BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram ­na­ma­zın­da ­Ci­NA­YET

Bay­ram ­na­ma­zın­da ­Ci­NA­YET

Sa­kar­ya’da bay­ram na­ma­zı sı­ra­sın­da bir ki­şi, si­lah­lı sal­dı­rı­ so­nu­cu a­ya­ğın­dan ya­ra­la­nır­ken, sal­dır­ga­nın pe­şi­ne dü­şen ya­ra­lı­nın ye­ğe­ni ay­nı şa­hıs ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü.> ­Ya­şar Ke­çe­ci SA­KAR­YA İ­HA ­Sa­kar­ya’da bay­ram na­ma­zı sı­ra­sın­da bir ki­şi, si­lah­lı sal­dı­rı­ so­nu­cu a­ya­ğın­dan ya­ra­la­nır­ken, sal­dır­ga­nın pe­şi­ne dü­şen ya­ra­lı­nın ye­ğe­ni ay­nı şa­hıs ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Kum­ba­şı kö­yün­de­ki Se­mer­ci­ler Ca­mi­i’ne bay­ram na­ma­zı­nı kıl­mak i­çin ge­len Sey­ful­lah Ba­kan (43) a­ra­la­rın­da hu­su­met bu­lun­du­ğu öğ­re­ni­len S.M (40) ta­ra­fın­dan sağ ba­ca­ğın­dan ta­ban­cay­la vu­ru­la­rak ya­ra­lan­dı. Da­ha son­ra ca­mi­den ka­çan S.M. ken­di­si­ni ya­ka­la­mak i­çin pe­şin­den ko­şan Ba­kan’ın ye­ğe­ni A­li Ba­kan’ı (32) ta­ban­cay­la öl­dür­dü. Yet­ki­li­ler, zan­lı­nın ya­ka­lan­ma­sı i­çin ça­lış­ma baş­la­tıl­dı­ğı­nı ve so­ruş­tur­ma­nın de­vam et­ti­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT