BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meh­met­çik’ten me­saj var: Ra­hat olun biz bu­ra­da­yız

Meh­met­çik’ten me­saj var: Ra­hat olun biz bu­ra­da­yız

Irak sı­nı­rın­da­ki 2 bin 106 ra­kım­lı Be­yaz­te­pe’nin zir­ve­sin­de sıfır de­re­ce­de nö­bet tu­tan Meh­met­çik, Tüm­ge­ne­ral Be­ki­roğ­lu’nun zi­ya­re­tiy­le mo­ral bul­duSI­NIR­DA NÖ­BET HA­TI­RA­SI Ar­ka­da­şı­mız Mah­mut Bu­lut, Tür­ki­ye-Irak sı­nır hat­tı­nın geç­ti­ği 2 bin 106 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki Be­yaz­te­pe’de 23’ün­cü Jan­dar­ma Sı­nır Tü­men Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Ta­hir Be­ki­roğ­lu ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Bu sı­ra­da kes­kin ni­şan­cı bir su­bay, yak­la­şık 10 km öte­de­ki Haf­ta­nin kam­pın­dan sı­za­bi­le­cek te­rö­rist­le­re kar­şı gö­rüş ala­nı içe­ri­sin­de­ki böl­ge­yi tü­fe­ği ile kon­trol et­ti. > Mah­mut Bu­lut - ŞIR­NAK/AN­KA­RA Meh­met­çik, her bay­ram ve res­mi ta­til gün­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi bu Kur­ban Bay­ra­mı’nı da nö­bet­te ge­çir­di. En bü­yük des­tek­çi­si de ken­di­le­ri gi­bi mev­zi­ler­de gö­rev ya­pan ast­su­bay, su­bay ve ge­ne­ral­ler ol­du. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın sı­nır böl­ge­si­ne dü­zen­le­di­ği ba­sın tu­ru çer­çe­ve­sin­de Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü zir­ve­sin­den Tür­ki­ye-Irak sı­nı­rı­nın geç­ti­ği 2 bin 206 met­re yük­sek­lik­te­ki Be­yaz­te­pe ve 2 bin 50 met­re yük­sek­lik­te­ki Gür­vil dağ­la­rın­da­ki nö­bet tu­tan Meh­met­çik­le­ri zi­ya­ret et­tik. Bu­ra­lar­da gö­rev­li per­so­nel, Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü bağ­lı bu­lun­duk­la­rı 23’ün­cü Jan­dar­ma Sı­nır Tü­men Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Ta­hir Be­ki­roğ­lu ve ba­sın men­sup­la­rı ile Bay­ram­laş­ma­nın se­vin­ci­ni ya­şa­dı­lar. Te­rö­rist­le­rin, Haf­ta­nin ile Si­nath kamp­la­rın­dan bay­ram sa­ba­hı Tür­ki­ye’ye sız­ma­la­rı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şan Meh­met­çik, “Mil­le­ti­miz ve ai­le­le­ri­miz bay­ram­da ra­hat et­sin, biz bu­ra­da gö­rev­de­yiz. Ai­le­le­ri­miz bi­zi me­rak et­me­sin si­lah ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te bu kar­tal yu­va­la­rın­da bay­ram­da nö­bet tut­ma­nın ay­rı­ca­lı­ğı­nı ya­şı­yo­ruz” di­ye­rek ka­rar­lı­lı­ğı­nı di­le ge­ti­ri­yor. Be­ki­roğ­lu, Meh­met­çik ve köy ko­ru­cu­la­rı­nın bay­ra­mı­nı kut­lar­ken, “Ön­ce va­tan di­ye­rek zor şart­lar­da al­tın­da gö­rev yap­tı­ğı­mı­zı bi­li­yo­rum. Ama bu se­bep­le ül­ke­miz bay­ra­mı hu­zur için­de ge­çi­ri­yor” de­di. KAM­YON KA­SA­SI FI­RIN OL­DU Kü­pe­li Da­ğı’nın gi­ri­şi­ni kon­trol eden bin 175 met­re yük­sek­lik­te­ki Gör­meç ge­çi­ci üs böl­ge­sin­de ka­lan 6’n­cı Mo­tor­lu Pi­ya­de Tu­ga­yı per­so­ne­li için iki ka­pa­lı kam­yo­nun ar­ka ar­ka­ya bir­leş­ti­ri­le­rek oluş­tu­ru­lan fı­rın­da her gün 2 bin ek­mek üre­ti­li­yor. El değ­me­den yo­ğu­ru­lan kat­kı­sız ha­mur da­ha son­ra be­ze­ler ha­lin­de fı­rı­na sü­rü­lü­yor da­ha son­ra da Meh­met­çi­ğe mis gi­bi ser­vis edi­li­yor. KÖ­PEK­LER TE­RÖ­RİST İZİ SÜ­RÜ­YOR Yıl­lar­dır uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le­de et­kin ola­rak kul­la­nı­lan kö­pek­ler ar­tık te­rö­rist­le­rin izi­ni sür­me­de de kul­la­nı­lı­yor. Gör­meç’te bu­lu­nan Gür­tan ad­lı Kurt kö­pe­ği ma­yın, Ga­ga ad­lı ta­zı ise bom­ba ara­ma­da kul­la­nı­lı­yor. İz sür­me­de kul­la­nı­lan kö­pek­ler ise Şır­nak’ta­ki tü­men ka­rar­ga­hın­dan ge­rek­li ol­du­ğu an­lar­da ge­tir­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT