BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ço­cuk se­si’ ­ka­ti­li e­le ver­di

‘Ço­cuk se­si’ ­ka­ti­li e­le ver­di

İsa K.’nin ifa­de­sin­de, “Ah­met Tom­bul çok zen­gin ol­du­ğu­nu söy­le­di. İş için evi­ne git­tim ve ci­na­ye­ti iş­le­dim. 30 YTL ve anah­tar­la­rı al­dım. Bir yaş­lı da­ha be­lir­le­miş­tim. Pa­ra bu­la­na ka­dar yaş­lı­la­rı öl­dür­me­ye de­vam ede­cek­tim” de­di­ği öğ­re­nil­di.> Er­kan Öz­kan KON­YA İHA PA­RA BU­LA­NA KA­DAR YAŞ­LI­LA­RI ÖL­DÜ­RE­CEK­TİM İsa K.’nin ifa­de­sin­de, “Ah­met Tom­bul çok zen­gin ol­du­ğu­nu söy­le­di. İş için evi­ne git­tim ve ci­na­ye­ti iş­le­dim. 30 YTL ve anah­tar­la­rı al­dım. Bir yaş­lı da­ha be­lir­le­miş­tim. Pa­ra bu­la­na ka­dar yaş­lı­la­rı öl­dür­me­ye de­vam ede­cek­tim” de­di­ği öğ­re­nil­di. Kon­ya’da gasbedi­lip 6 bı­çak dar­be­siy­le öl­dü­rü­len 69 ya­şın­da­ki emek­li­nin ka­til zan­lı­sı, se­sin­den be­lir­le­ne­rek ya­ka­lan­dı. Zan­lı­nın yaş­lı adam ta­ra­fın­dan bah­çe­si­ne gül ek­me­si için tu­tul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. De­dek­tif­ler, ya­pı­lan in­ce­le­me ve araş­tır­ma­da öl­dü­rü­len Ahmet Tom­bul’un yan kom­şu­la­rı­nın olay saa­tin­de ço­cuk se­si duy­du­ğu­nu be­lir­le­di. Ölen ada­mın aya­ğın­da ga­loş ol­ma­sı se­be­biy­le ka­çan şüp­he­li­nin ayak­ka­bı­sı­na ça­mur bu­laş­tı­ğı dü­şü­nü­le­rek çev­re­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da, evin 20 met­re uza­ğın­da kal­dı­rım­da ve rö­gar ka­pa­ğın­da ça­mur iz­le­ri tes­pit edil­di. Ça­mur iz­le­rin­den ayak­ka­bı ka­lı­bı­nı çı­ka­ran po­lis, ayak­ka­bı iz­le­ri­nin 20-25 yaş­la­rın­da­ki bir ki­şi­ye ait ol­ma­sın­dan ve se­si­nin ço­cuk se­si­ne ben­ze­me­sin­den yo­la çı­ka­rak araş­tır­ma­la­rı­nı bu yön­de yo­ğun­laş­tır­dı. Ola­yın mey­da­na gel­di­ği evin 2 ki­lo­met­re çev­re­sin­de­ki tüm ev­ler­de­ki ai­le­ler­le gö­rü­şen po­lis, ka­til zan­lı­sı­nın 3 ço­cuk ba­ba­sı tor­na­cı İsa K. (22) ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Zan­lı, kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT