BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel, ba­ba­sı­nın izin ver­me­me­si­ne rağ­men giz­li giz­li boks yap­ma­ya de­vam edi­yor­muş... Bir gün ring­de yü­zü gö­zü par­ça­lan­mış, çok ağır dar­be­ler al­mış... Her­ke­sin yat­ma­sı­nı bek­le­dik­ten son­ra eve gir­miş... Ban­yo­da yü­zü­ne güç­lük­le pan­su­man ya­pıp, ilaç mer­hem koy­muş ve bant­la ya­pış­tı­rıp yat­mış...Te­mel, ba­ba­sı­nın izin ver­me­me­si­ne rağ­men giz­li giz­li boks yap­ma­ya de­vam edi­yor­muş... Bir gün ring­de yü­zü gö­zü par­ça­lan­mış, çok ağır dar­be­ler al­mış... Her­ke­sin yat­ma­sı­nı bek­le­dik­ten son­ra eve gir­miş... Ban­yo­da yü­zü­ne güç­lük­le pan­su­man ya­pıp, ilaç mer­hem koy­muş ve bant­la ya­pış­tı­rıp yat­mış... Sa­bah ba­ba­sı öf­key­le uyan­dır­mış; “-Dün yi­ne boks ma­çı yap­tın de­ğil mi?...” -As­la dö­vüş­me­dim... “-Yap­tın ya­lan söy­le­me... O ay­na­da ya­pı­şık bant­lar ne öy­le ise?... i­ti­raf re­yo­nu (...isim: ya­sin&şe­ner ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş : otuz dört&otuz al­tı) Ge­çen­ler­de tra­fik şu­be­si­ne ar­ka­da­şım­la be­ra­ber araç tes­cil iş­le­mi yap­tır­ma­ya git­tik. Yan ta­ra­fı­mız­da da ye­ni eh­li­yet alan­la­rın oluş­tur­du­ğu bir sı­ra var­dı. Bir genç iş­lem­le­ri ger­çek­leş­me­yin­ce gö­rev­li me­mur­la tar­tış­ma­ya baş­la­dı; -Bu üçün­cü ge­li­şim bir işi­mi hal­let­mi­yor­su­nuz. “-Bak kar­de­şim ev­rak­la­rın ek­sik di­yo­rum sa­na ta­mam­la bi­ti­re­lim...” Bü­rok­ra­tik iş­lem­ler­den hay­li sı­kıl­mış ola­cak ki; po­lis me­mu­ru­na sa­ta­şa­cak bir dil­de söy­le­ne söy­le­ne ka­pı­dan çık­tı, mer­di­ven­ler­den aşa­ğı­ya in­me­ye baş­la­dı. Ama söy­le­di­ği sö­zü du­yan po­lis he­men ma­sa­sın­dan kalk­tı; aşa­ğı­ya koş­ma­ya baş­la­dı. Ta­bii pe­şin­den de ayır­mak için di­ğer me­mur­lar. Biz hay­ret­le iz­ler­ken ya­nım­da­ki ar­ka­da­şım be­ni gül­me kri­zi­ne so­kan cüm­le­si­ni kur­du; “-Tar­tı­şan­lar po­lis, bun­lar kav­ga­ya baş­lar­sa biz ki­mi ça­ğı­ra­ca­ğız?...” > (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) iğ­ne­lik... > HEY! ­Ye­ni baş­lı­yor ham­le, ­Bit­me­di ki hiç­bir şey... ­Bil­gi­sa­yar­la fen­le, ­Ge­li­yor genç Türk­ler, hey! ­Ka­ra­han­lı Sel­çuk­lu, ­Coş­tu Os­man­lı e­pey... Aç­tı­lar kut­lu yo­lu, ­Bi­ze koş­mak kal­dı, hey! ­Bu mil­le­tin i­çin­den, ­Çı­kar ni­ce şan­lı bey... ­Ge­çe­lim ö­te Çin’den, Yâ Al­lah bis­millâh, hey! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...CNN­TÜRK - Na­sı Ya­ni) ­ME­RAL O­KAY: E­le­man­la­rı­nı­zın zekâ dü­ze­yi­ni na­sıl bu­lu­yor­su­nuz?... MU­RO: A­ra­mız­da zekâ bağ­lı­lı­ğı yok, duy­gu­sal bağ­lı­lık var... ME­RAL O­KAY: Çok a­ğır sa­lak­lar... MU­RO: Te­şek­kür e­de­riz. Bun­dan son­ra köy­lü­nün ya­nı­na bir de a­ğır sa­lak ol­du­lar... bir film di­ya­lo­ğu! -Bu­nu ba­na ve­re­mez­sin... “-O be­nim ve is­te­di­ği­me ve­ri­rim, tıp­kı kal­bim gi­bi...” (...Yü­zük­le­rin Efen­di­si fil­min­den) bi­zim­ki­ler... (...Bi­zim­ki­ler’in u­ya­rı me­saj­la­rı) -S­POR SER­Vİ­Sİ’n­de maç iz­le­mek ya­sak­tır... Siz is­tis­na de­ğil­si­niz... -CA­HİT’in o­da­sı­na 16.00’dan son­ra gi­riş­ler­le çı­kış­la­rın bir ol­ma­sı­nı ri­ca e­de­riz... -SÖZ MAR­KET ha­zır­la­nır­ken lü­zum­lu söz söy­le­mek ya­sak­tır... -­ÇAY O­CA­ĞI’n­dan 3 ki­şi so­rum­lu­dur... A­nah­tar­la­rın ü­çü de Ha­san’da­dır... SÖZ SİZ­DE Ba­zı tek­lif­ler... (2) (...Oku­yu­cu­mu­zun dün­kü gö­rüş­le­ri­ne de­vam edi­yo­ruz) - Bir dö­nem TGRT’de ya­yın­la­nan İz Bı­ra­kan­lar prog­ra­mı CD or­ta­mın­da ve­ri­le­bi­lir. ... Öğ­ret­men­li­ğe baş­la­ma­dan ön­ce bu ga­ze­te­de 1990 ve ön­ce­sin­de 3.5 yıl da­ğı­tım ele­ma­nı ola­rak ça­lış­mış bi­ri ola­rak, sı­ra­la­dı­ğı­mız bu tav­si­ye­ler dik­ka­te alın­dı­ğı tak­dir­de ti­ra­jı­nın kat­la­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. (...Ab­dur­rah­man Şen) Yıl­lar­dır biz bu ga­ze­te­yi okur­ken bu ve­si­ley­le bi­zim duy­gu dü­şün­ce­le­ri­mi­zi yan­sı­tan bi­ze yön ve­ren ve doğ­ru dü­şü­ne­bil­mek ko­nu­sun­da biz­le­re öğ­ret­men olan ya­zar­la­rı­mı­zın biz­de eme­ği çok­tur. Oku­yu­cu ola­rak biz ya­zar­lar­dan hep bah­se­de­riz ya­zı­la­rı­nı ak­ta­rı­rız. Ai­le­den bi­ri gi­bi­dir ya­zar­lar ama hiç ta­nı­ma­yız. Aca­ba de­riz ta­nı­ma fır­sa­tı olur mu?... Ama o son adı­mı ata­ma­yız, çe­ki­ni­riz. Öğ­ren­ci­nin öğ­ret­me­ni­nin kar­şı­sın­da­ki mah­cu­bi­ye­ti gi­bi... Ma­dem siz böy­le bir yol aç­tı­nız, de­va­mı­nı ge­tir­mek de si­ze ya­kı­şır. Ya­zar­lar bi­ze mi­sa­fir ol­sun... İna­nı­yo­rum ki oku­yu­cu­suy­la or­tak faz­la­ca ya­nı ol­du­ğu­nu fark ede­cek­tir. Ga­ze­te­de ya­yın­la­nır­sa böy­le bir şey çok oku­yu­cu­nun il­gi­le­ne­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum... (...Şev­ket Gün­gör) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT