BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER UEFA AŞKINA

FENER UEFA AŞKINA

Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­den e­le­nen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler Av­ru­pa’da yo­lu­na U­E­FA Ku­pa­sı’n­da de­vam e­de­bil­mek i­çin Ki­ev’de ga­li­bi­yet a­ra­ya­cakŞam­pi­yon­lar Li­gi’n­den e­le­nen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler Av­ru­pa’da yo­lu­na U­E­FA Ku­pa­sı’n­da de­vam e­de­bil­mek i­çin Ki­ev’de ga­li­bi­yet a­ra­ya­cak ZOR­LU 90 DA­Kİ­KA Ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­ya­rak dün­ya­nın dik­ka­ti­ni çe­ken an­cak bu se­zon Dev­ler Li­gi’ne er­ken ve­da eden F.Bah­çe, Di­na­mo Ki­ev’i gö­zü­ne kes­tir­di. Av­ru­pa ma­ce­ra­sı­na, fi­na­li Sa­ra­coğ­lu’nda oy­na­na­cak olan UE­FA Ku­pa­sı’nda de­vam ede­bil­mek için Di­na­mo Ki­ev’i dep­las­man­da yen­mek zo­run­da olan sa­rı-la­ci­vert­li­ler he­de­fe ki­lit­len­di. Di­na­mo Ki­ev’e kar­şı da­ha ön­ce yap­tı­ğı 3 maç­ta, 1 mağ­lu­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik alan sa­rı-la­ci­vert­li eki­bi dep­las­man­da so­ğuk ha­va şart­la­rın­da zor­lu bir 90 da­ki­ka bek­li­yor. Kar­şı­laş­ma­yı Al­man ha­kem Me­yer yö­ne­te­cek. “TEK HEDEF KA­ZAN­MAK” Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes, kar­şı­laş­ma­nın oy­na­na­ca­ğı s­tat­ta bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­ler­ken, “Ra­ki­bi­mi­ze say­gı du­yu­yo­ruz. Ak­lı­mız­dan ge­çen tek dü­şün­ce ka­zan­mak” de­di. Ger­gin ol­du­ğu göz­le­nen İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, ilk maç­ta D. Ki­ev i­le 0-0 be­ra­be­re ka­lan F.Bah­çe i­le bu­gün­kü F.Bah­çe a­ra­sın­da­ki fark ne­dir so­ru­su ü­ze­ri­ne, “Fut­bol­da çok faz­la de­ği­şik­lik­ten bah­set­me­ye ge­rek yok. Bel­ki bir­çok ko­nu­da bir şey söy­le­ye­me­ye­ce­ğim a­ma ke­sin­lik­le ka­zan­ma­mız ge­re­ken maç. Ba­zı ko­nu­lar­da a­van­taj Di­na­mo Ki­ev’de de ol­sa biz e­li­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız” ce­va­bı­nı ver­di. Şam­pi­yon­lar Li­gi G G­ru­bu ma­çı >> D.KİEV ­Bo­gush ­Be­ta­o ­Di­ak­ha­te ­Mik­ha­lik E­re­men­ko ­Vu­ko­je­vic G­hi­o­a­ne ­Cer­nat ­Mi­levs­kiy ­Nes­mach­niy Ban­go­u­ra ­SA­KAT: El Kad­do­u­ri, A­yi­la Yus­suf, Ro­manc­huk, Nin­ko­viç, S­hats­kikh ­CE­ZA­LI: A­li­yev TD: Yuri Semin >> F.BAHÇE ­Vol­kan De­mi­rel ­Gök­han ­Lu­ga­no E­du ­Ro­ber­to Car­los ­De­i­vid ­Jo­si­co ­Sel­çuk U­ğur A­lex ­Gü­i­za ­SA­KAT: Em­re, Se­mih, Tü­mer CE­ZA­LI: Yok TD: Lu­is A­ra­go­nes S­TAT: Va­le­ri Lo­ba­novs­ki HA­KEM­LER: F­lo­ri­an Me­yer, Cars­ten Ka­dach, Ch­ris­toph Born­horst (Al­man­ya) SA­AT: 21:45 > S­tar TV nak­len Av­ru­pa’da 152. sı­nav Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki son ma­çı­nı Di­na­mo Ki­ev’le oy­na­ya­cak olan F.Bah­çe, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da 152. ma­çı­na çı­ka­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı 151 maç­ta, 50 ga­li­bi­yet, 25 be­ra­ber­lik ve 76 ye­nil­gi al­dı. Ra­kip fi­le­le­re top­lam 185 gol atan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 254 gol ye­di. DA­VUL-­ZUR­NAY­LA KAR­ŞI­LAN­DI­LAR F.Bah­çe, U­E­FA u­mu­duy­la git­ti­ği Ki­ev’de da­vul-­zur­na eş­li­ğin­de kar­şı­lan­dı. Ta­kım­dan kı­sa bir sü­re ön­ce Ki­ev’e ge­len ta­raf­tar­lar, kar­şı­laş­ma i­çin İs­tan­bul’dan ge­tir­dik­le­ri t­ri­bün da­vul­la­rıy­la te­za­hü­rat­la­rı­na ritm ya­pa­rak ha­va­li­ma­nın­da coş­ku­lu bir ha­va o­luş­tur­du. Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ın bu­lun­ma­dı­ğı ka­fi­le­ye az sa­yı­da yö­ne­ti­ci eş­lik et­ti. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler ma­çın son ha­zır­lık­la­rı­nı da kar­şı­laş­ma­nın oy­na­na­ca­ğı Va­le­ri Lo­ba­noys­kiy S­ta­dı’n­da yap­tı­ğı ça­lış­may­la ta­mam­la­dı. Şok! Em­re kad­ro­da yok De­niz­li dep­las­ma­nın­da at­tı­ğı ne­fis gol­le ta­kı­mı­na 3 pu­an ka­zan­dı­ran mil­li o­yun­cu, “Sa­ka­tım” de­yin­ce kad­ro­ya a­lın­ma­dı DE­DE KA­ZIM’A TAK­TI Di­na­mo Ki­ev kar­şı­sın­da Av­ru­pa’ya “ta­mam mı, de­vam mı” ma­çı­na çı­ka­cak olan Fe­ner­bah­çe’de Ara­go­nes şa­şırt­ma­ya de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce UE­FA’ya bil­di­ri­len lis­te­de ol­ma­dı­ğı hal­de De­niz’in maç kad­ro­su­na alın­ma­sı­nın ar­dın­dan Di­na­mo Ki­ev sı­na­vı ön­ce­si de il­ginç ge­liş­me­ler ya­şan­dı. De­niz­li ma­çın­da at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı ga­li­bi­ye­te ta­şı­yan Em­re Be­lö­zoğ­lu ile Co­lin Ka­zım maç kad­ro­su­na alın­ma­dı. BU­RAK YOK YA­SİN VAR Em­re’nin id­man son­ra­sın­da Ara­go­nes’e sa­kat­lı­ğı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ği ve De­de’nin de bu ne­den­le ka­fi­le­ye da­hil et­me­di­ği be­lir­til­di. İs­pan­yol ho­ca, bir tür­lü yıl­dı­zı­nın ba­rış­ma­dı­ğı ve De­niz­li dep­las­ma­nın­da vur­dum­duy­maz ta­vır­la­rın­dan şi­kâ­yet­çi ol­du­ğu Co­lin Ka­zım’ı da Ki­ev’e gö­tür­me­di. Bu­rak’ı da İs­tan­bul’da bı­ra­kan De­de, son haf­ta­lar­da şans ta­nı­ma­dı­ğı Ya­sin’i 18 ki­şi­lik maç kad­ro­su­na da­hil et­ti. CARLOS’UN GÖZÜYLE TÜRKİYE Dün­ya­ca ün­lü bel­ge­sel ka­na­lı Na­ti­o­nal Ge­og­rap­hic, Tür­ki­ye’yi ta­nı­tan ya­pı­mı kap­sa­mın­da, F.Bah­çe’nin B­re­zil­ya­lı yıl­dı­zı Ro­ber­to Car­los’la da Sa­man­dı­ra’da rö­por­taj ger­çek­leş­tir­di. Bel­ge­se­lin su­nu­cu­su B­re­zil­ya­lı Jo­si­mar Mel­lo’ya Tür­ki­ye iz­le­nim­le­ri­ni ak­ta­ran Car­los, “Tür­ki­ye’ye ilk gel­di­ğim­de ye­mek­le­ri­ne a­lı­şa­ma­ya­ca­ğı­mı dü­şün­müş­tüm. Bu ne­den­le de B­re­zil­ya’dan tey­ze­mi bu­ra­ya ge­tirt­miş­tim. An­cak şim­di tey­zem de Türk ye­mek­le­ri­ni yap­ma­yı öğ­ren­di. Ar­tık a­cı­lı ye­mek­le­ri bi­le ra­hat­lık­la yi­ye­bi­li­yo­rum’’ de­di. Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa’nın bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Car­los, “Tür­ki­ye, ge­liş­miş bir Av­ru­pa ül­ke­si­dir’’ i­fa­de­si­ni kul­lan­dı. F.BAHÇE NOTLARI Fe­ner yük­se­liş­te Lig­de ilk haf­ta­dan son­ra 16. sı­ra­da yer alan F.bah­çe, 14. haf­ta­nın ar­dın­dan ilk de­fa 4.’lü­ğe yük­sel­di. Lig­de­ki 4 mağ­lu­bi­ye­ti­ni ilk 6 haf­ta için­de alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler Kay­se­ri ye­nil­gi­si­nin ar­dın­dan hız­la tır­ma­nı­şa geç­ti. Son­ra­ki 8 maç­ta 6 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik alan F.Bah­çe, 20 pu­an top­la­ya­rak zir­ve­ye yak­laş­tı. Göz­ler UE­FA’da F.Bah­çe, Di­na­mo Ki­ev’i dep­las­man­da ye­ne­rek ta­ri­hin­de 18. de­fa UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma­yı he­def­li­yor. Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da bu­gü­ne ka­dar 17 de­fa UE­FA Ku­pa­sı’nda yer alan sa­rı-la­ci­vert­li ekip ku­pa­da oy­na­dı­ğı 54 maç­ta, 18 ga­li­bi­yet, 26 ye­nil­gi ve 10 be­ra­ber­lik el­de et­ti. 54 maç­ta 72 gol atıp, 91 gol ye­di. Ki­ev’de kar var Kri­tik Av­ru­pa mü­ca­de­le­si ön­ce­si F.Bah­çe kar­lı bir ha­va­da Ki­ev dep­las­ma­nın­da ga­li­bi­yet ara­ya­cak. Ki­ev’e ön­ce­ki gün ya­ğan yı­lın ilk ka­rı, şeh­ri özel­lik­le ak­şam sa­at­le­rin­de yo­ğun bir şe­kil­de et­ki­si al­tı­na al­dı. Ma­çın oy­na­na­ca­ğı ak­şam Ki­ev’de ha­va­nın par­ça­lı bu­lut­lu ve ya­ğış­sız ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği ifa­de edi­li­yor. Lu­is’in kar­ne­si za­yıf F.Bah­çe, bu se­zon Lu­is Ara­go­nes yö­ne­ti­min­de Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da çık­tı­ğı 9 maç­ta 3’er ga­li­bi­yet, be­ra­ber­lik ve ye­nil­gi al­dı. Şam­pi­yon­lar Li­gi 2. ve 3. ön ele­me tur­la­rın­da, ken­di­si­ne gö­re da­ha za­yıf ra­kip­ler­le, MTK ve Par­ti­zan’la yap­tı­ğı 4 ma­çın 3’ünü ka­za­nan sa­rı-la­ci­vert­li ekip, 1 maç­ta da be­ra­be­re al­mış­tı. Be­la­lı­mız Di­na­mo F.Bah­çe’nin bu ak­şam kar­şı­la­şa­ca­ğı Di­na­mo Ki­ev, Türk ta­kım­la­rı­nın ade­ta ‘’be­la­lı­sı’’ ol­du. Geç­miş­te ya­pı­lan maç­lar­da Türk ta­kım­la­rı­nın ca­nı­nı çok ya­kan Uk­ray­na tem­sil­ci­si, ele­me tur­la­rın­da 6 Türk eki­biy­le eş­leş­me­sin­de 5 kez tu­ru geç­ti. F.Bah­çe, 3 de­fa kar­şı­laş­tı­ğı Di­na­mo’ya kar­şı 1 mağ­lu­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik al­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT