BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ME­TE­O­RO­LO­Jİ U­YAR­DI: Sı­cak­lık dü­şe­cek YA­ĞIŞ ­GE­Lİ­YOR

ME­TE­O­RO­LO­Jİ U­YAR­DI: Sı­cak­lık dü­şe­cek YA­ĞIŞ ­GE­Lİ­YOR

Me­te­oro­lo­jiden ya­pı­lan uya­rı­ya gö­re, Tür­ki­ye, Or­ta Ak­de­niz üze­rin­den ge­len ya­ğış­lı ha­va­ya ila­ve ola­rak Bal­kan­lar’dan ge­le­cek so­ğuk ha­va­nın et­ki­si­ne gi­re­cek.Me­te­oro­lo­jiden ya­pı­lan uya­rı­ya gö­re, Tür­ki­ye, Or­ta Ak­de­niz üze­rin­den ge­len ya­ğış­lı ha­va­ya ila­ve ola­rak Bal­kan­lar’dan ge­le­cek so­ğuk ha­va­nın et­ki­si­ne gi­re­cek. Ha­va sı­cak­lı­ğı tüm yurt­ta 6 ile 10 de­re­ce dü­şe­cek, iç ve do­ğu böl­ge­ler­de­ki ya­ğış­lar ka­ra dö­nü­şe­cek. Tah­min­le­re gö­re, Mar­ma­ra’nın do­ğu­su, ku­zey Ege’nin iç ke­sim­le­ri, or­ta ve do­ğu Ak­de­niz, İç Ana­do­lu, Ka­ra­de­niz, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­riy­le Is­par­ta ve An­tal­ya’nın do­ğu ke­sim­le­rin­de ya­ğış bek­le­ni­yor. Ya­ğış­la­rın ya­rın Ada­na, Mer­sin, Os­ma­ni­ye, Ha­tay, Kah­ra­man­ma­raş, Si­vas, Yoz­gat, Kay­se­ri, Nev­şe­hir, Niğ­de, Er­zin­can, Tun­ce­li, Ma­lat­ya, Ela­zığ, Bin­göl’ün ya­nı sı­ra or­ta ve do­ğu Ka­ra­de­niz ile Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’nun ge­ne­lin­de kuv­vet­li ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
Kapat
KAPAT