BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zir­ve­de ol­ma­nın şif­re­si

Zir­ve­de ol­ma­nın şif­re­si

Trab­zon ve Si­vas’ın zir­ve­yi pay­laş­ma­sı ve iyi fut­bol­la­rı­nın sır­rı, kad­ro­la­rın­da­ki is­tik­rar­dan kay­nak­la­nı­yorHazırlayan: Ömer Faruk Ünal Trab­zon ve Si­vas’ın zir­ve­yi pay­laş­ma­sı ve iyi fut­bol­la­rı­nın sır­rı, kad­ro­la­rın­da­ki is­tik­rar­dan kay­nak­la­nı­yor Tu­haf bir haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık!.. Evin­de ka­za­nan tek ta­kım Trab­zons­por ol­du. 5 ta­kım dep­las­man­da ka­zan­dı. 3 ta­kım dep­las­man­da 3 at­tı. 3 maç­ta hiç gol atı­la­ma­dı. Pe­nal­tı nok­ta­sı hiç gös­te­ril­me­di. 14. haf­ta­nın ge­nel öze­ti bu. *** MHK, bu haf­ta 4 bü­yük­ler di­ye ta­bir edi­len, bir baş­ka de­yiş­le nak­len ya­yın­da­ki 4 ma­ça, nis­pe­ten da­ha az tec­rü­be­li ha­kem­le­ri ata­dı. Bu bir risk­ti. Yıp­ran­mış ha­kem­ler­den­se, “Böy­le genç­ler­le bir şan­sı­mı­zı de­ne­ye­lim” de­miş ol­ma­lı­lar. An­ka­ra-Be­şik­taş ma­çın­da İl­ker Me­ral, A.Gü­cü-G.Sa­ray ma­çın­da Su­at Ars­lan­bo­ğa, Trab­zon-Ko­ca­eli ma­çın­da De­niz Ço­ban, he­men he­men ka­za­sız maç­lar çı­kar­dı. İç­le­rin­de Ay­te­kin Dur­maz ve yar­dım­cı­sı Er­han Sön­mez De­niz­li-F.Bah­çe ma­çın­da di­ğer 3 ha­ke­me oran­la da­ha tec­rü­be­liy­di. Ama Dei­vid’in o gü­ze­lim go­lü­nü ye­di­ler. MHK’nın ve ha­kem­le­rin en bü­yük şan­sı; say­ma­dık­la­rı bu go­lün sko­ra ve pu­an et­ki et­me­miş ol­ma­sı. Bu sa­yıl­ma­yan gol­le F.Bah­çe pu­an kay­bet­miş ol­say­dı; eko­no­mik kri­zi, bay­ra­mı bi­le göl­ge­den bı­ra­ka­cak bir gün­dem­le Tür­ki­ye kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak­tı. MHK’nın ve­ril­miş sa­da­ka­sı var­mış. Haf­ta­nın en fa­hiş ha­ta­sı­nı ba­na gö­re An­ka­ra-Be­şik­taş ma­çın­da Tel­lo‘nun yum­ru­ğu­nu gör­me­yen, bu li­gin en tec­rü­be­li yar­dım­cı ha­ke­mi Ser­kan Gen­çer­ler yap­mış­tır. MHK’nın ya­pa­ca­ğı iş şu­dur; Bu­ra­da­ki ha­ta­nın kay­na­ğı mut­la­ka tes­pit edil­me­li. Ha­kem o yum­ru­ğu gör­me­di mi, yok­sa at­tır­ma­ya ce­sa­ret mi ede­me­di? Türk ha­kem­li­ği­nin en cid­di has­ta­lı­ğı olan bu vi­rü­sü yok et­me­dik­ten son­ra, biz da­ha çok “gör­me­yen ha­kem” ya­zıp du­ru­ruz. *** G.Sa­ray’ın yıl­dız­la­rı is­te­dik­le­ri an­da ta­be­la­yı de­ğiş­ti­ri­yor. Hat­ta ta­be­la­da­ki fark için 5 da­ki­ka bi­le ye­ti­yor. Trab­zon ve Si­vas li­gin en iyi fut­bol oy­na­yan iki ta­kı­mı. 14 haf­ta­dır üs­tü­ne ko­yu­yor­lar. İki­si­nin de şab­lo­nu bel­li. Ki­min ne­re­de oy­na­dı­ğı bel­li, kim ol­maz­sa ye­ri­ne oy­nar, o da bel­li. De­mek ki, zir­ve­nin yo­lu “kad­ro­nun bel­li” ol­ma­sın­dan ge­çi­yor. 14 haf­ta ol­du ba­zı­la­rı hâ­lâ sis­tem ve kad­ro ara­yı­şı için­de. Trab­zon ve Si­vas lig­de top­lam 19’ar fut­bol­cu kul­lan­mış. Sa­vun­ma­la­rın­da­ki 4 oyun­cu bel­li, for­vet­le­ri bel­li, ön li­be­ro­la­rı bel­li, ka­le­ci­le­ri bel­li. ka­nat­lar bel­li. Do­la­yı­sı ile pu­an cet­ve­lin­de­ki yer­le­ri de bel­li. > Ömer Faruk ÜNAL Kış bas­tı­rın­ca?.. Ha­va ve sa­ha şart­la­rı da­ha ağır­laş­ma­dan “fut­bol ka­li­te­si dü­şük” ve “ha­kem ha­ta­la­rı ile do­lu” bir lig iz­li­yo­ruz; kış bas­tı­rın­ca ne ola­ca­ğı­nı me­rak edi­yor, ilk ya­rı­nın so­nu­na yak­la­şı­lır­ken Trab­zons­por ve Si­vass­por’un “ba­şa­rı çiz­gi­si­ni” de kut­lu­yo­rum!.. > Öcal Uluç Har­ca­nan Be­şik­taş Be­şik­taş’ın kad­ro­su de­rin­lik ve kad­ro ola­rak bir hay­li zen­gin. Ama De­niz­li Ho­ca ma­ce­ra­pe­rest­li­ği yü­zün­den ta­kı­mı kar­ma­ka­rı­şık et­ti. G.Sa­ray’da Lin­coln eko­no­mik, ya­ni ra­ki­bin ce­za sa­ha­sı­na ya­kın oy­na­dı­ğın­da işi bi­ti­yor. Ara­go­nes gi­bi bir ho­ca­nın Alex’e kat­la­nı­şı­na şa­şı­yo­rum. Trab­zon ve Si­vas müt­hiş mü­ca­de­le ede­rek san­ki ye­ni bir ih­ti­la­lin ışık­la­rı­nı ya­kı­yor­lar. > Kemal Belgin Bay­ram gü­nü zor­lu­ğu Olum­lu ve ne­şe­li bir şey­ler yaz­mak is­ter­si­niz. Kar­şı­nı­za bi­rik­miş olum­suz­luk­lar çı­kar. Be­şik­taş’ın sı­kın­tı­sı­nın ge­çi­ci ol­du­ğu­nu an­la­tıp umut saç­mak is­ter­si­niz de han­gi­si­nin ba­şa­rı­sı­nın ka­lı­cı ol­du­ğu­nu bu­la­maz­sı­nız. Yi­ne de en iyi­si tek mo­del-tek sis­tem ol­sa da, ra­ki­bi­nin ümü­ğü­nü sı­ka­rak ga­lip ge­len Trab­zons­por ve Si­vass­por’un pe­şi­ne ta­kıl­mak ga­li­ba... >Ümit Aktan An­la­şıl­maz yar­gı! Bu­ra­sı Tür­ki­ye... Kre­di­ler ça­buk bi­ter bu­ra­da... İş­te, spor ka­mu­oyu­nun ka­ra lis­te­sin­de, şim­di Mus­ta­fa De­niz­li var... Ara­go­nes ve Skib­be ise kür­sü­nün te­pe­sin­de! Dü­ne ka­dar Lin­coln kö­tüy­dü, Del­ga­do el üs­tün­dey­di... Şim­di rol­le­re ba­kın... Tam fı­rıl­dak ol­duk doğ­ru­su... > Naci Arkan Ne gü­zel bay­ram! Ba­rış, dost­luk ve kar­deş­lik. Spo­run özün­de ya­tan ger­çek bu. His­le­rin en gü­zel ya­şan­dı­ğı or­tam ise bay­ram­lar. Sü­per Lig de bay­ram coş­ku­su­na kap­tır­dı ken­di­si­ni. Trab­zon hız kes­me­den de­vam edi­yor, teb­rik­ler. Be­şik­taş’ta Mus­ta­fa Ho­ca’nın işi zor, Ara­go­nes işi kur­tar­dı. > Hasan Sarıçiçek Ol­ma­dı, ol­ma­ya­cak!.. Be­şik­taş’ta 100. yı­lın­da­ki şam­pi­yon­luk­tan son­ra he­men her se­ne kad­ro de­ğiş­ti, ol­ma­dı. Her ba­şa­rı­sız­lı­ğın fa­tu­ra­sı ho­ca­la­ra ke­sil­di, ol­ma­dı. Her se­fe­rin­de ho­ca de­ğiş­ti­re­rek, kad­ro de­ğiş­ti­re­rek bu işin ol­ma­ya­ca­ğı da gün gi­bi aşi­kar. Öy­ley­se ya ka­fa­yı de­ğiş­tir­mek la­zım, ya da bu man­ta­li­te­ye sa­hip yö­ne­ti­mi. > Cahit Eroğul Gerçek büyük kim? F.Bah­çe, G.Sa­ray, Be­şik­taş, Tür­ki­ye’nin 3 bü­yü­ğü o­la­rak a­nı­lı­yor. A­ma bu se­zo­nun ger­çek bü­yük­le­ri o­la­rak T­rab­zon, Si­vas, An­ka­ra ön p­la­na çı­kı­yor. Fe­ner güç be­la ka­za­nı­yor, Cim­bom 10 da­ki­ka oy­nu­yor, Kar­tal e­vin­de yı­kı­lı­yor. Bak bir de di­ğer­le­ri­ne, ta­kım o­yu­nu, pas, hırs, i­nanç, ne a­rar­san var. Bi­ri­le­ri­ni a­dı bü­yük, di­ğer­le­ri­nin o­yu­nu. > M.Emin Uluç A.R.O.G... F.Bah­çe, kö­tü ra­kip­le­ri sa­ye­sin­de bir an­da ken­di­si­ni şam­pi­yon­luk po­ta­sın­da bul­du. Bir tek, bir çift ön li­be­ro ile ken­di ta­kı­mı­nın bi­le ka­fa­sı­nı ka­rış­tı­ran Ara­go­nes, yap­tık­la­rıy­la son dö­ne­min po­lü­ler fil­mi “A.R.O.G” va­ri sah­ne­ler su­nu­yor. Ee­e, ne de ol­sa bi­ri A.R.O.G, di­ğe­ri Ara­go­nes... > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: ANKARASPOR HAFTANIN KARMASI Mahmut (G.Antep) Uğur (Antalya) Eren (Kayseri) Bilica (Sivas) Serkan (Eskişehir) Burhan (G.Birliği) Deivid (F.Bahçe) Lincoln (G.Saray) Özer (Ankara) Umut (Trabzon) Baros (G.Saray) HAFTANIN FUTBOLCUSU Casio Lincoln (G.Saray) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Aykut Kocaman (Ankara) HAFTANIN HAKEMİ Kuddusi Müftüoğlu (Belediye-Sivas) GOL KRALLIĞI 11 GOL: Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 10 GOL: Ba­ros (G.Sa­ray) 7 GOL: Meh­met Ça­kır (An­ka­ra), Nob­re (Be­şik­taş) 6 GOL: D­je­ho­u­a (An­tal­ya), Ke­well, Lin­coln (G.Sa­ray), Ser­can (Bur­sa), Ro­berts (De­niz­li), Yo­u­la (Es­ki­şe­hir), Ta­ner (Ko­ca­e­li) 5 GOL: A­lex (F.Bah­çe), U­mut, Gök­han (T­rab­zon) CEZALILAR U­ğur, Kor­han (An­tal­ya), E­diz (An­ka­ra), An­der­son (Es­ki­şe­hir), Ay­han (G.Sa­ray), Za­fer, Ö­mer (Kon­ya), Se­zer (Si­vas), Ja­ba (M­KE A.Gü­cü) KIRMIZI KARTLAR Mu­rat, U­fuk Ars­lan (Ha­cet­te­pe), Si­vok (Be­şik­taş) KENDİ KALESİNE GOL Si­vok (Be­şik­taş) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI ERCİYES HAFTANIN FUTBOLCUSU Evren (Kasımpaşa) HAFTANIN HAKEMİ Gökhan Güneşer (Manisa-Güngören)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT