BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram... -1-

Bay­ram... -1-

Ahir za­ma­nın özel­li­ğin­den ol­sa ge­rek; Müs­lü­man­lar, ar­tık ağız ta­dıy­la bay­ram ya­pa­maz ol­du­lar. Adı­na ‘kü­re­sel te­rör’ de­ni­len ol­gu, in­san­lı­ğın uf­ku­nu tut­muş gi­bi...Ahir za­ma­nın özel­li­ğin­den ol­sa ge­rek; Müs­lü­man­lar, ar­tık ağız ta­dıy­la bay­ram ya­pa­maz ol­du­lar. Adı­na ‘kü­re­sel te­rör’ de­ni­len ol­gu, in­san­lı­ğın uf­ku­nu tut­muş gi­bi... İşin en va­him yö­nü ise, ma­hut çev­re­le­rin, te­rör be­la­sı­nı Müs­lü­man­lı­ğa ve Müs­lü­man­la­ra yük­le­mek is­te­me­le­ri­dir. Dik­kat eder­se­niz bu den­li an­la­yış; ABD’nin he­de­fin­de­ki ko­mü­nizm yı­kıl­dık­tan son­ra ol­du. Bi­lin­di­ği üze­re; he­def tah­ta­sı­na Müs­lü­man­lık ve Müs­lü­man­lar otur­tul­du. Dün­ya­nın sü­per güç­le­ri -ki, bu hu­sus­ta ABD tek ba­şı­na kal­dı­ğı­nı id­di­a et­mek­te­dir- ken­di kir­li emel­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için çe­şit­li ba­ha­ne­ler ara­mak­ta­dır­lar. Öy­le ya; on­ca si­lah fab­ri­ka­la­rı ne için üre­tim yap­mak­ta­dır­lar? Bu si­lah­la­rı bir yer­ler­de kul­lan­mak ge­re­ki­yor! Bu da, du­rup du­rur­ken ol­ma­ya­ca­ğı­na gö­re... Kü­re­sel te­rö­rün en son ör­ne­ği­ni Hin­dis­tan’da gör­dük. İki yü­ze ya­kın in­san öl­dü­rül­dü. Ölen­le­rin en az iki mis­li in­san da ya­ra­lan­dı. Bu­ra­da gü­dül­mek is­te­nen amaç bel­li­dir. Hin­dis­tan’la Pa­kis­tan’ı sa­vaş­tır­mak!.. İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın ga­li­bi İn­gil­te­re, dün­ya­ya ken­di­si­ne gö­re bir ni­za­mat ver­di ve he­men her yer­de çı­ban baş­la­rı bı­rak­tı. Bi­zim Gü­ney­do­ğu sı­nı­rı­mız böy­le­dir! Hin­dis­tan ile Pa­kis­tan ara­sın­da­ki Keş­mir böl­ge­si de böy­le­dir. Za­man za­man bu­ra­lar ka­şı­nır ve kom­şu ül­ke­ler kar­şı kar­şı­ya ge­lir! Ba­kı­nız, biz Tür­ki­ye ola­rak çey­rek asır­dır te­rör­le ya­şa­mak­ta­yız. Za­ten kıt olan ül­ke­mi­zin kay­nak­la­rı­nın ço­ğu bu te­rör be­la­sı için kul­la­nıl­ma­dı mı? El-an da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Pis iş­le­rin ida­re­si­ni el­le­rin­de bu­lun­du­ran güç­ler, ön­ce te­rör ör­güt­le­ri­ni, son sis­tem si­lah­lar­la do­na­tı­yor­lar. Aka­bin­de de, bu si­lah­la­ra kar­şı ko­ya­bi­le­cek an­ti si­lah­la­rı al­ma­ya si­zi mec­bur bı­ra­kı­yor­lar! Ya­ni; tav­şa­na kaç, ta­zı­ya tut!.. Ge­lin de, böy­le­si­ne kan ve ba­rut ko­kan or­tam­da ağız ta­dıy­la bay­ram ya­pın!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT