BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NOBRE 3 YIL DAHA

NOBRE 3 YIL DAHA

Be­şik­taş, bu se­zon söz­leş­me­si so­na ere­cek olan sam­ba­cıy­la söz­leş­me ye­ni­le­me­ye ka­rar ver­diBe­şik­taş, bu se­zon söz­leş­me­si so­na ere­cek olan sam­ba­cıy­la söz­leş­me ye­ni­le­me­ye ka­rar ver­di İM­ZA OCAK AYIN­DA Be­şik­taş’a ön­ce­ki se­zo­nun ba­şın­da F.Bah­çe’den trans­fer olan ve söz­leş­me­si bu se­zon so­na ere­cek Mert Nob­re, Kar­tal’da ka­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim kad­ro­sun­da tut­mak is­te­di­ği Bre­zil­ya­lı oyun­cu­nun me­na­jer­le­riy­le dün son bir gö­rüş­me yap­tı. Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi Dış İliş­ki­ler So­rum­lu­su Ma­ri­o Berk’in, me­na­jer Ju­an Fig­ger ile bü­yük öl­çü­de an­laş­ma sağ­la­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, ta­raf­lar 3 yıl­lık söz­leş­me uzat­ma ko­nu­sun­da el sı­kış­tı. İki ta­raf ara­sın­da ocak ayı­nın ba­şın­da ya­pı­la­cak son bir gö­rüş­me­nin ar­dın­dan im­za atı­la­ca­ğı ifa­de edil­di. RO­NAL­DO İŞİ YAT­TI Nob­re’nin me­na­je­ri Fig­ger ve Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi ara­sın­da ya­şa­nan mad­di pü­rüz­le­rin de bu son gö­rüş­me­de hal­le­di­le­ce­ği, Bre­zil­ya asıl­lı oyun­cuy­la 2012 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me im­za­la­na­ca­ğı be­lir­til­di. Nob­re, Be­şik­taş’tan yıl­lık 1.1 mil­yon do­lar alı­yor­du. Öte yan­dan geç­ti­ği­miz haf­ta adı Be­şik­taş’la anı­lan Bre­zil­ya­lı yıl­dız Ro­nal­do ko­nu­su­nun da bu ko­nuş­ma­da gö­rü­şül­dü­ğü öğ­re­nil­di. Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi­nin yıl­dız oyun­cu­nun aşı­rı ki­lo­la­rı ve sa­kat­lı­ğı­nın kı­sa va­de­de dü­zel­me­ye­ce­ği­ni göz önün­de tu­ta­rak bu trans­fer­den vaz­geç­ti­ği be­lir­til­di. > Bilgehan Can A.GÜ­CܒNE Bİ­LE­Nİ­YOR­LAR Be­şik­taş, lig­de cu­mar­te­si gü­nü A.Gü­cü ile ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de sa­ğa­nak ya­ğış al­tın­da­ki an­tren­man yak­la­şık 1,5 sa­at sür­dü. Te­da­vi­si ne­de­niy­le Al­man­ya’da bu­lu­nan Ay­dın Ka­ra­bu­lut’un ya­nı sı­ra, yi­ne te­da­vi­le­ri­ne de­vam edi­len Nob­re, Tel­lo ve Uğur İn­ce­man ça­lış­ma­da yer al­ma­dı. DENİZLİ: Del­ga­do’ya gü­ve­ni­yo­rum HE­DE­FE ULA­ŞA­CA­ĞIZ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, dün sa­bah ya­pı­lan id­man ön­ce­sin­de ba­sın men­sup­la­rıy­la bay­ram­laş­tık­tan son­ra ta­kım­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Med­ya­nın ve ka­mu­oyu­nun bir bö­lü­mü­nün hak­sız ye­re ağır şe­kil­de ken­di­le­ri­ni eleş­tir­di­ği­ni söy­le­yen De­niz­li, ‘’Her­kes şu­nu bil­me­li ki, Be­şik­taş’ta ne ida­ri, ne de tek­nik her­han­gi bir boş­luk yok­tur. Se­zon içe­ri­sin­de her ta­kı­mın ya­şa­ya­bi­le­ce­ği gi­bi ba­zı pu­an ka­yıp­la­rı­nı biz de ya­şa­dık. Bu ka­yıp­lar bu yol­da­ki he­de­fi­miz­de bi­ze en­gel ola­ma­ya­cak­tır. Ni­hai he­de­fi­mi­ze ula­şa­ca­ğız’’ de­di. MA­Tİ­AS TE­DA­Vİ­YE Gİ­DE­CEK Son haf­ta­lar­da form dü­şük­lü­ğü ya­şa­yan Kap­tan Del­ga­do’yu da sa­vu­nan Mus­ta­fa De­niz­li, “Ma­ti­as hem ta­raf­tar­lar, hem de spor­cu­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çok se­vi­len bir oyun­cu. Ay­nı za­man­da ta­kı­mı­mı­zın da hem oyun için­de­ki hem de pa­zu­ban­dı ola­rak kap­ta­nı. Ben şu­nu açık ola­rak söy­le­ye­bi­li­rim ki, ken­di­si­ne olan gü­ve­ni­miz­de en ufak bir sar­sıl­ma yok. Uzun bir sü­re­dir ba­zı ki­şi­sel prob­lem­ler ol­ma­sı­na rağ­men bü­yük bir öz­ve­ri gös­te­re­rek ağ­rı­la­rı­na rağ­men ta­kı­mı­nı yal­nız bı­rak­mı­yor. Dev­re ara­sın­da bü­yük bir ih­ti­mal­le te­da­vi için yurt dı­şı­na gön­de­re­bi­li­riz’’ di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT