BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’a ya­pı­lan hiz­met­ler

İs­tan­bul’a ya­pı­lan hiz­met­ler

İP­TAŞ ile 25 bin 708 ai­le ev sa­hi­bi ol­du. 50 bin ko­nut da­ha ya­pı­la­cak. TO­Kİ ise Ka­ya­ba­şı’nda 90 bin ko­nut yap­tı­ra­cak. Ge­ce­kon­du­cu­lar kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri ile ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek.İP­TAŞ ile 25 bin 708 ai­le ev sa­hi­bi ol­du. 50 bin ko­nut da­ha ya­pı­la­cak. TO­Kİ ise Ka­ya­ba­şı’nda 90 bin ko­nut yap­tı­ra­cak. Ge­ce­kon­du­cu­lar kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­ri ile ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek. 2008 so­nun­da Me­len Ça­yı­nın ilk eta­bın­da gün­de 285 bin met­re­küp su İs­tan­bul’a ge­ti­ril­miş ola­cak. Gün­de 200 bin ton su ta­sar­ruf edil­mek­te­dir. Bu yıl­da 73 mil­yon met­re­küp eder. Ha­mi­di­ye kay­nak su­yu 4 kı­ta­da 13 ül­ke­ye ih­raç edi­li­yor. Yüz­de 50’si or­man­lar­la kap­lı na­dir dün­ya şe­hir­le­rin­den bi­ri olan İs­tan­bul, yak­la­şık 2 bin bit­ki tü­rü­ne ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta­dır. İs­tan­bul 12 mil­yon nü­fu­su ile bir­çok ül­ke­den da­ha ka­la­ba­lık­tır. Her gün yak­la­şık 1 mil­yon araç tra­fik­te sey­ret­mek­te­dir. Gün­de 12 bin ton atık mey­da­na gel­mek­te­dir. Yıl­da -bir kıs­mı teh­li­ke­li- 55 bin ge­mi Bo­ğaz­lar­dan geç­mek­te­dir. Tür­ki­ye’nin üre­ti­mi­nin yüz­de 75’i İs­tan­bul’da ger­çek­leş­mek­te­dir. İs­tan­bul nü­fu­su­na yıl­da yak­la­şık 500 bin ki­şi ek­len­mek­te­dir. Ün­lü şa­ir Ne­dim’in “Bu şeh­ri İs­tan­bul ki bi mis­lü be­ha­dır, bir sen­gi­ne yek­pa­re Acem mül­kü fe­da­dır” be­yit­le­ri ne ka­dar an­lam­lı­dır. Yü­zük­le­rin Efen­di­si se­ri­si­nin ya­pım­cı­la­rın­dan Mic­ha­el Lynne, 2008 Tem­muz son­la­rın­da İs­tan­bul’u zi­ya­ret et­ti. İz­le­nim­le­ri şöy­le­dir: “Muh­te­şem bir şe­hir. Eş­siz bir ta­ri­he sa­hip ve çok ener­jik. Bo­ğa­zi­çi İs­tan­bul’un ca­zi­be­si­ni ar­tı­rı­yor. Top­ka­pı Sa­ra­yı’nın ha­yal­le­rin öte­sin­de bir gör­ke­mi var. Yüz­yıl­lar ön­ce­sin­den ge­len mü­kem­mel­li­ği çok et­ki­le­yi­ci. ABD ye­ni bir ül­ke. Oy­sa Ro­ma ve Bi­zans im­pa­ra­tor­la­rı ve Os­man­lı sul­tan­la­rı İs­tan­bul’dan dün­ya­nın önem­li bir bö­lü­mü­nü asır­lar­ca yö­net­miş­ler. Me­de­ni­yet İs­tan­bul’da ge­liş­miş. Na­pol­yon ‘Dün­ya­da tek bir dev­let ol­sa, baş­ken­ti İs­tan­bul olur­du’ de­miş, de­di­ği ne ka­dar doğ­ru...” İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin Kü­çük­çek­me­ce’ye 4.5 yıl­da yap­tı­ğı ya­tı­rım top­la­mı 711 mil­yon YTL’dir. Kü­çük­çek­me­ce Gö­lü ve ke­na­rı ko­ku­dan ge­çil­mi­yor­ken ar­tık bin­ler­ce ai­le­nin ge­ze­bil­di­ği me­kan ha­li­ne gel­di ve bu il­çe­ye 100 bin ağaç di­kil­di. Kü­çük­çek­me­ce’ye 4.5 yıl­da mer­ke­zî yö­ne­tim, Bü­yük­şe­hir il­çe be­le­di­ye­le­ri 196 eser ka­zan­dır­dı. 4.5 yıl­da İs­tan­bul’a ya­pı­lan ya­tı­rım 22 mil­yar YTL’dir. Sa­de­ce top­lu ula­şım için 11.3 mil­yar YTL har­can­dı. ..... Not: İd­ra­kiy­le şe­ref­len­di­ği­miz Kur­ban Bay­ra­mı­nı­zı teb­rik ede­rim. Du­acı­yım, kıy­met­li du­ala­rı­nı­zı bek­le­rim.
Kapat
KAPAT