BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meh­met­çi­ğin bay­ram nö­beti

Meh­met­çi­ğin bay­ram nö­beti

Meh­met­çik ül­ke­nin gü­ven ve hu­zu­ru i­çin, Kur­ban Bay­ra­mı­nda da, sı­nı­rın sı­fır nok­ta­sın­da ve yurt i­çin­de a­ra­zilerde a­ra­ma ta­ra­ma o­pe­ras­yon­la­rını sürdürüyor.> Mah­mut Bu­lut ŞIR­NAK Ar­ka­da­şı­mız Mah­mut Bu­lut, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın I­rak sı­nı­rın­da­ki karakollara dü­zen­le­di­ği ba­sın tu­run­da Meh­met­çik­le soh­bet et­ti. El­le­ri te­tik­te bekleyen as­ker­le­ri­mi­zin mo­ra­li­nin ol­duk­ça yük­sek ol­du­ğu gö­rül­dü. Genel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca, Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu ya­kı­nın­da­ki Bay­rak Te­pe’ye Ra­ma­zan Bay­ra­mı sı­ra­sın­da bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in sal­dı­rı­nın ar­dın­dan ya­şa­nan “bay­ram se­be­biy­le kad­ro za­fi­ye­ti var­dı” id­di­ala­rı­na ce­vap ver­mek üze­re dü­zen­le­nen ge­zi­nin ikin­ci gü­nün­de ba­sın men­sup­la­rı­na Şır­nak 23. Jan­dar­ma Tü­men Ka­rar­ga­hı, Irak sı­nı­rı­nın sı­fır nok­ta­sın­da­ki Be­yaz­te­pe ve Gül­vil sı­nır ka­ra­kol­la­rı gez­di­ril­di. Tü­men ka­rar­ga­hın­da­ki bay­ram­laş­ma­da ko­nuş­ma­sı­na , “kah­ra­man si­lah ar­ka­daş­la­rım” di­ye baş­la­yan Tü­men Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Ta­hir Be­ki­roğ­lu şun­la­rı söy­le­di: “Yü­ce mil­le­ti­mi­zin sağ­la­dı­ğı bü­yük des­tek­le biz­ler, gö­rev­le­ri­mi­zin ba­şın­da ol­du­ğu­muz müd­det­çe, mil­le­ti­mi­zin bay­ram­la­rı­nı hu­zur ve gü­ven içe­ri­sin­de kut­la­dı­ğı­nı bil­mek bi­zim için en bü­yük güç ve mo­ti­vas­yon kay­na­ğı ol­du­ğu bi­lin­ciy­le bay­ra­mı kut­lu­yo­ruz.” Be­ki­roğ­lu ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan tü­men ka­rarga­hın­da gö­rev­li per­so­ne­lin bay­ra­mı­nı kut­la­dı. Tüm­ge­ne­ral Be­ki­roğ­lu, ba­sın men­sup­la­rı­na bay­ram gü­nün­de Meh­met­çik­le­rin 2106 ra­kım­lı te­pe­de gö­rev ya­pa­rak Türk mil­le­ti­nin hu­zur ve gü­ven­li­ği­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğunu kay­det­ti. Ba­sın men­sup­la­rı­nın zi­ya­ret et­ti­ği 2 bin 50 met­re yük­sek­lik­te­ki Gür­vil ka­ra­ko­lu ise, sı­nı­rın sı­fır nok­ta­sın­da te­rör ör­gü­tü­nün Irak ta­ra­fın­da kul­lan­mak­tan vaz­ge­çe­me­di­ği Si­nath’ın ku­zey böl­ge­sin­de­ki ge­çiş­le­ri ka­pa­tı­yor. TSK, AMAN VER­Mİ­YOR Bay­ram’da bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne göz aç­tır­ma­yan TSK, ope­ras­yon­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Za­man za­man kob­ra he­li­kop­ter­le­ri ve top­çu ate­şiy­le des­tek­le­nen ope­ras­yon­lar­da te­rö­rist­le­rin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­me­si­nin ya­nı sı­ra te­rör ör­gü­tü­nün kan­lı ey­lem­ler yap­mak üze­re sak­la­dı­ğı pat­la­yı­cı­lar, kı­şı ge­çir­mek için stok­la­dı­ğı gı­da ve gi­yim im­kan­la­rı bir bir yok edi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT