BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ya sev ya terk et” afiş­le­ri kal­dı­rıl­dı

“Ya sev ya terk et” afiş­le­ri kal­dı­rıl­dı

Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de De­mok­rat Par­ti­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­te As­lan’ın il­çe­ye as­tır­dı­ğı “Bu Va­tan bi­zim. Ya sev, ya terk et” ya­zı­lı afiş­le­ri kal­dı­rıl­dı.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de De­mok­rat Par­ti­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­te As­lan’ın il­çe­ye as­tır­dı­ğı “Bu Va­tan bi­zim. Ya sev, ya terk et” ya­zı­lı afiş­le­ri kal­dı­rıl­dı. İs­ken­de­run’da yak­la­şık 20 gün ön­ce DTP mi­tin­gi ön­ce­sin­de ası­lan afiş­ler, baş­ta Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ol­mak üze­re bir­çok ke­si­min tep­ki­si­ne ne­den ol­muş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­te As­lan, ken­di­si­nin “pro­vo­ka­tör­lük­le suç­lan­dı­ğı­nı “ ifa­de ede­rek, tep­ki gös­ter­miş­ti. Ya­şa­nan tar­tış­ma­lar ne­de­niy­le DTP’nin İs­ken­de­run’da 6 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü dü­zen­le­ye­ce­ği mi­ting er­te­len­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT