BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­ve­ci­yan hak­kın­da

De­ve­ci­yan hak­kın­da

Pat­rik De­ve­ci­yan, Chi­rac’ın cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da ba­kan idi. Şim­di Sar­kozy ta­ra­fın­dan tek­rar ba­kan ya­pıl­dı. Sar­kozy’nin Türk komp­lek­si, Os­man­lı Tür­ki­ye’si teb’ası ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. De­ve­ci­yan’ın ai­le­si de Os­man­lı Tür­ki­ye’sin­de de­ve­ci idi. Za­ten bu­gün de Türk­çe so­ya­dı ta­şı­yor.Pat­rik De­ve­ci­yan, Chi­rac’ın cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da ba­kan idi. Şim­di Sar­kozy ta­ra­fın­dan tek­rar ba­kan ya­pıl­dı. Sar­kozy’nin Türk komp­lek­si, Os­man­lı Tür­ki­ye’si teb’ası ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. De­ve­ci­yan’ın ai­le­si de Os­man­lı Tür­ki­ye’sin­de de­ve­ci idi. Za­ten bu­gün de Türk­çe so­ya­dı ta­şı­yor. De­ve­ci­yan’ın Türk kar­şıt­lı­ğı öy­le Sar­kozy’nin­ki­ne fa­lan ben­ze­mez. Ta­ma­men ra­di­kal­dir. Sar­kozy ile şah­sî dost­lu­ğu ma­lûm­dur. An­cak Sar­kozy, Fran­sız’dır. De­ve­ci­yan ise ön­ce Er­me­ni, son­ra Fran­sız’dır. Mis­yo­nu, Tür­ki­ye ile Fran­sa gi­bi asır­lar­ca ya­kın iliş­ki kur­muş iki bü­yük dev­le­tin ara­sı­nı aç­mak­tır. Er­me­ni men­fa­ati ba­his ko­nu­su olun­ca, Fran­sa vız ge­lir, ni­te­kim Fran­sa aley­hin­de­ki da­va­la­rın avu­ka­tı­dır. ASA­LA de­nen kan­lı Er­me­ni çe­te­si, 1984’te Pa­ris’in Orly ha­va li­ma­nın­da çok Fran­sız ka­nı dök­tü­ğü za­man Fran­sız mah­ke­me­sin­de ka­til­le­ri sa­vu­nan avu­kat, bi­zim De­ve­ci­yan idi. Bu ey­lem ASA­LA’nın so­nu ol­du. Aka­bin­de PKK çık­tı. Ma­hut Er­me­ni ta­sa­rı­sı, Fran­sız hü­kû­me­tin­ce Se­na­to’ya in­ti­kal et­ti­ril­me­di. Fran­sa’nın ge­le­nek­sel hü­ma­nist şöh­re­ti­ni yer­le bir eden, in­san­la­ra ko­nuş­ma­yı, yaz­ma­yı, hat­tâ dü­şün­me­yi ya­sak­la­yan bu ta­sa­rı, ka­dük ol­du. Bun­dan son­ra De­ve­ci­yan, mi­ma­rı bu­lun­du­ğu ta­sa­rı­nın âkı­be­tin­den faz­la üzül­me­sin di­ye, 26 mil­yar eu­ro’nun har­can­ma­sı ile gö­rev­li ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di. De­ve­ci­yan, avu­kat­lı­ğı­nı yap­tı­ğı meş­hur Fran­sız gang­ste­ri Char­les Wil­lo­qu­et (Şarl Vi­lo­ke), ce­za­evin­de ya­tar­ken ona si­lâh ver­mek­le de so­rum­lu tu­tul­muş­tu. Fran­sa’yı se­ve­riz. Ba­şı­nın be­lâ­ya gir­me­si­ni is­te­me­yiz. Türk Ye­ni­leş­me Ta­ri­hi’nde hem dev­let ku­ru­luş­la­rın­da, hem ede­bi­ya­tı­mız­da ör­ne­ği­miz Fran­sa ol­du. Vi­et­nam’ı geç­tik, Ce­za­yir’de­ki, Bu­run­di’de­ki mil­yon­la­rın kat­le­dil­di­ği soy­kı­rım­la­rı ile ba­şı be­lâ­ya gir­miş bir bü­yük dev­let­tir. Ney­se ha­yır­lı­sı ile Av­ru­pa Bir­li­ği dö­nem baş­kan­lı­ğı so­na eri­yor. 1 Ocak­ta baş­kan­lık Çek Cum­hu­ri­ye­ti’ne ge­çi­yor. Fran­sa’ya tek­rar sı­ra 2022’de ge­le­cek...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT