BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TO­Kİ gur­bet­çi­le­ri de ev sa­hibi ya­pa­cak

TO­Kİ gur­bet­çi­le­ri de ev sa­hibi ya­pa­cak

Ev­ler, Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi sos­yal ko­nut an­la­yışı i­çin­de uy­gun şart­lar­da ya­pı­la­cakTop­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ), yurt dı­şın­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­ra ku­ru­mun adı­nı kul­la­na­rak Tür­ki­ye’de ko­nut sat­mak is­te­yen­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne dev­re­ye gir­di. İda­re, Al­man­ya baş­ta ol­mak üze­re yurt dı­şın­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­ra, “Ta­lep et­me­niz ve or­ga­ni­ze ol­ma­nız ha­lin­de is­te­di­ği­niz yer­de uy­gun şart­lar­da ko­nut in­şa ede­bi­li­riz” de­di. Yurt dı­şın­da ya­şa­yan Türk­le­rin da­ha çok An­tal­ya, Ay­dın, Muğ­la gi­bi kı­yı ke­sim­ler­de yaz­lık tü­rü ko­nut is­te­dik­le­ri­ni, bun­la­rın öde­me­le­ri­nin de yüz­de 10, 15, 25 gi­bi pe­şi­nat­lar­la 96, 104 ve­ya 120 ay va­de­ler­le ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ren TO­Kİ Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ça­ğa­tay Gök­ta­yoğ­lu, yurt dı­şın­da iş­siz­lik maa­şıy­la ge­çi­nen va­tan­daş­lar için de dar­ge­lir­li­le­re uy­gu­la­nan şart­la­rın uy­gu­la­nıp kre­di sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Gök­ta­yoğ­lu, gur­bet­çi va­tan­daş­la­rı uya­ra­rak, “Kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­re kan­ma­yın. TO­Kİ ara­cı kul­lan­maz. Sa­tış­la­rı­nı ban­ka­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­par. Bü­tün pa­ra­lar ora­ya ya­tı­rı­lır, el­den pa­ra alın­maz. Böy­le şey­le­re iti­bar et­me­yin. TO­Kİ ora­da ko­nut sat­mı­yor. Bir ara­ya ge­lin, si­ze ko­nut ya­pa­lım” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT