BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gand­hi gi­bi mi?..

Gand­hi gi­bi mi?..

Oku­yu­cu­la­rım da bi­li­yor, her­kes de bi­li­yor; Skib­be’nin gel­me­sin­den be­ri hep ay­nı şe­yi söy­le­dim ve yaz­dım; “Bu Ho­ca, Ga­la­ta­sa­ray’ın gar­dı­ro­bu­na asıl­mış iki be­den kü­çük ve ucuz bir ta­kım el­bi­se gi­bi; bu el­bi­sey­le Ga­la­ta­sa­ray res­mi bir top­lan­tı­ya gi­de­mez!..”Oku­yu­cu­la­rım da bi­li­yor, her­kes de bi­li­yor; Skib­be’nin gel­me­sin­den be­ri hep ay­nı şe­yi söy­le­dim ve yaz­dım; “Bu Ho­ca, Ga­la­ta­sa­ray’ın gar­dı­ro­bu­na asıl­mış iki be­den kü­çük ve ucuz bir ta­kım el­bi­se gi­bi; bu el­bi­sey­le Ga­la­ta­sa­ray res­mi bir top­lan­tı­ya gi­de­mez!..” Skib­be, be­ni ve be­nim gi­bi dü­şü­nen­le­ri ya­nılt­ma­dı; Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden “ko­lay­ca” elen­me, lig­de bol bol kay­be­di­len pu­an­lar, “ko­lay” gö­rü­nen UE­FA Ku­pa­sı’nda, hem de İs­tan­bul’da “Me­ta­list’e kay­be­di­len maç” ile Ga­la­ta­sa­ray­lı­la­ra Her­ta Ber­lin kar­şı­laş­ma­sı­nın so­nu­na ka­dar çek­tir­di­ği iş­ken­ce, Al­man Ho­ca’nın “Ha git­ti, ha gi­di­yor” uçu­ru­mu­na yu­var­lan­ma­sı­nın “şe­kil­sel” se­bep­le­riy­di. Ve de “Ho­ca’ya sa­hip çı­kar gi­bi gö­rü­nen” Yö­ne­tim de, “Git­sin” di­ye, “hiç ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ken” iş­ler yap­ma­ya baş­la­mış­tı; “on­dan ha­ber­siz” yar­dım­cı­la­rı­nı gö­rev­den at­tı, “ona seç­me hak­kı ta­nı­ma­dan”, hiç ta­nı­ma­dı­ğı ki­şi­le­ri yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­dı; yet­me­di, so­nun­da da “tam bir em­ri­va­ki ile”, ge­çen yıl en kri­tik dö­nem­de ta­sı ta­ra­ğı top­la­yıp gi­den ve yol­lar kar­şı­lık­lı sert söz­ler­le ay­rı­lan Feld­kamp’ı “da­nış­man” di­ye­rek ge­ti­rip, Al­man Ho­ca’nın ba­şı­na “De­mok­les’in kı­lı­cı gi­bi” as­tı!.. Ama, Skib­be ge­ne git­me­di; Ga­la­ta­sa­ray Yö­ne­ti­mi; ka­mu­oyu­na da, ca­mi­aya da, fut­bol­cu­la­ra kar­şı da “kü­çük dü­şür­dü­ğü bir ho­ca ile be­ra­ber yü­rü­mek” zo­run­da kal­dı; “Skib­be’yi taz­mi­nat­sız gön­de­re­ce­ğim” der­ken, “Bu ka­dar mez­he­bi ge­niş­lik olur mu; bu ka­dar ka­lın ve du­yar­sız yüz­lü­lük olur mu?” so­ru­la­rı ve bun­la­ra da­ya­lı es­pri­ler­le kar­şı kar­şı­ya bı­rak­tı­ğı Ho­ca ka­dar, Ga­la­ta­sa­ray’ı da, ken­di­si­ni de kü­çült­tü!.. Doğ­ru­su ben de, “Ne mez­he­bi ge­niş adam, yü­zü de am­ma ka­lın­mış” gi­bi dü­şü­nen­le­rin ara­sın­day­dım; yaz­ma­dı­ğı­mı da bı­rak­ma­dım!.. Ama, “son gün­ler­de”, bu dü­şün­ce­min “ha­ta­lı ve yan­lış ol­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ola­bi­le­ce­ği­ne da­ir” bir tar­tış­ma­nın için­de bul­dum, ken­di­mi!.. Evet, “bu ha­ka­ret­le­re ma­ruz ka­lan” Skib­be, “onur­lu bir adam­sa” ba­sıp is­ti­fa­yı git­me­liy­di!. .“mi” aca­ba?.. Ver­di­ği­miz hü­küm, “tek yol mu idi”, Skib­be için?.. Yok­sa, bu “ko­lay” yo­lun, bir de “zor” al­ter­na­ti­fi ola­bi­lir mi idi?.. Yok­sa. Yok­sa. Skib­be “bu zor yo­lu se­çe­rek” her­ke­se “unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir ders” mi ver­mek is­ti­yor­du?.. “Hor­lan­mış, aşa­ğı­lan­mış bir ho­ca ola­rak is­ti­fa edip git­mek” ye­ri­ne, “tek ba­şı­na da ol­sa, her­kes alay da et­se”, ken­di­si­ne bü­tün ya­pı­lan­la­ra rağ­men “iyi ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı ve gü­ven­di­ği bir ta­kı­mın” ba­şın­da ka­la­rak “ne­ler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni her­ke­se gös­ter­me­nin mü­ca­de­le­si­ni yap­ma­yı” mı seç­miş­ti?.. “Taz­mi­na­tı­nın, pa­ra­nın ye­ri­ne”, yok­sa “onu­ru­nun, ho­ca­lı­ğı­nın, ki­şi­li­ği­nin, ka­ri­ye­ri­nin, ta­kı­mı­nın mü­ca­de­le­si­ni” mi ya­pı­yor­du?.. Doğ­ru­su ya “bu dü­şün­ce” be­ni sars­tı, hem de çok sars­tı!.. An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nı TV’de sey­re­der­ken, ku­lü­be­den, ilk gol­de­ki “ür­kek”, ikin­ci gol­de­ki “coş­ku­lu” ve son gol­de­ki “gü­ven­li” se­vinç çı­kış­la­rı­nı gö­rün­ce, içim tit­re­di!.. Dü­şün­düm: Bu adam, “Ma­hat­ma Gand­hi ses­siz­li­ği için­de” he­pi­mi­zi mah­cûp et­me sa­va­şı­nın ilk mev­zi­le­ri­ni mi ka­za­nı­yor­du?.. Eğer, “ger­çek­ten böy­le ise”, ben mağ­lûp ol­ma­ya ha­zı­rım ve Skib­be’nin ka­za­na­ca­ğı sa­va­şı, se­ve se­ve ve gö­nül­den al­kış­la­rım!.. Bek­le­ye­lim ve gö­re­lim!.. HHH Mil­le­ti­min, spor ve ba­sın ca­mi­ala­rı­nın, oku­yu­cu­la­rı­mın mü­ba­rek Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı kut­lar, sağ­lık, mut­lu­luk ve hu­zur için­de ni­ce bay­ram­lar di­le­rim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT