BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F-18, PİS­TE 3 Kİ­LO­MET­RE ­KA­LA E­VİN ÜS­TÜ­NE ­BÖY­LE ÇA­KIL­DI: 3 Ö­LÜ

F-18, PİS­TE 3 Kİ­LO­MET­RE ­KA­LA E­VİN ÜS­TÜ­NE ­BÖY­LE ÇA­KIL­DI: 3 Ö­LÜ

ABD’de ses­ten hız­lı uça­bi­len F-18 ti­pi bir sa­vaş uça­ğı, üs­se iniş yap­ma­ya ça­lı­şır­ken San Die­go’da bir evin üze­ri­ne düş­tü.ABD’de ses­ten hız­lı uça­bi­len F-18 ti­pi bir sa­vaş uça­ğı, üs­se iniş yap­ma­ya ça­lı­şır­ken San Die­go’da bir evin üze­ri­ne düş­tü. Ka­za­da 3 ki­şi öl­dü. Yet­ki­li­ler, Mi­ra­mar Ha­va Üs­sü­ne in­me­ye ha­zır­la­nan uça­ğın, üs­se 3 ki­lo­met­re me­sa­fe­de düş­tü­ğü­nü, pi­lo­tun uçak­tan ken­di­ni fır­lat­ma­yı ba­şar­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Mi­ra­mar üs­sü 1996 yı­lı­na ka­dar Ha­va Kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dık­tan son­ra De­niz Kuv­vet­le­ri­ne dev­re­dil­miş­ti. 10 bin de­niz pi­ya­de­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pan üs­den “Top Gun” fil­mi­nin çe­kim­le­ri sı­ra­sın­da da fay­da­la­nıl­mış­tı.
Kapat
KAPAT