BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Av­ru­pa Li­gi’nde C Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden F.Bah­çe Ül­ker, bu­gün Al­man­ya’nın Al­ba Ber­lin ta­kı­mıy­la dep­las­man­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Kar­şı­laş­ma TSİ 21.00’de ya­pı­la­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 3 ga­li­bi­yet, 3 ye­nil­giy­le gru­bun­da 4. sı­ra­da yer alı­yor.Al­ba Ber­lin-F.Bah­çe Av­ru­pa Li­gi’nde C Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden F.Bah­çe Ül­ker, bu­gün Al­man­ya’nın Al­ba Ber­lin ta­kı­mıy­la dep­las­man­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Kar­şı­laş­ma TSİ 21.00’de ya­pı­la­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 3 ga­li­bi­yet, 3 ye­nil­giy­le gru­bun­da 4. sı­ra­da yer alı­yor. Be­şik­taş-Khim­ki Av­ru­pa Ku­pa­sı C Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden Be­şik­taş, bu­gün Rus­ya’nın BC Khim­ki ta­kı­mı­nı ko­nuk ede­cek. Kar­şı­laş­ma, BJK Co­la Tur­ka Are­na’da sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak. Be­şik­taş, grup­ta 3 pu­an­la 3. sı­ra­da bu­lu­nur­ken, ay­nı pua­na sa­hip Khim­ki ave­raj­la 2. sı­ra­da yer alı­yor. Aris-Türk Te­le­kom Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda D Gru­bu’nda yer alan ve ilk 2 ma­çı­nı ka­za­nan Türk Te­le­kom, bu­gün grup­ta­ki 3. ma­çın­da dep­las­man­da Aris ile kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Yu­na­nis­tan’da­ki kar­şı­laş­ma sa­at 21.00’de baş­la­şa­cak. Ma­vi-be­yaz­lı­lar Aris ma­çıy­la bir­lik­te Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da­ki 159. ma­çı­nı oy­na­ya­cak. La­kers 61 yıl son­ra Los An­ge­les La­kers, Mil­wa­uke­e Bucks’ı 105-92 mağ­lup eder­ken, 19. ma­çın­da 17. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. La­kers bu so­nuç­la 61 yıl­dır ilk de­fa 19 maç­lık ta­ri­hi bir per­for­mans ser­gi­le­di. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Det­ro­it-Knicks: 92-104, Port­land-To­ron­to: 98-97, Bos­ton-In­di­ana: 122-117. Si­vas’ın zir­ve ina­dı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u 3-0 ye­nen Si­vass­por, zir­ve ya­rı­şın­da­ki id­di­ası­nı sür­dür­dü. Son 4 maç­tır ye­nil­gi yü­zü gör­me­yen Yi­ği­do­lar, 390 da­ki­ka­dır da gol ye­mi­yor. Si­vass­por, A.Gü­cü, G.An­tep ve İs­tan­bul Be­le­di­ye’yi 3-0’lık skor­lar­la ge­çer­ken, Meh­met Yıl­dız da 11 go­le ula­şa­rak kral­lık ya­rı­şın­da ilk sı­ra­da yer al­dı. Şam­pi­yon Yur­da­kul Cas­trol Ford Te­am Tür­ki­ye adı­na ya­rı­şan Em­re Yur­da­kul-Can Er­kal iki­li­si, Fi­es­ta Spor­ting Trophy’de dün­ya ral­li şam­pi­yo­nu ol­du. Mo­tor spor­la­rın­da şu ana dek alı­nan en bü­yük ba­şa­rı­ya im­za atan Yur­da­kul ve Er­kal, 6 ayak­tan olu­şan or­ga­ni­zas­yon­da Bur­cu Çe­tin­ka­ya-Çi­çek Gü­ney çif­ti ile şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ver­di. Şe­ref ba­kan­lık is­ti­yor Şe­ref Eroğ­lu, Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı’yla min­de­re ve­da et­tik­ten son­ra, ge­le­ce­ğe dö­nük he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için, ye­ni­den kap­ma gir­di. He­de­fi­nin Türk ve dün­ya gü­re­şi­ne yö­ne­ti­ci ola­rak hiz­met et­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Eroğ­lu, “Ben de si­ya­se­te atıl­ma­yı, me­se­la spor ba­ka­nı ol­ma­yı ne­den is­te­me­ye­yim? Zor ama im­kan­sız de­ğil. Spor­dan ge­len bi­ri­nin spor ba­ka­nı ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” de­di. Bank As­ya ha­kem­le­ri Di­yar­ba­kır-Ma­ni­sa: Hü­se­yin Gö­çek, Al­tay-Ada­na: Ni­hat Ak­man, Ç.Ri­ze-Gi­re­sun: Öz­gür Yan­ka­ya, Or­du-Gün­gö­ren Bld: Hü­se­yin Sa­ban­cı, Ka­sım­pa­şa-G.An­tep BB: İl­ker Me­ral, Sam­sun-Sa­kar­ya: Ha­kan Cey­lan, Ka­ra­bük-Er­ci­yes: Mus­ta­fa Öğ­ret­me­noğ­lu, Bo­lu-Kar­şı­ya­ka: Za­fer De­mir, Ma­lat­ya-Kar­tal: Ha­kan Öz­kan Sü­per Lig ha­kem­le­ri G.Sa­ray-G.Bir­li­ği: Ha­lis Öz­kah­ya, Si­vas-Ha­cet­te­pe: Tol­ga Öz­kal­fa, Bur­sa-Trab­zon: M.Ka­mil Abi­toğ­lu, Kay­se­ri-İs­tan­bul BB: Ab­dul­lah Yıl­maz, Be­şik­taş-A.Gü­cü: Yu­nus Yıl­dı­rım, Ko­ca­eli-G.An­tep: Bün­ya­min Ge­zer, An­ka­ra-De­niz­li: Ko­ray Gen­çer­ler, Es­ki­şe­hir-Kon­ya: Cü­neyt Ça­kır, F.Bah­çe-An­tal­ya: Bü­lent Yıl­dı­rım.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT