­ri­ni araş­tı­ra­rak ora­lar­da ti­yat­ro bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Araş­tır­ma ya­pa­cak­la­rı me­kan­lar­da­ki ta­ri­hi ti­yat­ro­la­rın bir­ço­ğu­nun yan­gın se­be­biy­le yok ol­du­ğu­nu an­la­tan Gü­rün, ayak­ta ka­lan­la­rın ise pa­saj­lar için­de gö­rü­ne­mez ha­le gel­di­ği­ni, ba­zı­la­rı­nın ise si­ne­ma­la­ra dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü bil­dir­di. El­de edi­le­cek bil­gi­le­rin bir ki­tap­ta top­la­na­ca­ğı­nı ve İn­gi­liz­ce’ye çev­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ten Gü­rün, ki­tap­ta es­ki fo­toğ­raf­lar, me­kan odak­lı re­sim­ler, çe­şit­li bel­ge­ler mi­ma­ri çi­zim­le­rin yer ala­ca­ğı­nı an­lat­tı. Pro­je­ye İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ti­yat­ro Eleş­tir­men­li­ği ve Dra­ma­tur­ji Bö­lü­mü’nün de des­tek ver­di­ği­ni ve bir ekip kur­duk­la­rı­nı söy­le­yen Gü­rün, 2 ay ön­ce pro­je­ye baş­la­dık­la­rı­nı ve 2010 yı­lın­da so­na ere­ce­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT