BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man İs­lam Kon­fe­ran­sı’y­la il­gi­li ha­ber­ler ar­tık in­ter­net­te

Al­man İs­lam Kon­fe­ran­sı’y­la il­gi­li ha­ber­ler ar­tık in­ter­net­te

Al­man­ya İçiş­le­ri Ba­ka­nı Wolf­gang Scha­eub­le, ül­ke­de Müs­lü­man­lar­la bir­lik­te ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni, pa­ra­lel top­lum­la­rın oluş­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.Al­man­ya İçiş­le­ri Ba­ka­nı Wolf­gang Scha­eub­le, ül­ke­de Müs­lü­man­lar­la bir­lik­te ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni, pa­ra­lel top­lum­la­rın oluş­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Scha­eub­le, Ber­lin’de Al­man İs­lam Kon­fe­ran­sı’yla (DIK) il­gi­li ha­ber­le­rin yer ala­ca­ğı “www.de­uts­che-is­lam-kon­fe­renz.de” ad­lı in­ter­net say­fa­sı­nın res­mi açı­lı­şı­nı yap­tı. Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Scha­eub­le, in­ter­net say­fa­sı­nın açı­lı­şı­nı özel­lik­le Müs­lü­man­lar için kut­sal olan Kur­ban Bay­ra­mı’nda yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Önem­li olan bir­leş­ti­ri­ci un­sur­la­rın ön pla­na çı­kar­tıl­ma­sı. Müs­lü­man­lar­la pa­ra­lel top­lum­lar ola­rak de­ğil, bir­lik­te ya­şa­mak is­ti­yo­ruz” de­di. A­ÇI­LI­ŞI SC­HA­E­UB­LE YAP­TI ­İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Sc­ha­e­ub­le, “www.de­utsc­he­-is­lam-­kon­fe­renz.de” ad­lı in­ter­net say­fa­sı­nın res­mi a­çı­lı­şı­nı yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT