BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ZAFER YEMİNİ

ZAFER YEMİNİ

Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan F.Bah­çe’de ca­mi­a UE­FA’da fi­nal ha­yal eder­ken, Kap­tan Alex ar­ka­daş­la­rın­dan Ki­ev’den ga­li­bi­yet­le dö­ne­cek­le­ri­ne da­ir söz al­dıŞam­pi­yon­lar Li­gi’nde ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yan F.Bah­çe’de ca­mi­a UE­FA’da fi­nal ha­yal eder­ken, Kap­tan Alex ar­ka­daş­la­rın­dan Ki­ev’den ga­li­bi­yet­le dö­ne­cek­le­ri­ne da­ir söz al­dı BU Bİ­ZİM SON ŞAN­SI­MIZ F.Bah­çe ca­mi­ası bay­ra­mı Ki­ev dep­las­ma­nın­dan alı­na­cak ga­li­bi­yet­le kut­la­mak is­ti­yor. Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler Di­na­mo’yu Ki­ev’de ye­ne­rek, fi­na­li Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak UE­FA Ku­pa­sı’nda boy gös­ter­me­yi he­def­li­yor. Bü­yük he­def ise ku­pa­yı kal­dır­mak. Kap­tan Alex, dün İs­tan­bul’da ya­pı­lan son ça­lış­ma son­ra­sı ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da Ki­ev ma­çı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­dı ve ar­ka­daş­la­rın­dan ga­li­bi­yet sö­zü al­dı. “Se­zo­na iyi baş­la­ma­dı­ğı­mız or­ta­da” di­yen Alex, “Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da et­tik. An­cak hâ­lâ bi­ze bü­yük umut­lar bağ­la­yan ca­mi­anın yü­zü­nü gül­dü­re­cek fır­sa­tı­mız var. Bu son şan­sı iyi de­ğer­len­dir­me­li­yiz” de­di. CA­Mİ­AYA BOR­CU­MUZ VAR Lig­de al­dık­la­rı so­nuç­la­ra dik­kat çe­ken Alex, “Ya­şa­dı­ğı­mız sı­kın­tı­la­ra rağ­men, 8 haf­ta­dır kay­bet­mi­yo­ruz ve şam­pi­yon­luk­ta­ki id­di­amı­zı ta­ze­le­dik. Bu ge­ri dö­nü­şü Av­ru­pa are­na­sın­da da yap­mak bi­zim eli­miz­de. Bir de­di­ği­mi­zi iki et­me­yen yö­ne­ti­mi­miz ve bi­zi her şart­ta des­tek­le­yen ta­raf­ta­rı­mız için bu ma­çı ka­za­nıp UE­FA bi­le­ti­ni al­mak zo­run­da­yız” di­ye ko­nuş­tu. Alex’in ar­dın­dan söz alan Bre­zil­ya­lı yıl­dız Ro­ber­to Car­los da, “Bu sa­at­ten son­ra çok sö­ze ge­rek yok. Bü­yük oyun­cu­lar böy­le zor dö­nem­ler­de or­ta­ya çı­kar. Ki­ev’de F.Bah­çe’nin bü­yük­lü­ğü­nü gös­te­re­ce­ğiz” der­ken fut­bol­cu­lar hep bir ağız­dan ga­li­bi­yet ye­mi­ni edip, İs­tan­bul’a UE­FA bi­le­tiy­le dö­ne­cek­le­ri­ne da­ir söz ver­di. > M. Emin ULUÇ EL ÖPENLERİN ÇOK OLSUN!.. F.Bah­çe’de fut­bol­cu­lar, dün sa­bah­ki an­tren­man­da bay­ram­laş­tı. 5 yıl­dır Tür­ki­ye’de bu­lu­nan kap­tan Alex’in, İda­ri Me­na­jer Vol­kan Bal­lı’nın eli­ni öpüp, al­nı­na gö­tür­me­si il­ginç gö­rün­tü­le­rin oluş­ma­sı­na ne­den ol­du. Ro­ber­to Car­los’un da, bay­ra­mı­nı kut­la­yan her­ke­se ‘’Al­lah ra­zı ol­sum’’ de­me­si or­ta­lı­ğı kah­ka­ha­la­ra boğ­du. Fe­ner Yi­ği­do’ya el at­tı MEH­MET-MU­SA-PET­KO­VİÇ F.Bah­çe’de trans­fer ro­ta­sı Si­vas’a çev­ril­di. Geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü oy­na­nan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por - Si­vass­por ma­çı­nın ar­dın­dan Si­vass­por Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz ve yö­ne­ti­ci­ler­le ye­mek­te bir ara­ya ge­len Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ve yö­ne­ti­ci­ler, Meh­met Yıl­dız, Mu­sa Ay­dın ve ka­le­ci Pet­ko­viç’e ta­lip ol­du. Dev­re ara­sın­da ka­le­ci, or­ta sa­ha ve for­vet po­zis­yon­la­rı­na tak­vi­ye ya­pa­cak olan Fe­ner­bah­çe, Si­vass­por’un 3 fut­bol­cu­su­na ta­lip ol­du. OD­YAK­MAZ SÖZ VER­Dİ Va­tan­daş­lık için baş­vu­ran Pet­ko­viç’in 6 ay son­ra Türk sta­tü­sün­de for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ka­le için Ha­sa­giç’le de te­mas­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü ifa­de edil­di. Meh­met Yıl­dız ve Mu­sa Ay­dın trans­fe­rin­de ise bon­ser­vis ko­nu­sun­da fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan iki ku­lüp baş­ka­nı, Si­vass­por’un bu oyun­cu­la­rı sat­ma­ya ka­rar ver­me­si ha­lin­de ön­ce­lik al­ma ko­nu­sun­da söz­le­şir­ken, dev­re ara­sın­da bu iki oyun­cu­dan en az bi­ri­nin trans­fe­ri­nin so­nuç­la­na­ca­ğı id­di­a edil­di. F.BAHÇE NOTLARI F.Bah­çe’ye uğur­lu ha­kem F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde Di­na­mo Ki­ev’le oy­na­ya­ca­ğı ma­çı Al­man ha­kem Flo­ri­an Me­yer yö­ne­te­cek. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin İs­tan­bul’da Se­vil­la’yı 3-2 yen­di­ği ma­çı da yö­ne­ten Me­yer’in yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Cars­ten Ka­dach ve Chris­toph Born­horst’ın ya­pa­cak. Di­na­mo’ya ha­zır­lar F.Bah­çe ya­rın Di­na­mo Ki­ev’le dep­las­man­da ya­pa­ca­ğı Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nın ta­mam­la­dı. Sa­man­dı­ra’da Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes yö­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len an­tren­man­da sa­rı-la­ci­vert­li ta­kım, tak­tik ağır­lık­lı bir ça­lış­ma yap­tı. Ki­ev yol­cu­su kal­ma­sın Av­ru­pa’da yo­lu­na UE­FA Ku­pa­sı’nda de­vam ede­bil­mek için Ki­ev dep­las­ma­nın­da Di­na­mo Ki­ev’i yen­mek zo­run­da olan F.Bah­çe, bu­gün Uk­ray­na’ya gi­de­cek. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler bu sa­bah Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı’ndan özel bir uçak­la Ki­ev’e ha­re­ket ede­cek. Sel­çuk Şa­hin dal­ya di­ye­cek Oy­na­dı­ğı fut­bol­la göz dol­du­ran F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Sel­çuk Şa­hin, Ara­go­nes’in vaz­ge­çil­me­zi ol­du. İs­pan­yol ho­ca­nın son 10 lig ma­çın­da ilk 11’de yer ver­di­ği Sel­çuk, per­for­man­sıy­la Mal­do­na­do ve Jo­si­co’yu ku­lü­be­ye mah­kum eder­ken mil­li fut­bol­cu, ilk ya­rı­nın son iki ma­çın­da da for­ma gi­yer­se adı­nı 100’ler ku­lü­bü­ne yaz­dı­ra­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93713
  % 0.46
 • 5.4285
  % -0.83
 • 6.1464
  % -0.74
 • 6.9891
  % -1.65
 • 212.203
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT