BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kural tanımayanlar açık arazide kesti

Kural tanımayanlar açık arazide kesti

Ke­sim yer­le­rin­de­ki yo­ğun­luk üze­ri­ne ba­zı va­tan­daş­lar kur­ban­la­rı­nı açık ara­zi­ler­de kes­mek zo­run­da kal­dı.İs­tan­bul­lu­lar bay­ra­mın ilk gü­nü­nü kur­ban te­la­şı için­de ge­çir­di. Be­le­di­ye­le­rin tes­pit et­ti­ği ke­sim yer­le­rini tercih etmeyen va­tan­daş­lar, yine kurbanlarını açık ara­zi­lerde hijyenik olmayan şartlarda kesti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si za­bı­ta ekip­le­ri, Kur­ban Bay­ra­mı’nın ilk gü­nün­de ge­len şi­ka­yet­ler üze­ri­ne 31 ki­şi­ye top­lam 3 bin 56 YTL pa­ra ce­za­sı kes­ti. Kur­ban ke­si­mi sı­ra­sın­da 590 ki­şi bı­çak ve sa­tır gi­bi ke­si­ci alet­ler­le, ba­zı­la­rı da hay­van dar­be­siy­le ya­ra­lan­dı. Çe­şit­li has­ta­ne­ler­de te­da­vi al­tı­na alı­nan ya­ra­lı­lar­dan da­mar ke­si­ği olan 3’ünün du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ken­tin Av­ru­pa ya­ka­sın­da 6, Ana­do­lu ya­ka­sın­da ise 4 bü­yük­baş hay­van kaç­ma­sı ola­yı­na mü­da­ha­le edil­di­ği öğ­re­nil­di. Ba­zı va­tan­daş­lar, ge­nel ola­rak kur­ban fi­yat­la­rı­nın uy­gun ol­du­ğu­nu, ay­rı­ca fi­yat­la­rın önü­müz­de­ki gün­ler­de da­ha da dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­tik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT