BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > T­rab­zon’un Ö­zer ıs­ra­rı

T­rab­zon’un Ö­zer ıs­ra­rı

T­rab­zons­por, An­ka­ras­por­lu Ö­zer Hur­ma­cı i­çin ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de na­bız yok­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın genç o­yun­cu­nun for­mun­dan et­ki­len­di­ği ve en çok is­te­di­ği id­di­a e­dil­diT­rab­zons­por, An­ka­ras­por­lu Ö­zer Hur­ma­cı i­çin ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de na­bız yok­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın genç o­yun­cu­nun for­mun­dan et­ki­len­di­ği ve en çok is­te­di­ği id­di­a e­dil­di GÖK­HAN-UMUT A.Ş. Ara trans­fer dö­ne­min­de mev­cut kad­ro­nun ahen­gi­ni boz­ma­mak için trans­fe­re sı­cak bak­ma­yan Trab­zons­por, Sü­per Lig’de bu se­zon müt­hiş bir çı­kış ya­ka­la­yan genç fut­bol­cu­la­rı da ya­kın ta­ki­be al­dı. Bor­do-ma­vi­li ta­kım, An­ka­ras­por for­ma­sıy­la ba­şa­rı­lı bir gra­fik çi­zen Trab­zon kö­ken­li fut­bol­cu Özer Hur­ma­cı’yı bir kez da­ha lis­te­ye ila­ve et­ti. Bor­do-ma­vi­li yö­ne­ti­ci­ler, An­ka­ras­por­lu yö­ne­ti­ci­ler­le ön gö­rüş­me yap­ma­yı plan­lar­ken, fut­bol­cu­nun yük­sek bon­ser­vis be­de­li­nin prob­lem ola­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. EN FAZ­LA FE­NER’DE Trab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, “Tür­ki­ye lig­le­rin­de özel­lik­le genç fut­bol­cu­lar üze­rin­de de­tay­lı araş­tır­ma­la­rı­mız var. Ta­kip et­ti­ği­miz çok sa­yı­da fut­bo­lu­nun ara­sın­da Özer de yer alı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Özer’i ge­çen se­zon da is­te­yen Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi, bu fut­bol­cu­nun söz­leş­me­si­ni uzat­ma­sı se­be­biy­le trans­fer­den vaz­geç­miş­ti. Bu ara­da bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın Özer Hur­ma­cı dı­şın­da, An­ka­ra­gü­cü’nden Gök­han Em­re­cik­sin ve Genç­ler­bir­li­ği’nden En­gin Bay­tar’ı da ya­kın ta­ki­be al­dı­ğı id­di­a edil­di. Lider Trabzonspor, son yılların en başarılı performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, bu sezon topladığı 31 puanla son 12 yıl içindeki en fazla puanı elde etti. Karadeniz ekibi, 1996-97 sezonunda 32 puan toplamıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT