BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LİN­COLN’ÜN SIR­RI YILDIZLAR

LİN­COLN’ÜN SIR­RI YILDIZLAR

G.Sa­ray’ın yö­ne­ti­ci­si Hal­dun Üs­tü­nel, Bu se­zon oy­na­dı­ğı fut­bol­la par­mak ı­sır­tan B­re­zil­ya­lı­nın, ta­kım­da­ki di­ğer yıl­dız­la­rın göl­ge­sin­de kal­ma­mak i­çin gay­re­te gel­di­ği­ni söy­le­diG.Sa­ray’ın yö­ne­ti­ci­si Hal­dun Üs­tü­nel, Bu se­zon oy­na­dı­ğı fut­bol­la par­mak ı­sır­tan B­re­zil­ya­lı­nın, ta­kım­da­ki di­ğer yıl­dız­la­rın göl­ge­sin­de kal­ma­mak i­çin gay­re­te gel­di­ği­ni söy­le­di KA­Lİ­TE­Sİ­Nİ GÖS­TE­Rİ­YOR G.Sa­ray’da geç­ti­ği­miz se­zon ade­ta ka­yıp­la­rı oy­na­yan Cas­si­o Lin­coln, bu se­zon ger­çek kim­li­ği­ne ka­vuş­tu. İlk se­zo­nun­da Tek­nik Di­rek­tör Feld­kamp’la bir tür­lü yıl­dı­zı ba­rış­ma­yan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu, Skib­be’yle es­ki gün­le­ri­ne dö­nüş ya­par­ken, Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel’den Sam­ba­cı’nın yük­se­len per­for­man­sı­na çok fark­lı bir yo­rum gel­di. Lin­coln’ün gi­de­rek ar­tan for­mun­dan do­la­yı ol­duk­ça mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Üs­tü­nel, “Ne ka­dar ka­li­te­li bir oyun­cu ol­du­ğu­nu za­ten her­kes bi­li­yor. Bu­nu an­lat­ma­ma ge­rek yok. İlk se­zo­nun­da bi­raz uyum prob­le­mi ya­şa­dı­ğı bir ger­çek. An­cak ben­ce per­for­man­sı­nın yük­sel­me­si­nin ana se­be­bi ta­kım­da­ki di­ğer yıl­dız oyun­cu­la­rın ço­ğal­ma­sı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. AR­TIK İŞİ SI­KI TU­TU­YOR Ge­çen se­zon kad­ro­la­rın­da bu ka­dar çok yıl­dız fut­bol­cu bu­lun­ma­dı­ğı­nı iti­raf eden Üs­tü­nel, “Lin­coln de bu­nun bi­lin­cin­de. Ta­kım­da Li­ver­po­ol’la Şam­pi­yon­lar Li­gi Ku­pa­sı’nı kal­dır­mış tüm dün­ya­da say­gı gö­ren Harry Ke­well ve Mi­lan Ba­ros gi­bi iki yıl­dız oyun­cu var. Sa­nı­rım Lin­coln de bu oyun­cu­la­rın ara­sın­da kay­bol­ma­mak ve ken­di­nin de bir dün­ya yıl­dı­zı ol­du­ğu­nu is­pat­la­mak için ar­tık işi sı­kı tu­tu­yor” di­ye ko­nuş­tu. Öte yan­dan Skib­be’nin ön­ce­ki gün oy­na­nan A.Gü­cü ma­çın­da 3 go­lün de asis­ti­ni ya­pa­rak, ga­li­bi­yet­te önem­li rol oy­na­yan Lin­coln’le özel bir gö­rüş­me yap­tı­ğı ve “Ta­kım­da­ki giz­li kap­ta­nım sen­sin. Ha­san, Ay­han ve Ümit’in yok­lu­ğun­da her za­man kap­tan ola­rak sa­ha­ya sen çı­ka­cak­sın” söz­le­riy­le mo­ti­ve et­ti­ği öğ­re­nil­di. > Ercan YILDIZ ­Ser­kan’da a­cı son G.Sa­ray’ın s­por­tif da­nış­ma­nı Feld­kamp’ın, Al­man­ya’da te­da­vi­le­ri sü­ren Ser­kan ve U­ğur’un ya­nı­na gi­de­rek, dok­tor­la­rıy­la bir gö­rüş­me yap­tı­ğı bil­di­ril­di. Geç­ti­ği­miz se­zon ya­şa­dı­ğı sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan i­ki de­fa a­me­li­yat ma­sa­sı­na ya­tan Ser­kan Ça­lık’ın i­yi­leş­me sü­re­ci­nin u­za­dı­ğı ve genç fut­bol­cu­nun bu se­zon sa­ha­la­ra dön­me­si­nin im­kan­sız ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Harry Ke­well şo­ku Sağ ka­sı­ğın­da­ki ağ­rı­la­rı se­be­biy­le tet­kik­le­ri ya­pı­lan Harry Ke­well’ın, da­ha ön­ce a­me­li­yat ol­du­ğu sağ ka­sık fı­tı­ğı­nın nük­set­miş o­la­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­liy­le ön­ce­ki a­me­li­ya­tı­nı ger­çek­leş­ti­ren dok­tor­lar ta­ra­fın­dan tet­ki­ki­nin ya­pıl­ma­sı i­çin A­vust­ral­ya’ya git­ti­ği be­lir­til­di. Ke­well’ın te­da­vi p­rog­ra­mı­nın, A­vust­ral­ya’dan ge­le­cek so­nu­ca gö­re be­lir­le­ne­ce­ği i­fa­de e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT