BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhanet!

İhanet!

Fa­tih Sul­tan Meh­med, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin müj­de­si­ne ka­vuş­mak için Bi­zans’ı yı­kıp İs­tan­bul yap­mış, me­de­ni­yet­le­rin mer­ke­zi bu şeh­ri bir “İs­lam Şeh­ri” ha­li­ne ge­tir­miş­tir.Fa­tih Sul­tan Meh­med, Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin müj­de­si­ne ka­vuş­mak için Bi­zans’ı yı­kıp İs­tan­bul yap­mış, me­de­ni­yet­le­rin mer­ke­zi bu şeh­ri bir “İs­lam Şeh­ri” ha­li­ne ge­tir­miş­tir. Şim­di biz ne ya­pı­yo­ruz? Ama ya­ran­mak de­yin, ama ya­la­mak de­yin, İs­tan­bul’u ta­nıt­ma gay­re­tin­den çok, sat­ma gay­re­ti­ne ben­ze­yen ta­vır­lar art­mış du­rum­da. İs­tan­bul ca­mi­le­riy­le, tür­be­le­riy­le, on mil­yon­dan faz­la Müs­lü­ma­nıy­la bir İs­lam şeh­ri­dir. Rek­lam film­le­rin­de, ta­nı­tım ki­tap­la­rın­da Sul­tan Meh­med’den ve onun inan­cın­dan kal­ma “hoş­gö­rü” o ka­dar abar­tı­lı­yor ki, in­sa­nın “ah­mak” ta­ra­fı, “Tüh, bu­ra­yı al­mak­la yan­lış yap­mı­şız. Asıl sa­hip­le­ri­ne ge­ri ve­re­lim” di­ye mı­rıl­da­nı­yor. Bu mil­le­ti ta­nı­ma­yan, ta­nı­mak­ta zor­la­nan­lar çok ma­ale­sef. As­la... Ama as­la bu mü­ba­rek bel­de­de “ezan se­si” as­li un­sur ol­mak­tan çık­ma­ya­cak­tır. “Çan” se­si­ne hoş­gö­rü, bir lü­tuf­tur. Her tür­lü asi­mi­las­yon at­rak­si­yo­nuy­la bu mil­le­ti şek­len ta­nın­maz ha­le ge­tir­miş ola­bi­lir­ler. Ve fa­kat “zur­na”nın zırt de­di­ği ye­re ge­lin­di­ğin­de, “kah­pe”li­ğin sur­la­rı­nı yı­ka­cak bin­ler­ce Meh­med uya­nır vic­dan­lar­da. İçi­miz­de­ki ve dı­şı­mız­da­ki “Müs­lü­man ve Müs­lü­man Türk” düş­man­la­rı, hoş­gö­rü­nün şem­si­ye­si­ne sı­ğı­nıp işin cıl­kı­nı çı­kar­ma­sın­lar. Biz Ru­muy­la, Er­me­ni­siy­le, Mu­se­vi­siy­le ba­rış ve hu­zur için­de kom­şu­luk eder, hak­la­rı­nı gö­ze­tir, bir ara­da in­san­ca ya­şa­rız. Yüz­ler­ce yıl da öy­le ol­du za­ten. Ken­di top­rak­la­rın­da bi­le inanç­la­rı­nı, bu­ra­da­ki ka­dar ra­hat ya­şa­ya­ma­dı­lar. Bu bi­zim gen­le­ri­miz­de var... İnan­cı­mız­da var. Ama gen­le­ri­miz­de ve inan­cı­mız­da öy­le baş­ka şey­ler de var ki, “ap­tal” ye­ri­ne kon­ma­yı, “mu­kad­des”le­ri­mi­ze sal­dı­rıl­ma­sı­nı ka­bul ede­me­yiz. Son­ra kim­se “Türk­ler ge­li­yor!” di­ye ba­ğır­ma­sın. *** “Ta­nı­mak­tan ve dost­luk­la­rın­dan şe­ref­yâb ol­du­ğum Prof. Dr. Ek­rem Ekin­ci ve Prof. Dr. Ah­met Şim­şir­gil’den, bu mil­le­tin ta­rih­le­ri­ni doğ­ru öğ­re­ne­cek­le­ri eser­le­ri ço­ğalt­ma­la­rı için hu­zu­ru­nuz­da ri­ca­da bu­lu­nu­yo­rum. Ek­rem Ho­cam ga­ze­te­de­ki ya­zı­la­rıy­la eş­siz bir hiz­me­tin için­de an­cak ki­tap ola­rak aka­de­mik eser­le­rin ya­nı sı­ra bi­zim de an­la­ya­ca­ğı­mız eser­le­ri ver­mek zo­run­da. Ah­met Ho­cam ise Ka­yı’nın 3. cil­di­ni bi­tir­miş. Çok se­vin­dim. An­cak bu hı­za bi­zim öm­rü­müz yet­mez. Arz ede­rim. Kur­ban Bay­ra­mı­nız mü­ba­rek ol­sun.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT