BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SE­VİNÇ VE HÜ­ZÜN

SE­VİNÇ VE HÜ­ZÜN

Mek­ke’de bu­lu­nan 4 mil­yo­na ya­kın Müs­lü­man, şey­tan taş­la­ma­yı bi­tir­dik­ten son­ra bir yandan hacı olmanın sevincini, diğer yandan da kutsal topraklardan ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorBay­ra­mın ilk gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­len şey­tan taş­la­ma ve kur­ban ke­si­mi­nin adın­dan, tıraş olup ih­ram­dan çı­kan ha­cı­lar bir yan­dan da Ka­be’yi ta­vaf­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Bay­ra­m bo­yun­ca kü­çük­ten baş­la­na­rak üç şey­tan sim­ge­si­ni taş­la­ma­ya baş­la­yan ha­cı­lar, zi­ya­ret ve ve­da ta­va­fı da ya­pa­cak. Da­ha son­ra ise dö­nüş ha­zır­lı­ğı baş­la­ya­cak. Suu­di Ara­bis­tan­lı yet­ki­li­ler, ha­cı­la­rın önem­li bö­lü­mü­nün bu­gün­den iti­ba­ren yurt­la­rı­na dön­me­ye baş­la­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. Türk ha­cı­la­rın bir bö­lü­mü Mek­ke’den, di­ğer­le­ri ise Me­di­ne’ye geç­tik­ten son­ra Tür­ki­ye’ye dö­ne­cek. Dö­nüş ya­pa­cak ilk ka­fi­le­nin yarın Cid­de’den İs­tan­bul’a ha­re­ket ede­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT