BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Den­ge­siz ol­maz!

Den­ge­siz ol­maz!

Çocuk­lu­ğu­mu­zun bay­ram­la­rı ger­çek­ten bir baş­kay­dı. Çün­kü o za­man­lar, bu­gü­nün ço­cuk­la­rı için her gün, her yer­de rast­la­nı­lan sa­lın­cak­lar, kay­dı­rak­lar, si­ne­ma fil­mi di­ye yut­tu­ru­lan on re­sim­li dür­bü­ne ben­zer slayt gös­te­ri­ci­le­ri, bay­ram­da­aan bay­ra­ma ele ge­çen harç­lık­lar, ba­zı­la­rı için ger­çek­ten bay­ram­dan bay­ra­ma ye­ni­len et­ler vs. şim­di (ba­zı yö­re­ler­de ve ev­ler­de, ai­le­ler­de ay­nen de­vam et­mek­le bir­lik­te) bir­çok ço­cuk için pek bir şey ifa­de et­mi­yor. Bel­ki de bay­ram ye­ri kav­ra­mı gün­lük­leş­ti. Ney­se iş­te bi­zim ço­cuk­lu­ğu­mu­zun bay­ram­la­rı ve bay­ram yer­le­ri baş­kay­dı yi­ne de. O gün­le­rin da­ha bir bü­yük şe­hir bay­ram eğ­len­ce­si “can­baz­lar” idi. Ya­ni “ca­nıy­la oy­na­yan­lar”... İpin üze­rin­de den­ge­yi sağ­la­mak için upu­zun bir sı­rı­ğı kul­la­nır­lar­dı. Gös­te­ri­nin so­nu­na doğ­ru sı­rı­ğı bı­ra­kıp yi­ne de den­ge­si­ni sağ­la­ya­bi­len­ler en bü­yük al­kı­şı ve bah­şi­şi hak eder­ler­di.Çocuk­lu­ğu­mu­zun bay­ram­la­rı ger­çek­ten bir baş­kay­dı. Çün­kü o za­man­lar, bu­gü­nün ço­cuk­la­rı için her gün, her yer­de rast­la­nı­lan sa­lın­cak­lar, kay­dı­rak­lar, si­ne­ma fil­mi di­ye yut­tu­ru­lan on re­sim­li dür­bü­ne ben­zer slayt gös­te­ri­ci­le­ri, bay­ram­da­aan bay­ra­ma ele ge­çen harç­lık­lar, ba­zı­la­rı için ger­çek­ten bay­ram­dan bay­ra­ma ye­ni­len et­ler vs. şim­di (ba­zı yö­re­ler­de ve ev­ler­de, ai­le­ler­de ay­nen de­vam et­mek­le bir­lik­te) bir­çok ço­cuk için pek bir şey ifa­de et­mi­yor. Bel­ki de bay­ram ye­ri kav­ra­mı gün­lük­leş­ti. Ney­se iş­te bi­zim ço­cuk­lu­ğu­mu­zun bay­ram­la­rı ve bay­ram yer­le­ri baş­kay­dı yi­ne de. O gün­le­rin da­ha bir bü­yük şe­hir bay­ram eğ­len­ce­si “can­baz­lar” idi. Ya­ni “ca­nıy­la oy­na­yan­lar”... İpin üze­rin­de den­ge­yi sağ­la­mak için upu­zun bir sı­rı­ğı kul­la­nır­lar­dı. Gös­te­ri­nin so­nu­na doğ­ru sı­rı­ğı bı­ra­kıp yi­ne de den­ge­si­ni sağ­la­ya­bi­len­ler en bü­yük al­kı­şı ve bah­şi­şi hak eder­ler­di. Den­ge­si­ni kay­be­den­le­ri fe­ci son bek­ler­di. Ya sa­kat­lık ya da ölüm!.. Ço­cuk bey­ni­ne ka­zı­nan en önem­li mo­tif­ler­den bi­ri­dir “can­ba­zın den­ge sı­rı­ğı”. Do­la­yı­sıy­la “den­ge”nin öne­mi... Çok son­ra­la­rı bir bü­yü­ğüm­den “Al­lah her şe­yi bir den­ge üze­ri­ne ya­rat­mış­tır” sö­zü­nü duy­du­ğum­da olay­la­rı “den­ge” açı­sın­dan yo­rum­la­ma alış­kan­lı­ğı oluş­tu ben­de­niz­de. Şim­di bun­dan bel­ki de dört-beş yıl ön­ce bu kö­şe­de Ame­ri­ka­lı bir bi­lim ada­mı­nın söy­le­dik­le­ri­ni tek­rar­la­ya­ca­ğım: “Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri dün­ya nü­fu­su­nun yüz­de yir­mi­si­ne sa­hip ama ener­ji kay­nak­la­rı­nın yüz­de yet­mi­şi­ni tü­ke­ti­yor. Bu böy­le de­vam ede­mez...” Bu sa­tır­lar dün­ya­da­ki bir den­ge­siz­li­ğe işa­ret edi­yor­du. Son­ra ABD bu den­ge­siz­li­ği da­ha da ar­tı­ran Irak, Af­ga­nis­tan ve ben­ze­ri ma­ce­ra­la­ra gi­riş­ti. So­nun­da can­baz den­ge­si­ni kay­bet­ti ve düş­tü! Öl­me­di bel­ki ama te­da­vi­si için har­ca­ya­ca­ğı pa­ra, den­ge­le­rin ye­ni­den ku­rul­ma­sı­na ya­ra­ya­cak. Çün­kü den­ge­siz­lik ile­le­bet sür­mez. Ya­ni zu­lüm pa­yi­dar ol­maz. Sos­yal den­ge­mi­ze bü­yük kat­kı­la­rı ol­du­ğu­na yü­rek­ten inan­dı­ğım Kur­ban Bay­ra­mı­nız kut­lu ol­sun.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT