BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

U­E­FA’nın her yıl fut­bol­se­ver­ler a­ra­sın­da dü­zen­le­di­ği ge­le­nek­sel “Yı­lın Ta­kı­mı” an­ke­tin­de 2008’in a­day­la­rı a­çık­la­nır­ken, lis­te­de 3 de Türk bu­lu­nu­yor. 2008 “Yı­lın Ta­kı­mı” a­day­la­rı a­ra­sın­da Türk Mil­li Ta­kı­mı’n­dan Ha­mit Al­tın­top, Meh­met A­u­re­li­o ve Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim de yer al­dı.Yıılın Takımı’nda 3 türk U­E­FA’nın her yıl fut­bol­se­ver­ler a­ra­sın­da dü­zen­le­di­ği ge­le­nek­sel “Yı­lın Ta­kı­mı” an­ke­tin­de 2008’in a­day­la­rı a­çık­la­nır­ken, lis­te­de 3 de Türk bu­lu­nu­yor. 2008 “Yı­lın Ta­kı­mı” a­day­la­rı a­ra­sın­da Türk Mil­li Ta­kı­mı’n­dan Ha­mit Al­tın­top, Meh­met A­u­re­li­o ve Tek­nik Di­rek­tör Fa­tih Te­rim de yer al­dı. Efes zor vi­raj­da Efes, Av­ru­pa Li­gi D Gru­bu’nda­ki 7. ma­çın­da Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ile kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda­ki kar­şı­laş­ma sa­at 20.15’de baş­la­ya­cak. Son 4 ma­çın­dan mağ­lu­bi­yet­le ay­rı­lan Efes için bu­gün­kü kar­şı­laş­ma grup­tan çık­ma yo­lun­da çok bü­yük önem ta­şı­yor. G.Sa­ray-Khi­mik G.Sa­ray, FI­BA Er­kek­ler Eu­roc­hal­len­ge Ku­pa­sı F Gru­bu’nda­ki 3. ma­çın­da dep­las­man­da, Khi­mik ile kar­şı­la­şa­cak. Yuzhny ken­tin­de­ki kar­şı­laş­ma sa­at 18.00’de baş­la­ya­cak. FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Li­gi’nde ise F.Bah­çe, Fran­sa’da Mont­pel­li­er ile TSİ 21.30’da, Be­şik­taş da sa­at 19.30’da Co­la Tur­ka Are­na’da Wis­la’yı ağır­la­ya­cak. Ec­za­cı­ba­şı-Mul­ho­use Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va, In­de­sit Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi E Gru­bu’nda­ki 3. ma­çın­da İs­tan­bul’da, ASPTT Mul­ho­use ile kar­şı­la­şa­cak. Ec­za­cı­ba­şı Spor Sa­lo­nu’nda­ki maç sa­at 17.00’de baş­la­ya­cak ve TRT-1’den nak­len ya­yın­la­na­cak. Fe­ner­bah­çe Er­kek Vo­ley­bol Ta­kı­mı sa­at 19.30’da dep­las­man­da Irak­lis ile, bayan takımı ise saat 18:00’de Belarus temsilcisi Atlant ile kar­şı­la­şa­cak. Altar Antalya’da ­Be­ko Bas­ket­bol Li­gi ta­kım­la­rın­dan An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’n­de, Or­hun E­ne’nin is­ti­fa­sıy­la bo­şa­lan ant­re­nör­lük gö­re­vi­ne, E­ne’nin 1,5 yıl­dır yar­dım­cı­lı­ğı­nı ya­pan Al­tar Tunç­kol ge­ti­ril­di. F.Bah­çe’de bas­ket­bo­lu bı­rak­tık­tan son­ra ant­re­nör­lük ka­ri­ye­ri­ne İ­Tܒde alt­ya­pı so­rum­lu­lu­ğu i­le baş­la­yan Tunç­kol, ar­dın­dan Da­rüş­şa­fa­ka’ya t­rans­fer ol­muş­tu. Ne­ca­ti is­yan et­ti İs­pan­ya 2.Li­gi ta­kım­la­rın­dan Re­al So­ci­edad’ta ki­ra­lık ola­rak bu­lu­nan Ne­ca­ti Ateş, son haf­ta­lar­da at­tı­ğı 2 go­lün of­sayt ge­rek­çe­siy­le ge­çer­siz sa­yıl­ma­sı­nı, “Ha­kem­ler, ba­na gol at­tır­mı­yor” di­ye es­p­ri­li bir şe­kil­de yo­rum­la­dı. R.So­ci­edad’a gel­di­ği gün­den bu ya­na he­nüz hiç­bir res­mi maç­ta gol ata­ma­yan Ne­ca­ti’nin, son ola­rak 1-0 ka­zan­dık­la­rı Ali­can­te ma­çın­da at­tı­ğı gol de ha­kem ta­ra­fın­dan of­sayt ge­rek­çe­siy­le ge­çer­siz sa­yıl­dı. Ümit için ka­rar haf­ta­sı Ümit Özat, bu haf­ta Han­no­ver ken­tin­de­ki bir kli­nik­te ye­ni­den kontrol­den ge­çe­cek. Bild ga­ze­te­sin­de yer alan ha­ber­de, Ümit’in Han­no­ver Tıp Yük­sek Oku­lu’nda bu haf­ta için­de kon­trol­den ge­çe­ce­ği ve dok­tor­la­rın olum­lu ra­por ver­me­le­ri du­ru­mun­da Ümit’in ya­vaş ya­vaş ha­fif ko­şu­la­ra baş­la­ya­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Meh­met Yıl­dız gi­di­ci Turk­cell Sü­per Lig’de ba­şa­rı­lı bir gra­fik ser­gi­le­yen Si­vass­por’da, Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uy­gun, kır­mı­zı-be­yaz­lı eki­bin he­de­fi­nin şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nu söy­le­di. Uy­gun, adı trans­fer ha­ber­le­rin­de ge­çen Meh­met Yıl­dız ko­nu­sun­da ise, “Her fut­bol­cu­mu­zun al­ter­na­ti­fi var­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bur­sa’da he­def UE­FA Bur­sas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Gü­venç Kur­tar, “Üst sı­ra­la­ra, UE­FA Ku­pa­sı’na oy­na­ma­yan bir Bur­sas­por’da Kur­tar ve eki­bi ola­maz” de­di. Ba­şa­rı­lı bir Bur­sas­por’u ça­lış­tır­mak is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Kur­tar, “Bu se­ne için de ge­le­cek se­ne için de dü­şün­ce­miz ay­nı. Du­rup du­rur­ken ‘Biz öy­le ya­pa­ca­ğız, böy­le ya­pa­ca­ğız’ di­ye­rek pa­lav­ra ata­ma­yız” de­di. Ba­yern Olic’te ka­rar­lı Ba­yern Mü­nih’in, Ham­bur­ger SV’de oy­na­yan Hır­vat Mil­li Ta­kım oyun­cu­su İvi­ca Olic’i ge­le­cek se­zon için an­la­şı­yor. B.Mü­nih’in Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Rum­me­nig­ge, Olic’in Ba­yern Mü­nih’te oy­na­yan Lu­ca To­ni ve Klo­se’ye çok iyi uya­ca­ğı­nı, Ham­bur­ger SV’de söz­leş­me­si bi­te­ce­ğin­den do­la­yı Olic’i ge­le­cek se­zon trans­fer et­mek için her şe­yi ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. 3. Lig’de bu­gün 13.30Göz­te­pe-Ba­lı­ke­sir (Al­san­cak Sta­dı - Uğur Söy­le­mez), Na­zil­li Bld.-M.K.Pa­şa (Na­zil­li İl­çe Sta­dı - Hü­da­ver­di Sav­cı), Ban­dır­ma-İz­mirs­por (Ban­dır­ma 17 Ey­lül Sta­dı -Ser­kan Er­gün)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT