BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’de­ki ec­dat ya­di­gâ­rı sa­hip­siz!

Mek­ke’de­ki ec­dat ya­di­gâ­rı sa­hip­siz!

Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man’ın kı­zı Mih­ri­mah Sul­tan ta­ra­fın­dan Mek­ke’nin su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re yap­tı­rı­lan yak­la­şık 450 yıl­lık su ke­me­ri, iş­le­vi­ni yi­tir­di­ği için âde­ta terk edil­miş du­rum­da.Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man’ın kı­zı Mih­ri­mah Sul­tan ta­ra­fın­dan Mek­ke’nin su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re yap­tı­rı­lan yak­la­şık 450 yıl­lık su ke­me­ri, iş­le­vi­ni yi­tir­di­ği için âde­ta terk edil­miş du­rum­da. Ara­fat’tan Müz­de­li­fe’ye gi­der­ken yo­lun sağ ta­ra­fın­da­ki da­ğın ete­ğin­de gö­rü­nen 25 ki­lo­met­re­lik su ke­me­ri, Mek­ke’de­ki ec­dat ya­di­ga­rı eser­ler­den bi­ri ola­rak dün sa­de­ce Türk­le­rin zi­ya­ret et­ti­ği ta­ri­hî bir ya­pı ola­rak za­ma­na di­ren­me­ye ça­lı­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT