BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın kı­lı­ğı­na gi­ren hır­sız tıraş ol­ma­yı unu­tun­ca

Ka­dın kı­lı­ğı­na gi­ren hır­sız tıraş ol­ma­yı unu­tun­ca

Avus­tral­ya’da el­bi­se, ka­dın ço­ra­bı ve pe­ruk ta­kan bir hır­sız tı­raş ol­ma­yı unut­tu­ğu için ça­bu­cak ya­ka­lan­dı. Po­lis­ler, hır­sı­zın ka­dın gi­bi gi­yin­di­ği­ni an­cak er­kek ol­du­ğu­nun açık şe­kil­de gö­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti­ler.Avus­tral­ya’da el­bi­se, ka­dın ço­ra­bı ve pe­ruk ta­kan bir hır­sız tı­raş ol­ma­yı unut­tu­ğu için ça­bu­cak ya­ka­lan­dı. Po­lis­ler, hır­sı­zın ka­dın gi­bi gi­yin­di­ği­ni an­cak er­kek ol­du­ğu­nun açık şe­kil­de gö­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti­ler. Sid­ney’de bir ban­ka­nın şu­be­si­ne gi­ren hır­sı­zın bu­ra­da­ki 3 me­mu­ru bağ­la­dı­ğı, çal­dı­ğı na­kit pa­ray­la kaç­tı­ğı, an­cak sa­ka­lı­nı kes­me­yi unut­tu­ğu için kim­li­ği­nin kı­sa sü­re­de tes­pit edil­di­ği ve ya­ka­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT