BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­zim i­çin bay­ram ye­ni giy­si de­mek­ti

Bi­zim i­çin bay­ram ye­ni giy­si de­mek­ti

Ertuğrul Günay, “Yıl­da bir ye­ni kı­ya­fet alı­na­cak­sa, bay­ram­da alı­nır­dı. Onu gi­yip, bü­yük­le­ri­miz­le na­ma­za gi­der, bir ara­da bay­ra­mı ge­çi­rir­dik. Ama şim­di­ki ai­le­le­rin alış­kan­lık­la­rı fark­lı, bay­ram­lar, ta­til ol­du çık­tı...” diye eski bayramları anlatıyor...KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NIY­LA NOS­TAL­JİK BİR SOH­BET GER­ÇEK­LEŞ­TİR­DİK: Ertuğrul Günay, “Yıl­da bir ye­ni kı­ya­fet alı­na­cak­sa, bay­ram­da alı­nır­dı. Onu gi­yip, bü­yük­le­ri­miz­le na­ma­za gi­der, bir ara­da bay­ra­mı ge­çi­rir­dik. Ama şim­di­ki ai­le­le­rin alış­kan­lık­la­rı fark­lı, bay­ram­lar, ta­til ol­du çık­tı...” diye eski bayramları anlatıyor... > Buket GÜVEN - ANKARA ül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay ço­cuk­lu­ğu­nun bay­ram­la­rı­nı an­lat­tı. Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nın Ulus’ta­ki ta­ri­hî bi­na­sın­da bay­ram­dan ön­ce bi­zi ka­bul eden Ba­kan Gü­nay’la bay­ram soh­be­ti ger­çek­leş­tir­dik. Es­ki bay­ram­la­rın ta­dı­nın fark­lı ol­du­ğu­nu, ço­cuk­lu­ğun­da se­ne­de bir ye­ni giy­si alı­na­cak­sa, bu­nun bay­ra­ma denk ge­ti­ril­di­ği­ni ve bay­ram­da hep ye­ni giy­si­ler giy­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Gü­nay; “Ye­ni el­bi­se­le­ri­mi­zi gi­yi­yor­duk, bü­yük­le­ri­miz­le bir­lik­te bay­ram na­ma­zı­na gi­di­yor­duk. Bu­nu hâ­lâ ya­pı­yo­ruz. Bay­ram bi­zim için bir tür ye­ni gi­yin­me ve­si­le­si idi. Bi­zim ço­cuk­lu­ğu­mu­zun bay­ram­la­rı­nın üze­ri­miz­de bı­rak­tı­ğı et­ki, duy­gu odur” söz­le­riy­le bay­ram nos­tal­ji­si yap­tı. Her bay­ram­da ön­ce ai­le bü­yük­le­ri­ni zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni, ama ar­tık ai­le bü­yük­le­ri­nin de kal­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­nay, genç­le­rin çok zi­ya­re­te gel­me­di­ğin­den si­tem et­ti. “Bi­zim alış­kan­lık­la­rı­mız fark­lıy­dı, şim­di­ki genç­le­rin alış­kan­lık­la­rı fark­lı” söz­le­riy­le genç­le­re de hak ve­ren Ba­kan Gü­nay, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: AN­LA­MI­NI KAY­BET­ME­SİN “Bi­zim me­de­ni hu­ku­ku­mu­zun te­mel ki­tap­la­rın­dan olan Me­cel­le’de bir hü­küm var­dı, ‘Za­man de­ği­şin­ce hü­küm­ler de de­ği­şir’ di­ye... Ve Hz. Ali’nin gü­zel bir sö­zü var, ‘Ço­cuk­la­rı­nı­zı ken­di za­ma­nı­nı­zın de­ğil on­la­rın za­man­la­rı­nın de­ğer­le­ri­ne gö­re ye­tiş­ti­rin’ şek­lin­de. De­ği­şim ka­çı­nıl­maz bir şey­dir. İn­san­la­rın bir­bi­ri­ni ha­tır­la­ma­sı baş­ka yön­tem­ler­le ol­ma­ya baş­la­dı. Cep te­le­fo­nu, me­saj çek­me gi­bi. Bun­lar çok me­ka­nik, elek­tro­nik ve çok so­ğuk şey­ler. İn­san­lar ar­tık bay­ram zi­ya­re­ti ye­ri­ne ta­ti­le gi­di­yor. Bay­ram­lar ta­ti­le dö­nüş­tü. Biz de tu­rizm cep­he­sin­den bu­nu teş­vik edi­yo­ruz. Önem­li olan bay­ram ol­du­ğu­nu unut­ma­dan, uğ­ra­dı­ğı­nız bir ko­nak­la­ma te­si­sin­de­ki bir gö­rev­li­ye bi­le iyi bay­ram di­lek­le­ri­ni ilet­mek ve kom­şu­la­rı­nız­la, eşi­niz­le, dos­tu­nuz­la bay­ram ta­dı­nı hiç unut­ma­dan bu­nu yap­mak...” Ba­kan Gü­nay, “Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak si­ne­ma ve ti­yat­ro­ya gi­de­bi­li­yor mu­su­nuz?” so­ru­mu­za iç­ten­lik­le ce­vap ver­di. Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su se­be­biy­le si­ne­ma ve ti­yat­ro­ya gön­lün­ce za­man ayı­ra­ma­dı­ğı­nı, sa­de­ce gö­rev ica­bı gi­de­bil­di­ği­ni be­lir­ten Gü­nay, en son “Git­mek” fil­mi­ne git­ti­ği­ni, bay­ram­da da Ata De­mi­rer’in Os­man­lı Cum­hu­ri­ye­ti fil­mi­ne git­me­yi dü­şün­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. GE­ZE­REK TA­TİL YA­PA­RIM Her­kes ter­ci­hi­ni de­niz, kum, ta­ti­lin­den ya­na kul­la­nır­ken Tu­rizm Ba­ka­nı­nın ta­til ter­ci­hi­nin na­sıl ol­du­ğu so­ru­su­na da Ba­kan Gü­nay şa­şır­tı­cı bir ce­vap ver­di. “Ken­dim ara­ba kul­la­na­rak ço­ğu de­fa alıp ba­şı­mı git­mek çok ho­şu­ma gi­di­yor” di­yen Gü­nay, Ka­ra­de­niz­li ola­rak Ka­ra­de­niz’i çok sev­di­ği­ni, an­cak Ak­de­niz’in de son­ba­ha­rı­nı çok be­ğen­di­ği­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ta­til yap­tı­ğı sı­ra­da da din­len­me­di­ği­ni, yol bo­yun­ca mü­ze­ler ve ören yer­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni an­la­tan Gü­nay; bu yaz ta­ti­li sı­ra­sın­da gez­di­ği Bur­dur’un Ağ­la­sun ilçesinde, Sa­ga­las­sos ka­zı­la­rın­da bu­lu­nan Ro­ma İm­pa­ra­to­ru Mar­cus Au­re­li­us’un hey­ke­li­ni ve Kal­kan’ın bir kö­yün­de­ki köy ti­yat­ro­su­nu zi­ya­ret et­mek­ten bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu söy­le­di. GÜ­ZEL İŞ­LER BENİ DİN­LEN­Dİ­Rİ­YOR Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak bir kol­tuk­ta iki kar­puz ta­şı­yan Ba­kan Gü­nay, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­dan yo­ru­lup yo­rul­ma­dı­ğı so­ru­su­na ise, “Gü­zel şey­ler olu­yor­sa, bir ka­zı­dan çok gü­zel bir eser çık­mış­sa, bir köy­de, bir ka­sa­ba­da bir ti­yat­ro, bir et­kin­lik var­sa in­san­la­rın coş­kuy­la bir şey­ler yap­tı­ğı­nı gö­rü­yor­sa­nız, bun­lar çok gü­zel. Bir şe­yin olum­lu so­nuç­lan­dı­ğı­nı gör­dü­ğüm za­man bü­tün yor­gun­lu­ğu­mu unu­tu­yo­rum” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Ba­kan Gü­nay yo­ğun tem­po­su­nu ai­le­si­nin na­sıl kar­şı­la­dı­ğı so­ru­su­na da, “Bu­nu bi­le­rek gir­dik. Ha­ma­ma gi­ren ter­ler” söz­le­riy­le es­pri­li ce­vap­la­dı. An­ka­ra’da sen­fo­ni bi­na­sı­nın res­to­re edil­di­ği­ni, ope­ra bi­na­sı­na res­to­re edil­me­si için ni­yet­len­dik­le­ri­ni, şim­di­ki bi­na­nın ar­ka­sın­da­ki ta­ri­hî bi­na­la­ra ya­kış­ma­yan bir bi­na­yı yık­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Ba­kan Gü­nay, An­ka­ra’ya ye­ni bir sa­nat mer­ke­zi ge­le­ce­ği müj­de­si­ni ver­di. AL­MAN­CA GA­ZEL AL­KIŞ­LAN­DI Tür­ki­ye’nin kül­tür sa­nat­ta ye­ni nok­ta­yı ya­ka­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Ba­kan Gü­nay, ba­le ve sen­fo­ni ko­nu­sun­da bir ba­tı tak­lit­çi­li­ği­nin ol­du­ğun­dan şi­ka­yet et­ti. “Evet, bizde ba­le de var sen­fo­ni de, bun­lar te­mel ola­rak ba­tı sa­nat­la­rı­dır, ama bizde baş­ka şey­ler de var” di­ye­rek ge­le­nek­sel Türk sa­nat­la­rı­na atıf­ta bu­lu­nan Gü­nay, ör­nek ola­rak da Frank­furt Ki­tap fua­rın­da ya­pı­lan ve ayak­ta al­kış­la­nan Al­man­ca ga­zeli gös­ter­di... HER­KE­SE ZA­MAN AYIR­MA­YA ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIM Bay­ram­la­rı ge­le­nek­sel şe­kil­de ge­çir­di­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Gü­nay, “Mem­le­ke­tim Or­du’ya, son­ra da Gi­re­sun’a gi­de­ceğim. Or­du’da an­ne ve ba­ba­mın me­zar­la­rı­nı zi­ya­ret ede­ce­ğim. Eş, dost ve ak­ra­ba­yı da gö­re­ce­ğim. Ay­rı­ca se­çim böl­ge­sin­de bay­ram­laş­ma fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tı­la­ca­ğım. Ai­le­me de za­man ayı­ra­ca­ğım, bay­ra­mın dör­dün­cü gü­nü ça­lış­ma­la­rı­ma tek­rar baş­la­ya­ca­ğım” de­di. ‘Yayıncıların yükünü hafifletip korsana karşı tedbir alacağız’ Ba­kan Gü­nay, Tür­ki­ye’de kor­san ya­yın­lar­la mü­ca­de­le için ge­rek­li mev­zu­atın ol­du­ğu­nu, an­cak bu­nun için top­lum­sal bi­lin­cin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Kor­san­la mü­ca­de­le için önem­li adım­lar at­tık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Gü­nay, “Ama ye­ter­li de­ğil ta­bi­i ki kor­san sü­rü­yor, ben de gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın bir kıs­mı im­ha edi­li­yor, ama sü­rü­yor. Çün­kü fi­yat­lar­la ta­lep sa­hip­le­ri ara­sın­da den­ge­siz­lik var. Top­lum­sal bi­lin­ci yük­selt­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Ya­yın ta­ra­fı­na, bun­la­rı da­ha ucu­za ver­me ko­nu­sun­da ye­ni özen­dir­me yön­tem­le­ri, teş­vik­ler, ka­ğı­dı bul­ma­yı ko­lay­laş­tır­mak, ucuz­lat­mak ve ver­gi­le­ri azalt­mak gi­bi yol­lar bul­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız” de­di. Ta­rih ve ar­ke­olo­ji­ye ba­kan­lı­ğı ön­ce­sin­de bü­yük il­gi du­yan Ba­kan Gü­nay, önü­müz­de­ki yıl ka­zı ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ba­zı ka­zı yer­le­rin­de 20-30 yıl­dır bir adım iler­le­me ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­yan Ba­kan Gü­nay, şun­la­rı söy­le­di: “Çok önem­li birta­kım ören yer­le­rin­de ye­ni ka­zı­lara baş­la­ta­ca­ğız. Yıl­lar­dan be­ri bir adım iler­le­me­yen ve­ya çev­re dü­ze­ni sağ­la­na­ma­yan yer­li ya da ya­ban­cı ka­zı­la­ra ye­ni­den ba­kı­yo­ruz. İl­gi­siz­lik gör­dü­ğü­müz yer­le­rin yö­ne­tim­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Her­kes ha­zır ol­sun, ça­lı­şan­la ça­lı­şa­ca­ğız, ça­lış­mak is­te­me­ye­ni zor­la­ma­ya­ca­ğız.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT