BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ce­za­ev­le­rin­de açık gö­rüş he­ye­ca­nı

Ce­za­ev­le­rin­de açık gö­rüş he­ye­ca­nı

Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­re ta­nı­nan açık gö­rüş bu­gün baş­lı­yor.Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­le­re ta­nı­nan açık gö­rüş bu­gün baş­lı­yor. Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lık­la­rı­na gön­de­ri­len ge­nel­ge­ye gö­re, Ada­na E Ti­pi, An­ka­ra 1 ve 2 No­lu L Ti­pi, An­tal­ya E ve L Ti­pi, Ba­kır­köy-Met­ris 1 No­lu T Ti­pi, Bay­ram­pa­şa Ka­pa­lı, Bur­sa E Ti­pi, De­niz­li D Ti­pi, Ga­zi­an­tep E Ti­pi, İz­mir Bu­ca Ka­pa­lı, Mer­sin E Ti­pi ile Üm­ra­ni­ye E ve T Ti­pi ka­pa­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da­ki hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­lar, 9-10-11-12-13-14-15 Ara­lık gün­le­rin­de 7 gün bo­yun­ca açık gö­rüş­ten fay­da­lan­dı­rı­la­cak. Di­ğer bü­tün ağır ce­za mer­ke­zi ve mü­dü­rü bu­lu­nan bağ­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da ka­lan hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­ra 9-10-11-12-13 Ara­lık­ta 5 gün açık gö­rüş yap­tı­rı­la­cak. Mü­dü­rü bu­lun­ma­yan bağ­lı ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da ka­lan hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­ra ise 9-10-11 Ara­lık­ta 3 gün açık gö­rüş yap­tı­rı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT