BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kat­li­am gi­bi ka­za­lar

Kat­li­am gi­bi ka­za­lar

Bay­ra­mın ilk gü­nün­de; Şan­lı­ur­fa, Sam­sun, Sa­kar­ya ve Ka­ra­bük’te mey­da­na ge­len ka­za­lar­da 12 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, çok sa­yı­da ki­şi de ya­ra­lan­dıŞan­lı­ur­fa’nın Vi­ran­şe­hir il­çe­sin­de­ki tra­fik ka­za­sın­da 4 ki­şi öl­dü, 4 ki­şi ya­ra­lan­dı. Mar­din’den Şan­lı­ur­fa yö­nü­ne ge­len Meh­met Eröz­men (48) ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil, Vi­ran­şe­hir’in Kır­lık kö­yü ya­kın­la­rın­da, Fa­raç Kay­gun’un (36) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil­le çar­pış­tı. Ka­za­da araç­la­ra sı­kı­şan sü­rü­cü­ler Meh­met Eröz­men ve Fa­raç Kay­gun ile Lü­le Kay­gun ve di­ğer araç­ta­ki kim­li­ği öğ­re­ni­le­me­yen bir ki­şi, olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ce­set­ler, Şan­lı­ur­fa’dan ge­len it­fa­iye ve ka­za kı­rım ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu çı­ka­rıl­dı. Fe­ci ka­za­da 4 ki­şi de ya­ra­lan­dı. SU­LA­MA KA­NA­LI­NA DEV­RİL­Dİ Sam­sun’un 19 Ma­yıs il­çe­sin­de­ki tra­fik ka­za­sın­da ay­nı ai­le­den 3 ki­şi öl­dü, 3 ki­şi ya­ra­lan­dı. İb­ra­him Sö­zen’in (35) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, Yö­rük­ler bel­de­sin­de su­la­ma ka­na­lı­na dev­ril­di. Ka­za­da, sü­rü­cü İb­ra­him Sö­zen, ba­ba­sı İd­ris (51) ve oğ­lu Be­ren Sö­zen (2) olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ya­ra­la­nan sü­rü­cü­nün eşi Tü­lay (33), an­ne­si Dil­ber (50) ve oğ­lu Eren Sö­zen (9), çev­re­de­ki­ler ta­ra­fın­dan su­da­ki araç­tan çı­ka­rıl­dı. Ya­ra­lı­lar, On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Ai­le­nin Yö­rük­ler bel­de­sin­de otu­ran Ha­lil İb­ra­him Sö­zen’in evi­ne kur­ban kes­mek için git­tik­le­ri, ka­za­nın ise Sam­sun’a dö­nüş sı­ra­sın­da mey­da­na gel­di­ği öğ­re­nil­di. 2 Aİ­LE­DEN 5 CAN GİT­Tİ Sa­kar­ya’nın Ka­ra­su il­çe­si Ka­ra­pı­nar kö­yü ya­kın­la­rın­da ise F.İ. ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil, kar­şı yön­den ge­len S.N.G. yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bil­le çar­pış­tı. Ka­za­da; Ay­şe İkiz, Ka­dir İkiz ve Emi­ne ikiz olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­za­da 4 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ka­ra­bük-Ge­re­de ka­ra­yo­lun­da oto­mo­bil ile mi­ni­bü­sün çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len ka­za­da da Mus­ta­fa Yıl­maz (50) ile oğ­lu Du­ran Yıl­maz (25) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Öte yan­dan, Sam­sun’da be­le­di­ye­ye ait mi­di­bü­sün şa­ram­po­le yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 28 ki­şi; Mer­sin’de has­ta­ne­den ce­za­evi­ne mah­kum sevk eden ce­za­evi ara­cı­nın dev­ril­me­si so­nu­cu da 6 ki­şi ya­ra­lan­dı.
Kapat
KAPAT