BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­pı Kre­di, 55 bin ağa­cı ke­sil­mek­ten kur­ta­ra­cak

Ya­pı Kre­di, 55 bin ağa­cı ke­sil­mek­ten kur­ta­ra­cak

Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı, ka­ğıt ta­sar­ru­fu ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra yıl­ba­şın­da tak­vim, ajan­da gi­bi pro­mos­yon mal­ze­me­si üret­tir­me­me ka­ra­rı al­dı.Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı, ka­ğıt ta­sar­ru­fu ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra yıl­ba­şın­da tak­vim, ajan­da gi­bi pro­mos­yon mal­ze­me­si üret­tir­me­me ka­ra­rı al­dı. Ban­ka bu sa­ye­de 55 bin ağacı ke­sil­mek­ten kur­ta­ra­cak. Bay­ram ve yıl­ba­şı kart­la­rı­nı 2007’den bu ya­na elek­tro­nik or­tam­da gön­de­re­rek ta­sar­ruf ya­pan Ya­pı Kre­di’nin Mu­rah­has Aza­sı ve Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Be­ya­zıt, bir ki­şi­nin ofis or­ta­mın­da tü­ket­ti­ği ka­ğıt mik­ta­rı ile 7 ağa­cın ke­sil­me­si­ne se­bep ol­du­ğu­nu, 17 bin ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı bir ku­ru­mun yıl­lık ka­ğıt tü­ke­ti­mi­nin ise, bir or­ma­nı yok ede­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT