BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TE­RİM’İN İKİN­Cİ TA­KIM IS­RA­RI

TE­RİM’İN İKİN­Cİ TA­KIM IS­RA­RI

Er­me­nis­tan ma­çı ön­ce­si yap­tı­ğı, “Tan­je­vic gi­bi ben de iki ta­kım ça­lış­tı­ra­bi­li­rim” açık­la­ma­la­rı­na Fe­de­ras­yon Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan “ret” ce­va­bı gel­me­si­ne rağ­men Fa­tih Te­rim iki ta­kım ko­nu­sun­da ıs­rar­lı.Er­me­nis­tan ma­çı ön­ce­si yap­tı­ğı, “Tan­je­vic gi­bi ben de iki ta­kım ça­lış­tı­ra­bi­li­rim” açık­la­ma­la­rı­na Fe­de­ras­yon Yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan “ret” ce­va­bı gel­me­si­ne rağ­men Fa­tih Te­rim iki ta­kım ko­nu­sun­da ıs­rar­lı. Lig TV’de ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da ko­nu­yu ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ren Te­rim, “Mil­li Ta­kım ta­mam gü­zel ama ben ikin­ci bir ta­kım da ça­lış­tır­mak için mü­sa­idim. G.Sa­ray’day­ken 44 sa­at­ için­de iki ma­ça çık­tı­ğı­mız ol­du. Bun­lar be­nim için prob­lem ol­maz. İki ta­kı­mı bu bün­ye kal­dı­ra­bi­lir” di­ye­rek tek­lif­le­re açık ol­du­ğu­nu net bir şe­kil­de or­ta­ya koy­du. Al­man ba­sı­nı geç­ti­ği­miz gün­ler­de Fa­tih Te­rim’e Stutt­gart’ın tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu yaz­mış Te­rim bu ko­nu hak­kın­da ses­siz kal­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT