BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnternette kendi eşyasını satana özel KDV geliyor

İnternette kendi eşyasını satana özel KDV geliyor

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, sa­nal or­tam­da ya­pı­lan sa­tış­la­ra yö­ne­lik ö­zel bir kat­ma de­ğer ver­gi­si dü­zen­le­me­si­ne gi­di­yorYIL SO­NU­NA KA­DAR YÜ­RÜR­LÜK­TE İn­ter­net­te sa­tış ya­pan si­te­le­rin önü­nü aça­cak dü­zen­le­mey­le ti­ca­ri ol­ma­yan eş­ya­la­rı­nı sa­tan­lar­dan KDV a­lın­ma­ya­cak. Dü­zen­le­me yıl so­nu­na ka­dar yürürlüğe girecek. Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ile Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün üze­rin­de ça­lış­tı­ğı mo­del ile “hep­si­bu­ra­da.com” ve “git­ti­gi­di­yor.com” gi­bi sa­nal or­tam­da alış­ve­riş ya­pı­lan si­te­le­rin önü açı­lı­yor. İn­ter­net or­ta­mın­da­ki elek­tro­nik ti­ca­re­ti ye­ni esas­la­ra bağ­la­ya­cak dü­zen­le­mey­le sa­tı­lan eş­yay­la il­gi­li “ti­ca­ri olan” ve “ti­ca­ri ol­ma­yan” şek­lin­de iki­li bir ta­nım­la­ma­ya gi­di­le­cek. AB’ye uyum ça­lış­ma­la­rı da dik­ka­te alı­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek dü­zen­le­me­de ti­ca­ri ol­ma­yan eş­ya­lar KDV kap­sa­mın­dan çı­ka­rı­la­cak. Bu du­rum­da eş­ya ye­ri­ne sa­de­ce si­te­nin el­de et­ti­ği ko­mis­yo­na KDV uy­gu­la­na­cak. Ye­ni sis­tem­de sa­tı­lan eş­ya­ya “es­ki-ye­ni” ay­rı­mı da ge­le­cek. Ver­gi­le­me­de sa­tı­şı ya­pan ki­şi­nin ti­ca­ri şir­ket ve­ya şa­hıs ol­ma­sı da be­lir­le­yi­ci ola­cak. Bir Ma­li­ye yetk­li­si ko­nuy­la il­gi­li olarak, “Ara­ba­sı­nı sa­tan ki­şi­ye KDV yok ama eş­ya­sı­nı sa­ta­na KDV var. Ye­ni sis­tem­de bu­na bir ay­rım ge­ti­re­ce­ğiz. Sa­nal or­tam­da sa­tı­lan ve ti­ca­ri ol­ma­yan eş­ya­la­rı KDV kap­sa­mın­dan çı­ka­ra­ca­ğız” de­di. Maliye yetkilisi, getirilecek yeni düzenlenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT