BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban ke­sim tar­tış­ma­sı bit­me­li ar­tık!

Kur­ban ke­sim tar­tış­ma­sı bit­me­li ar­tık!

Her se­ne Kur­ban Bay­ra­mı ge­lin­ce se­vim­siz bir tar­tış­ma baş­lar. Bi­len ve bil­me­yen her­kes de ka­rı­şır ve her ka­fa­dan bir ses çı­kar...Her se­ne Kur­ban Bay­ra­mı ge­lin­ce se­vim­siz bir tar­tış­ma baş­lar. Bi­len ve bil­me­yen her­kes de ka­rı­şır ve her ka­fa­dan bir ses çı­kar... Bit­me­yen me­se­le kur­ba­nın ne­re­ler­de ve na­sıl ke­si­le­ce­ği... Bu ko­nu üze­rin­de lü­zum­suz tar­tış­ma­la­rı de­vam et­tir­mek ye­ri­ne, kök­lü ve ger­çek­çi çö­züm ge­tir­mek la­zım. Bu da o ka­dar zor bir şey de­ğil. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın da­nış­man­lı­ğın­da, bü­tün il ve bü­yük nü­fus­lu il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin uy­gu­la­ya­ca­ğı stan­dart pro­je­ler ge­liş­ti­ri­lip uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­lı­dır. Her be­le­di­ye­nin ken­di bil­di­ği­ne gö­re de­ğil, yur­dun her ta­ra­fın­da ben­zer tat­bi­kat ol­ma­lı. Mer­ke­zî ik­ti­da­rı ve be­le­di­ye­le­rin bü­yük bir kıs­mı­nı elin­de tu­tan AK Par­ti, bu has­sas ko­nu­ya cid­di şe­kil­de el ata­bi­lir. Hem hay­van ba­rı­nak­la­rı için, hem de ke­sim yer­le­ri için ül­ke ge­ne­li­ne gö­re bir plan­la­ma ra­hat­lık­la ya­pı­la­bi­lir. Böy­le­ce lü­zum­lu-lü­zum­suz eleş­ti­ri­le­rin de önü ke­sil­miş olur. Her yıl be­le­di­ye­le­rin kur­dur­du­ğu der­me çat­ma ba­rı­nak­lar ye­ri­ne, hem hay­van­la­rın pe­ri­şan ol­ma­ya­cak bi­çim­de on-on beş gün sü­re ile ba­rın­dı­rı­la­ca­ğı bir yer, hem de o hay­van­la­rın ba­kı­mı ve ko­ru­ma­sı ile gö­rev­li in­san­la­rın in­san­ca ka­la­bi­le­ce­ği bir or­tam sağ­la­na­bi­lir. Bu öy­le çok pa­ra ge­rek­ti­re­cek bir şey de de­ğil­dir. Ke­sim me­se­le­si­ne ge­lin­ce; her şey­den ev­vel, mev­cut kom­bi­ne te­sis­le­rin­den da­ha faz­la ya­rar­la­nıl­ma­sı için, iyi bir iş bir­li­ği ve plan­la­ma ya­pıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ve­ka­let yo­lu ile kur­ban kes­ti­ren ha­yır ku­rum­la­rı­nın ya­rar­la­na­ca­ğı kom­bi­ne te­sis­le­ri, da­ha iyi hiz­met ve­re­bi­lir. Ku­rum­la­rın ve­re­ce­ği isim ve ad­res­le­re gö­re, kur­ban et­le­ri ke­si­lip am­ba­laj­la­na­rak, ye­rin­de tes­lim ve­ya ad­re­se tes­lim sis­te­mi ile, mo­dern ve hij­ye­nik şart­lar­da me­se­le hal­le­di­le­bi­lir. Be­le­di­ye­le­rin tan­zim ede­ce­ği ke­sim yer­le­ri de, keş­me­ke­şi, gö­rün­tü kir­li­li­ği­ni ön­le­ye­cek bi­çim­de ve el­bet­te hij­ye­nik şart­la­ra tam ma­na­sıy­la uy­gun stan­dart­ta ol­ma­lı. Tan­zim edi­len yer­ler, her se­ne kul­la­nı­la­bi­le­cek uy­gun­luk­ta ol­ma­lı. Pra­tik bir ba­kım­la dev­re­ye alı­na­bil­me­li. Bü­tün bun­lar be­le­di­ye­le­rin al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı şey­ler de­ğil. Göz­de bü­yü­tü­le­cek bir iş de de­ğil. Ye­ter ki cid­di­yet­le ve so­rum­lu­luk­la me­se­le­ye yak­la­şıl­sın... Böy­le­ce her se­ne tek­rar­la­nan na­hoş man­za­ra­lar or­ta­dan kalk­mış olur, ge­rek­siz tar­tış­ma­la­ra da fır­sat ve­ril­me­miş olur. Av­ru­pa Bir­li­ği ile bü­tün­leş­me yo­lun­da­ki Tür­ki­ye, bu ka­dar­cık işi ba­şar­ma­lı­dır ar­tık!.. Hem va­tan­daş­la­rı­nın kur­ban iba­de­ti­ni ifa et­me­si­ne ko­lay­lık sağ­lan­ma­lı, hem de içe­ri­de hem de dı­şa­rı­da, kur­ba­na şa­şı ba­kan çev­re­le­rin eli­ne mal­ze­me ve­ril­me­me­li­dir. Bu iş o ka­dar zor mu Al­lah aş­kı­na!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT