BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖKHAN’a üzü­lü­yo­rum

GÖKHAN’a üzü­lü­yo­rum

Gök­han Ünal’la iyi bir iki­li oluş­tur­duk­la­rı­nı söy­le­yen Umut Bu­lut, “Gol at­ma­yı çok is­ti­yor. İn­şal­lah Bur­sa ma­çın­da bu ar­zu­su­nu ye­ri­ne ge­ti­rir” de­diGök­han Ünal’la iyi bir iki­li oluş­tur­duk­la­rı­nı söy­le­yen Umut Bu­lut, “Gol at­ma­yı çok is­ti­yor. İn­şal­lah Bur­sa ma­çın­da bu ar­zu­su­nu ye­ri­ne ge­ti­rir” de­di “AMA­CI­MIZ BEL­Lİ” Trab­zons­por’un gol­cü­sü Umut Bu­lut, se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­ma­yı çok is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da iyi mü­ca­de­le ede­rek ka­zan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Umut, “Ma­ça iyi baş­la­dık. Çok po­zis­yo­na gir­dik, an­cak bun­la­rın bir­ço­ğun­dan ya­rar­la­na­ma­dık. Biz her ma­ça ka­zan­mak için çı­kı­yo­ruz. Ba­zen is­te­dik­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­ti­re­mi­yo­ruz. Ama­cı­mız bun­dan son­ra­ki mü­sa­ba­ka­lar­dan ga­lip ay­rıl­mak” de­di. “ASİS­Tİ GÖK­HAN YAP­TI” Gök­han Ünal ile iyi an­laş­tık­la­rı­nı ifa­de eden Umut, “Za­ten at­tı­ğım go­lün asis­ti­ni ken­di­si yap­tı. O da gol at­ma­yı çok is­ti­yor. İn­şal­lah is­te­ği­ni Bur­sas­por kar­şı­sın­da ger­çek­leş­ti­rir” di­ye ko­nuş­tu. Tay­fun Co­ra ise bir maç ka­zan­mak­la ba­har gel­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu ma­çın çı­kış ma­çı ola­ca­ğı ko­nu­sun­da bir­bi­ri­mi­ze söz ver­miş­tik. İn­şal­lah önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da da se­ri ga­li­bi­yet­ler alı­rız ve yo­lu­mu­za de­vam ede­riz” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Yattara büyülüyor ­Gi­ne­li o­yun­cu İb­ra­him Yat­ta­ra’nın çok ö­nem­li bir o­yun­cu ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Er­sun Ya­nal, “Ya­şa­dı­ğı s­pe­kü­las­yon­lar var. Se­zon ba­şın­da­ki per­for­man­sı­nı bi­li­yo­ruz. Hem kamp­ta hem de se­zon ba­şı oy­na­nan maç­lar­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lıy­dı. Ko­ca­e­lis­por ma­çın­da di­ğer per­for­mans­la­rı­nın bi­raz ü­ze­ri­ne çık­tı. Yap­tı­ğı­mız ko­nuş­ma­lar­da da ta­kı­ma ka­zan­dı­ra­ca­ğı maç­la­rın ya­kın ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ko­ca­e­lis­por ma­çı İb­ra­him Yat­ta­ra i­çin i­yi bir baş­lan­gıç­tı. Es­ki İb­ra­him’i gös­te­ren gö­rün­tü­ler var­dı” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT