BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yö­net­men­den tri­bün man­za­ra­la­rı

Yö­net­men­den tri­bün man­za­ra­la­rı

‘Bay­ra­mın po­zi­tif bir ya­zı ile sür­me­si­ni ve ne­şe­ni­zin kat­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Bay­ram kut­la­mak­tan baş­ka bir şey gel­mi­yor elim­den. Ben­ce Trab­zons­por’un ve Si­vass­por’un ki­min ne­re­de oy­na­ya­ca­ğı mo­de­lin bel­li ka­lıp­la­rı­nı sun­ma­la­rı­na rağ­men, ra­kip­le­ri­ne çul­la­na­rak oy­na­mak gi­bi bir mo­de­li sür­dür­dük­le­ri­ni ve “da­ha dü­şü­ne­rek” oy­na­yan ta­kım­la­rın önün­de yer al­dık­la­rı­nı öve­rek gi­re­lim bay­ra­mın ikin­ci gü­nü­ne. Ma­lum ya­rın ge­ce umu­du­muz var ve bay­ra­mın coş­ku­su­nun kat­la­na­rak sür­me­si­ne kat­kı­mız ol­ma­lı...’‘Bay­ra­mın po­zi­tif bir ya­zı ile sür­me­si­ni ve ne­şe­ni­zin kat­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Bay­ram kut­la­mak­tan baş­ka bir şey gel­mi­yor elim­den. Ben­ce Trab­zons­por’un ve Si­vass­por’un ki­min ne­re­de oy­na­ya­ca­ğı mo­de­lin bel­li ka­lıp­la­rı­nı sun­ma­la­rı­na rağ­men, ra­kip­le­ri­ne çul­la­na­rak oy­na­mak gi­bi bir mo­de­li sür­dür­dük­le­ri­ni ve “da­ha dü­şü­ne­rek” oy­na­yan ta­kım­la­rın önün­de yer al­dık­la­rı­nı öve­rek gi­re­lim bay­ra­mın ikin­ci gü­nü­ne. Ma­lum ya­rın ge­ce umu­du­muz var ve bay­ra­mın coş­ku­su­nun kat­la­na­rak sür­me­si­ne kat­kı­mız ol­ma­lı...’ Ma­lu­mu­nuz­dur, bi­raz si­nir­li bir mil­le­tiz. He­ye­ca­nı­mı­zı kon­trol ede­me­yiz, gü­ruh ol­du­ğu­muz za­man ce­sa­ret­le­nir ve ta­şa­rız, son­ra da ko­lay­ca pat­la­yı­ve­ri­riz. Sı­nır­la­rı­mız hep baş­ka­sı­nın sı­nır­la­rı­nı aşar. Ken­di et­ki ala­nı­mı­zı bü­yüt­me­ye me­yil­li­yiz­dir. Bu top­lum­sal ka­rak­ter so­ru­nun en faz­la ve gör­kem­li yan­sı­dı­ğı yer ise fut­bol sa­ha­la­rı olu­yor... Da­ha bir haf­ta ön­ce Şam­pi­yon­lar li­gi ve ar­dın­dan UE­FA maç­la­rı­nı sey­ret­tim. Me­se­la Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri-Avus­tral­ya ma­çı­nı ha­tır­lı­yo­rum. Hep mut­lu in­san­lar gör­düm ora­da. Gö­rün­tü­le­re ak­se­den­ler de “ben o gün ora­day­dım” coş­ku­su­na ulaş­mış in­san­lar­dı. Mut­lu ve me­sut­tu­lar... Eğ­le­ni­yor­lar­dı. Ka­za­nır­lar­sa se­vi­ne­cek­ler­di ama kay­be­der­ler­se kim­se­nin ba­şı­na sta­dı yık­ma­ya ni­yet­le­ri yok­tu. Ya­yın yö­net­me­ni de sü­rek­li ola­rak gö­rün­tü­yü o in­san­lar­dan se­çi­yor­du. Ya bi­zim fut­bol man­za­ra­la­rı­mız... Bur­sa’da Lig Rad­yo’nun oto­bü­sü ha­şat ol­muş da­ha iki haf­ta ön­ce... An­ka­ra­gü­cü se­yir­ci­si sa­ha­da di­ren­me­ye ça­lı­şan ta­kı­mı­nı bı­rak­mış yö­ne­ti­miy­le ya­rı si­ya­si bir kav­ga­nın içi­ne gir­miş... Be­şik­taş sa­ha­yı ba­şı­na yık­mış oyun­cu­la­rı­nın, yö­ne­ti­mi­nin ve ho­ca­la­rı­nın... Bun­la­rın hep­si son gün­le­rin hat­ta ba­zı­la­rı are­fe gü­nü­nün bay­ram ha­zır­lı­ğın­dan yan­sı­yan­lar. Ken­di­ni ta­kı­mın sa­hi­bi sa­nan, baş­ka hiç­bir sos­yal var ol­ma şan­sı ve ni­te­li­ği ol­ma­yan in­san­la­rın şi­zof­re­nik dav­ra­nış­la­rı ve pa­nik atak­la­rı yan­sı­dı ek­ran­la­ra...Ta­mam ha­ber ama ha­be­ri ih­bar­la ka­rış­tı­ran bir top­lum de­ğil mi­yiz?.. Se­yir­ci­nin had­di­ni bil­me­si, had­di­nin on­la­ra bil­di­ril­me­si, sı­nır­la­rı­nı kav­ra­ya­bil­me­si için bir şey­ler yap­ma za­ma­nı çok­tan gel­di de ge­çi­yor. Kon­trol­süz güç kul­la­nı­mı­nın önü­ne ge­çil­me­li­dir... Bir ta­kı­mın kü­für ede­bi­len ta­raf­ta­rı­nın önü­ne efekt mik­ro­fo­nu koy­ma­yıp di­ğe­ri­nin tam di­bi­ne yer­leş­tir­mek ve son­ra da se­si kıs­mak na­sıl bir me­tot ola­bi­lir ki?.. Fut­bo­lun gü­ler yü­zü­nü o stat­lar­da ço­ğun­luk esir­gi­yor ola­bi­lir ama emi­nim ki bir yer­le­rin­de o sta­dın, ora­da ol­mak­tan mut­lu olan in­san­lar var­dır. Mar­ka de­ğe­ri on­lar­la ar­tar ve on­la­rı aşa­ğı­la­ma­yan, ba­zı oyun­cu­la­rı ka­yır­ma­yan, ba­zı ca­mi­alar­dan çe­ki­nil­me­yen yo­rum­lar­la ko­ru­na­bi­lir. İş bi­raz da; nak­len ya­yın ara­ba­la­rın­da bi­ti­yor ola­bi­lir... İyi bay­ram­lar... >> Tıp­kı­sı­nın ay­nı­sı Ma­çın ay­nı da­ki­ka­sı... Sa­ha­nın ay­nı ye­ri... Sek­tir­me sa­yı­sı da ay­nı... Sek­ti­ren ora­da da ön­de... An­cak; Ro­ber­to Car­los De­niz­li’de ta­kı­mı 1-0 ön­dey­ken sek­ti­rin­ce “ne ka­dar da tek­nik”, Lin­coln Ali Sa­mi Yen’de sek­ti­rin­ce “ter­bi­ye­siz...” Biz de ye­dik... >> Ka­zım’ın Ka­zım’ı Ni­ye Ka­zım’ı iki­ye kat­la­yıp “Ka­zım Ka­zım” yap­mak ko­nu­sun­da yo­ğun bir ça­ba var aca­ba?.. Ada­mın sır­tın­da ay­nen şu ya­zı­yor: “c. Ka­zım. R.” Ken­di­si da­ha at­ma­mış ki Co­lin ve Ric­hards’ı... Ad­res so­ra­mı­yor Türk­çe... Şa­yet ba­ba­dan Ka­zım’ı dub­le ya­pı­yor­sa­nız, ba­ba Ka­zım’ın Türk­çe “mer­ha­ba” di­ye­si yok da­ha... Bu­nun al­tın­da­ki işi me­rak edi­yo­rum... >>> POST­-İT ­Ga­la­ta­sa­ray oyun baş­lar baş­la­maz sal­dı­ran, ge­ri düş­tü­ğün­de tem­po ko­yup bas­tı­ran, kay­be­der­se bi­le ka­zan­ma­yı de­ner­ken kay­be­den bir oyun ka­rak­te­ri­ne sa­hip­tir Sa­yın Skib­be... Öy­le 60 da­ki­ka tem­kin­li oy­na­yıp, son­ra iki cam­baz ile maç ka­zan­mak on­la­ra uy­mu­yor. Bu bir oyun pla­nı ola­bi­lir ama Ga­la­ta­sa­ray’a uy­gun bir oyun pla­nı de­ğil. >> Ka­pa­ta­lım git­sin... Bu bir “ka­ra mi­zah” ya­zı­sı­dır, ona gö­re okun­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim. Şu Ga­la­ta­sa­ray Yö­ne­ti­min­den ri­ca ede­lim, şu Fut­bol Şu­be­si­ni ka­pat­sın git­sin. Sa­de­ce su to­pu ta­kı­mı­na fi­lan izin ve­ril­sin. Lin­coln baş­ta ol­mak üze­re Sab­ri’nin fi­lan li­sans­la­rı­nı yır­tıp, Ay­han’ın sa­ha­ya çık­ma­sı­nı ya­sak­la­ya­lım. Sü­rek­li ha­kem­le ko­nu­şu­yor­lar ve ken­di­le­ri­ni ye­re atı­yor­lar­mış çün­kü. Hat­ta on­la­rı Lu­ga­no’nun ya­nı­na ve­re­lim bir sü­re ki; eği­til­sin­ler ha­ke­me na­sıl dav­ra­na­cak­la­rı ko­nu­sun­da. Lu­ga­no gi­bi ki­bar ve ha­kem­ler­le na­sıl ko­nu­şu­la­ca­ğı­nı bi­len bir oyun­cu­nun ya­nın­da Lin­coln’ün her oy­na­dı­ğın­da 8 maç fi­lan atıl­ma­sı la­zım lig­den. Za­ten top fi­lan da oy­na­mı­yor­lar. Mil­li Ta­kı­ma bir oyun­cu bi­le ve­re­mi­yor­lar. İyi yö­ne­ti­le­mi­yor­lar. Top sek­ti­ri­yor­lar üs­te­lik. Se­yir­ci­si de maç­la­ra alın­ma­ma­lı. Top­lum düş­ma­nı bir in­san gu­ru­bu var ora­da. Ka­pa­ta­lım git­sin de ba­zı yo­rum­cu­la­rı­mız, ba­zı spor mü­dür­le­ri­miz ve ba­zı prog­ram­lar ra­hat et­sin... >> Şu­ur­suz da ol­sa bil­di­ği tek mo­de­li oy­na­yıp sa­ha­ya ra­kip­le­ri­nin ümü­ğü­nü sı­ka­cak ka­dar hırs dö­ken Trab­zons­por ve Si­vass­por bir şey­ler oy­na­yıp da be­ce­re­me­yen­le­rin önün­de­ler...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT