BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tak­ti­ğim bi­raz ağır gel­di

Tak­ti­ğim bi­raz ağır gel­di

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Sis­te­mim ikin­ci ya­rı­da an­cak otu­rur. Hâ­lâ şam­pi­yon­lu­ğun en güç­lü ada­yı bi­ziz” de­diBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, “Sis­te­mim ikin­ci ya­rı­da an­cak otu­rur. Hâ­lâ şam­pi­yon­lu­ğun en güç­lü ada­yı bi­ziz” de­di İS­TİK­RA­RI YA­KA­LA­MA­LI­YIZ Lig­de son iki ma­çı kay­be­de­rek 6. sı­ra­ya ge­ri­le­yen Be­şik­taş’ta eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne ge­len Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li he­def­le­rin­den sap­ma­dık­la­rı­nı söy­ler­ken ta­kı­ma uy­gu­la­dı­ğı sis­tem­le il­gi­li iti­raf­lar­da da bu­lun­du. Star TV’de­ki Fut­bo­lig prog­ra­mı­na ka­tı­lan Mus­ta­fa De­niz­li, “Ta­kım­da re­ka­be­ti ar­tır­mak ve oyun­cu­la­rın per­for­man­sı­nı üst dü­ze­ye çı­kar­mak için ça­lı­şı­yo­rum. Ar­tık is­tik­ra­rı ya­ka­la­ma­mız la­zım. Be­nim tak­ti­ğim fut­bol­cu­la­ra bi­raz ağır gel­di sa­nı­rım. Tam ola­rak be­nim­se­ye­me­di­ler. Bu yüz­den kö­tü oy­nu­yo­ruz. Oy­nat­mak is­te­di­ğim sis­tem ikin­ci ya­rı­da or­ta­ya çı­kar” şek­lin­de ko­nuş­tu. TRANS­FER YAP­MA­YA­CA­ĞIZ Or­ta sa­ha­da za­af ya­şa­dık­la­rı­nı iti­raf eden De­niz­li, “O prob­lem­le­ri aş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bo­bo tam bir san­tr­for de­ğil. Onu sağ açık­ta oy­na­tı­yo­rum. Del­ga­do kö­tü te­za­hü­rat­la­rı hak et­mi­yor. Bü­tün maç­lar­da elin­den ge­len gay­re­ti gös­te­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu. Dev­re ara­sın­da trans­fer dü­şün­me­dik­le­ri­ni, prob­lem­le­ri ta­kım için­de aş­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de eden De­niz­li, “Se­ne için­de kö­tü so­nuç­lar ala­bi­li­riz ama bun­lar şam­pi­yon­luk ümi­di­miz kı­ra­maz ve as­la da ge­ri adım at­tır­maz. Şam­pi­yon­lu­ğun en güç­lü ada­yı yi­ne Be­şik­taş’tır. Her­kes sis­te­mi­mi­zi yan­lış söy­lü­yor. De­fans­ta üç­lü de­ğil, dört­lü oy­nu­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. > Bilgehan Can KAR­TAL YA­RA SA­RI­YOR An­ka­ra mağ­lu­bi­ye­ti­nin ya­nı sı­ra ta­raf­ta­rın tep­ki­siy­le bir hay­li mo­ra­li bo­zu­lan Be­şik­taş­lı oyun­cu­la­ra yö­ne­ti­ci­ler mo­ral zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti­ri­len id­man­da fut­bol­cu­lar bu­ruk bay­ram ya­şa­dı. Zafer Öğer’i ağlatan teklif Be­şik­taş’ın ka­le­ci an­tre­nö­rü Za­fer Öğer, an­tre­nör ola­rak si­yah-be­yaz­lı ku­lüp­ten tek­lif al­dı­ğın­da eşiy­le bir­lik­te ağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ku­lü­bün der­gi­si­ne rö­por­taj ve­ren Za­fer Öğer, ‘’Çok iyi üç ka­le­ci­ye sa­hi­biz. Be­şik­taş’ın ka­le­si emin el­ler­de’’ de­di. Stefano Marreno fedakârlık istedi Be­şik­taş’ın kon­dis­yo­ne­ri Ste­fa­no Mar­ro­ne, Mus­ta­fa De­niz­li ile bir­lik­te ye­ni bir sis­tem oturt­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­ler­ken, ‘’Bu­nun için de kon­dis­yon ge­re­ki­yor. Üç for­vet­li bir sis­tem­de oy­na­mak için fut­bol­cu­la­rın bi­raz da­ha fe­da­kar­lık yap­ma­sı la­zım’’ de­di.
Kapat
KAPAT